Garbingą sukaktį Seimas minės be Vyčio
Kil­nūs Sei­mo na­rių už­mo­jai iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio pa­puoš­ti nau­ją­ją ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę Vy­čio at­vaiz­du žlu­go dėl jų pa­čių kal­tės. Pri­im­da­mi nu­ta­ri­mą jie ne­nu­ro­dė, koks Vy­tis – kla­si­ki­nis ar sti­li­zuo­tas tu­rė­tų puo­šti vie­ną svar­biau­sių ša­lies sa­lių.

Sei­mo val­dy­ba ap­sisp­ren­dė siū­ly­ti par­la­men­ta­rams pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiu bir­že­lį pri­im­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja bu­vo įpa­rei­go­ta im­tis vi­sų bū­ti­nų veiks­mų ir iki 2015 me­tų ko­vo 11 die­nos ant ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės sie­nos pa­ka­bin­ti vals­ty­bės her­bą - Vy­tį. Po kon­sul­ta­ci­jų su spe­cia­lis­tais Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti tei­sės ak­tą ir kon­kre­čiai nu­ro­dy­ti, ko­kį vals­ty­bės her­bą tau­tos iš­rink­tie­ji no­rė­tų ma­ty­ti prieš akis. Prog­no­zuo­ti, ka­da idė­ja ga­lė­tų virs­ti rea­liu “kū­nu”, po­li­ti­kai ne­sii­ma. Vi­lia­ma­si, kad tai bus pa­da­ry­ta dar šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu. Lė­šos Vy­čio ga­my­bai – apie 200 tūkst. li­tų nu­ma­ty­tos kan­ce­lia­ri­jos šių me­tų biu­dže­te.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas pa­ti­ki­no, kad su­ma­ny­mo dėl Vy­čio ti­krai ne­at­si­sa­ko­ma, ta­čiau jo įgy­ven­di­ni­mas for­suo­ja­mas ne­bus. “Nu­ta­rė­me, kad nė­ra ko sku­bė­ti, rei­kia elg­tis ap­gal­vo­tai. Tu­ri­me pa­keis­ti nu­ta­ri­mą ir aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kį her­bą rei­kia ka­bin­ti”, - LŽ sa­kė A. Sy­sas. Pa­sak jo, to ne­pa­da­rę Sei­mo na­riai iš kar­to pa­sis­pen­dė spąs­tus. “Vals­ty­bės her­bas la­bai griež­tai apib­rėž­tas įsta­ty­muo­se – spal­vos, for­mos, dy­dis. No­ri­me vis­ką nuo­dug­niai įver­tin­ti ir tik ta­da pri­im­ti spren­di­mą. Pi­ni­gai skir­ti, bus skel­bia­mas kon­kur­sas. Iki Ko­vo 11-osios net jo su­reng­ti ne­spė­tu­me. Ta­čiau per šią ka­den­ci­ją ti­krai her­bą pa­ka­bin­si­me”, - tei­gė vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Lai­ki­no­jo Sei­mo kanc­le­rio Ge­de­mi­no Alek­so­nio tei­gi­mu, kai tik par­la­men­ta­rai pa­tiks­lins nu­ta­ri­mą, kan­ce­lia­ri­ja im­sis to­les­nių dar­bų. “Sku­bė­ti rei­kia pro­tin­gai. Tai yra aukš­čiau­sios ša­lies ins­ti­tu­ci­jos pa­grin­di­nė po­sė­džių sa­lė. Ir jei jau čia kas nors da­ro­ma, tai tu­ri bū­ti svar­bu, iš­ki­lu ir gra­žu da­bar­ti­nei ir at­ei­nan­čioms kar­toms”, - LŽ sa­kė kanc­le­ris. LŽ jau ra­šė, kad he­ral­di­kos spe­cia­lis­tai, ar­chi­tek­tai, dai­li­nin­kai, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rai, ku­rie bu­vo pa­kvies­ti ap­tar­ti šį klau­si­mą prie “aps­kri­to­jo sta­lo”, vie­nin­gai pa­si­sa­kė už tai, kad po­sė­džių sa­lę puo­štų sti­li­zuo­tas Vy­čio at­vaiz­das. Me­ni­nin­kai yra par­en­gę abie­jų va­rian­tų es­ki­zus.

“Pro­jek­tuo­da­mi šią sa­lę bu­vo­me nu­ma­tę, kad čia bus pa­ka­bin­tas sti­li­zuo­tas me­ta­li­nis her­bas. Bet pri­trū­kus lai­ko ir pi­ni­gų tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Ir da­bar dėl Vy­čio lai­ko­mės tos pa­čios nuo­mo­nės”, - LŽ sa­kė ži­no­mas ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Nas­vy­tis, vie­nas iš sa­lės kū­rė­jų (ji baig­ta sta­ty­ti 2007 me­tais). Pa­sak pro­fe­so­riaus, pa­sau­li­nė pra­kti­ka ro­do, kad par­la­men­tų rū­muo­se daž­niau­siai ka­bi­na­mi sti­li­zuo­ti vals­ty­bės her­bai. V. Nas­vy­čio tei­gi­mu, Vy­čiui ka­bin­ti bu­vo nu­ma­ty­ta ir įreng­ta spe­cia­li vie­ta. Da­bar sa­lės cen­tre pa­ka­bin­ta Tris­pal­vė, anot pa­šne­ko­vo, at­si­ra­do kaip komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas. V. Nas­vy­čio nuo­mo­ne, iki Ko­vo 11-osios įgy­ven­din­ti to­kio pro­jek­to ti­krai ne­įma­no­ma. Ar­chi­tek­tas su­ti­ko, kad sku­bė­ti ne­rei­kė­tų.

Ini­cia­ty­vos au­to­rius Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius yra pri­si­pa­ži­nęs, kad po­kal­biai su pro­fe­sio­na­liais dai­li­nin­kais pa­kei­tė jo po­žiū­rį į bū­si­mo her­bo sti­lių. “Ma­ne įti­ki­no, kad kla­si­ki­nis Vy­tis ne­de­rės prie mo­der­naus sa­lės in­ter­je­ro”, - LŽ yra sa­kęs po­li­ti­kas. Jis tei­gė per­žiū­rė­jęs ki­tų ša­lių par­la­men­tų in­ter­je­rus ir įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sur her­bas de­ri­na­mas prie po­sė­džių sa­lės sti­liaus. “Pa­vyz­džiui, Aus­tri­jo­je, ku­rios par­la­men­tas po­sė­džiau­ja kla­si­ki­nio sti­liaus sa­lė­je, ka­bo kla­si­ki­nis ere­lis, Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­ge - sti­li­zuo­tas ere­lis”, - dės­tė V. Ma­tu­le­vi­čius.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, nė vie­nas me­no kū­ri­nys ne­bus taip daž­nai ro­do­mas kaip ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės Vy­tis, to­dėl ir at­sa­ko­my­bė yra iš­skir­ti­nė, klai­dos pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma. “E­su ti­kras, kad rei­kia pa­sik­liau­ti spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne”, - tvir­ti­no Sei­mo na­rys.