Garsios bylos aidas drebina visus
Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la ga­li bū­ti at­nau­jin­ta. To­kia pers­pek­ty­va ėmė ver­tis, kai va­kar ry­tą par­ei­gū­nai su­lai­kė Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rę, įta­ria­mą pre­ky­ba po­vei­kiu, ir apk­lau­sė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­ją.

Pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­ma Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė. Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įvar­dy­to ne­tei­sė­to at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu su­ma vir­ši­ja 9500 eu­rų.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad ty­ri­mas dėl R. Aliu­ko­nie­nės su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos (DP) by­los nag­ri­nė­ji­mu LAT. Anot Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Mar­ty­no Jo­vai­šos, va­kar R. Aliu­ko­nie­nei tu­rė­jo bū­ti pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu di­de­liu mas­tu. Pro­ku­ro­rai kol kas ne­atsk­lei­džia, kaip tiks­liai ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. M. Jo­vai­ša tik pa­brė­žė, kad įta­ria­mų­jų, ti­kė­ti­na, at­si­ras dau­giau.

Va­kar kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją no­rė­ta apk­laus­ti bu­vu­sį Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Gap­šį, ta­čiau šis ne­su­ti­ko. Tai pa­tvir­ti­no jo ad­vo­ka­tas Sau­lius Ju­zu­ko­nis. Pas bu­vu­sį „dar­bie­tį“ bu­vo at­lik­tos kra­tos, iš V. Gap­šio pa­im­tas te­le­fo­nas, kom­piu­te­ris.

Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, jog pro­ku­ro­rė R. Aliu­ko­nie­nė ieš­ko­jo bū­dų, kaip iš­tei­sin­ti V. Gap­šį DP „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je.

V. Us­pas­ki­cho versija

DP „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ko­men­tuo­da­mas nau­jau­sią iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mos pre­ky­bos po­vei­kiu, par­eiš­kė, kad DP kaž­kas no­ri pa­nau­do­ti tar­pu­sa­vio ko­vai. „Ty­ri­mas vyks­ta ne dėl Dar­bo par­ti­jos, o dėl pro­ku­ro­rės. Dar­bo par­ti­ją kas nors vėl no­ri pa­nau­do­ti tar­pu­sa­vio ko­vai“, – sa­kė jis.

V. Us­pas­ki­chas ti­ki­no, kad su­lai­ky­tos Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės pa­var­dė jam ne­gir­dė­ta. „Ji mū­sų by­lo­je ne­da­ly­va­vo. Teis­mo spren­di­mas – ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas. Kas ten ką žai­džia, kas ten ko­kią vie­tą no­ri at­si­lais­vin­ti, ne­ži­nau“, – kal­bė­jo DP įkū­rė­jas.

Nau­jo­ji DP pir­mi­nin­kė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė aiš­ki­no, kad par­ti­jos va­do­ve bu­vo iš­rink­ta tik prieš po­rą mė­ne­sių, o „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je ne­fi­gū­ra­vo. „Šios si­tua­ci­jos vi­siš­kai ne­ver­ti­nu. Ma­nau, tei­sė­sau­ga tin­ka­mai at­lie­ka sa­vo dar­bą. Tai, kas bu­vo anks­čiau, ma­nęs vi­siš­kai ne­do­mi­na“, – pa­brė­žė ji.

Bu­vęs „dar­bie­čių“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, jog va­do­vau­da­mas DP su­ta­rė su par­ti­jos ko­le­go­mis ne­si­do­mė­ti by­los ei­ga, kad ne­kil­tų įta­ri­mų dėl ga­li­mo po­vei­kio, to­dėl ne­ga­lįs da­ry­ti ir jo­kių prie­lai­dų, ar kas nors vei­kė jam už nu­ga­ros.

Va­kar kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją no­rė­ta apk­laus­ti bu­vu­sį Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Gap­šį, ta­čiau jis ne­su­ti­ko.

Apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liudytojas

BNS ži­nio­mis, dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės po­vei­kio DP by­los nag­ri­nė­ji­mui va­kar kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas apk­laus­tas by­lą nag­ri­nė­ju­sios tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Ai­du­kas.

Spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl jiems taip pat ne­ga­li bū­ti pa­teik­ti įta­ri­mai.

DP by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais per tris LAT po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja. Ją, be V. Ai­du­ko, su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jai Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė bei Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad DP tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, nors ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį. LAT nu­ro­dė, jog DP įkū­rė­jas V. Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris V. Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pri­pa­ži­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.

Va­kar LAT pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus pa­tvir­ti­no, kad jei pa­aiš­kė­tų, jog tei­sė­jai nag­ri­nė­da­mi DP by­lą nu­si­kal­to, ji ga­li bū­ti at­nau­jin­ta. „To­kiu at­ve­ju įsi­jun­gia Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so reg­la­men­tuo­tas pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo me­cha­niz­mas, ir, įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuo­spren­džiu nu­sta­čius, kad tei­sė­jai nu­si­kals­ta­mai pikt­nau­džia­vo, pro­ce­sas ga­li bū­ti at­nau­jin­tas“, – dės­tė jis. Ta­čiau R. Nor­kus ra­gi­no ne­sku­bė­ti da­ry­ti jo­kių ver­ti­ni­mų ir iš­va­dų, nes „šian­dien tu­ri­me la­bai ri­bo­tą in­for­ma­ci­ją“.

Kal­ba apie proveržį

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­mas pro­ku­ro­rės at­žvil­giu dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ro­do pro­ver­žį ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja.

„Ver­ti­nu tai kaip dar vie­ną įro­dy­mą, jog vals­ty­bė ge­ba ryž­tin­gai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja. Dar prieš ke­le­tą ar ke­lio­li­ka me­tų ne­ga­lė­jo­me įsi­vaiz­duo­ti kra­tų, at­lie­ka­mų pro­ku­ra­tū­ro­je, įta­ri­mų, krin­tan­čių ant Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

S. Skver­ne­lis par­eiš­kė svei­ki­nan­tis ryž­tin­gą ins­ti­tu­ci­jų vei­ki­mą „ne­si­dai­rant, kas už ko sto­vi“.