Garbinga sukaktis – su medaliais, bet be Vyčio
Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio pro­ga Sei­mas spe­cia­liais at­mi­ni­mo me­da­liais pla­nuo­ja ap­do­va­no­ti gau­sų bū­rį Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mui ir par­la­men­ta­riz­mo rai­dai nu­si­pel­niu­sių as­me­nų. Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rai pik­ti­na­si ne­ži­nan­tys val­džios pla­nų mi­nė­ti šią gar­bin­gą ket­vir­čio am­žiaus su­kak­tį.

Li­kus kiek dau­giau nei trims mė­ne­siams iki ju­bi­lie­ji­nio Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mo Sei­mo val­dy­ba su­ska­to rū­pin­tis, kaip pa­gerb­ti dau­giau­sia prie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo prieš ket­vir­tį am­žiaus pri­si­dė­ju­sius as­me­nis.

Links­ta­ma pri­tar­ti ini­cia­ty­vos au­to­riaus Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo siū­ly­mui nu­si­pel­niu­siuo­sius ap­do­va­no­ti pro­gi­niais me­da­liais. “Pir­miau­sia juos gau­tų Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, taip pat Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čiai, su­si­ję su šia iš­ki­lia da­ta”, - LŽ aiš­ki­no G. Kir­ki­las. Ma­no­ma, kad ga­li pri­reik­ti ke­lių šim­tų to­kių me­da­lių. “Da­bar ku­ria­mas es­ki­zas, pro­jek­tas, ta­da pa­gal fi­nan­si­nes ga­li­my­bes nu­sta­ty­si­me tiks­les­nį skai­čių. Bet me­da­lis ti­krai ne­bus la­bai bran­gus, tie­siog jis bus skir­tas at­mi­ni­mui”, - sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Ir pri­dū­rė, kad šiuo me­tu iš vi­sų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vų bu­ria­mas spe­cia­lus ko­mi­te­tas, ku­riam bus pa­ves­ta par­eng­ti ir koor­di­nuo­ti Ko­vo 11-osios 25 me­tų mi­nė­ji­mo pla­ną. “Ma­nau, ši­tas ko­mi­te­tas, be ki­ta ko, spręs, ir kam įteik­ti at­mi­ni­mo me­da­lį. Ži­no­ma, vi­sa­da liks ne­pa­ten­kin­tų­jų, kad ne­su­lau­kė dė­me­sio. Ta­čiau ti­kiuo­si, jog šį­kart bus ap­rėp­tas ti­krai di­de­lis Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių bū­rys”, - tei­gė G. Kir­ki­las.

Pa­sak Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Lo­re­tos Rau­li­nai­ty­tės, da­bar kaip tik svars­to­ma, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti at­mi­ni­mo me­da­lis. “Ma­ny­tu­me, kad vie­no­je pu­sė­je tu­rė­tų bū­ti nau­ja­sis Sei­mo lo­go­ti­pas, ki­to­je – Sei­mo pir­mų­jų rū­mų kon­tū­ras ir įra­šas, pa­vyz­džiui, “čia bu­vo at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė”, taip pat skai­čius 25”, - LŽ pa­sa­ko­jo de­par­ta­men­to va­do­vė. L. Rau­li­nai­ty­tė už­si­mi­nė, kad ga­my­bos iš­lai­dos kol kas ne­sus­kai­čiuo­tos, nes ne­nusp­ręs­ta, koks me­da­lis tu­rė­tų bū­ti – si­dab­ri­nis, pa­si­dab­ruo­tas ar žal­va­ri­nis. Sa­vo žo­dį dėl to teks tar­ti Sei­mo val­dy­bai.

Tuo me­tu Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rai ste­bi­si, ko­dėl jų nuo­mo­nės dėl bū­si­mos šven­tės ir ap­do­va­no­ji­mų gar­bin­gos su­kak­ties pro­ga nie­kas ne­klau­sia. “A­čiū ir už me­da­lius. Tik žal­va­ri­niai la­bai jau grei­tai juo­duo­ja”, - LŽ sa­kė Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė. Anot jos, sig­na­ta­rai jau nuo rug­sė­jo ra­gi­na val­džią pa­ga­liau pra­dė­ti reng­tis mi­nė­ti su­kak­tį. “Bet gruo­dis čia pat, o jo­kios ko­mi­si­jos ar ko­mi­te­to nė­ra, vis­kas sto­vi vie­to­je”, - pik­ti­no­si sig­na­ta­rė.

At­ro­do, ne­iš­si­pil­dys Sei­mo na­rių vil­tys ki­tą­met mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­tį nau­jo­je ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je iš­vys­ti vals­ty­bės her­bą – Vy­tį. Kol kas nie­kaip ne­ap­sisp­ren­džia­ma, kaip tas Vy­tis tu­rė­tų at­ro­dy­ti. Pa­tiks­lin­ti prieš pen­kis mė­ne­sius pri­im­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja bu­vo įpa­rei­go­ta im­tis vi­sų bū­ti­nų veiks­mų ir iki 2015 me­tų ko­vo 11 die­nos ant ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės sie­nos pa­ka­bin­ti vals­ty­bės her­bą – Vy­tį, par­la­men­ta­rai ne­tu­ri lai­ko - svars­to­mas biu­dže­to pro­jek­tas ir la­vi­na su eu­ro įve­di­mu su­si­ju­sių pro­jek­tų. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, ku­riai iš­ki­lo di­le­ma, koks Vy­čio at­vaiz­das - kla­si­ki­nis ar sti­li­zuo­tas - tu­rė­tų puo­šti sa­lę, ne­drįs­ta pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės. Skai­čiuo­ja­ma, kad nau­ja­sis her­bas vals­ty­bės biu­dže­tui at­sieis apie 200 tūkst. li­tų. Ši su­ma bū­tų su­rink­ta, jei kiek­vie­nas Sei­mo na­rys to­kiam kil­niam tiks­lui pa­au­ko­tų po 1400 li­tų.