Garbė ir atsakomybės jausmas
"Kas­die­ni­nė tar­ny­ba nė­ra mo­no­to­niš­ka, to­dėl ji įdo­mi", - tei­gė Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos (GSK) va­das ka­pi­to­nas Pa­ulius Jan­kaus­kas. Šios kuo­pos ka­rius ma­to­me per svar­biau­sius vals­ty­bi­nius ren­gi­nius ir šven­tes. Pa­si­tem­pę ir iš­di­dūs jie rep­re­zen­tuo­ja Lie­tu­vą.

"Man yra gar­bė ir kar­tu la­bai di­de­lės at­sa­ko­my­bės jaus­mas, kad ga­liu at­sto­vau­ti Lie­tu­vai ir mū­sų ka­riuo­me­nei per ren­gi­niuo­se mū­sų ša­ly­je, kar­tais ir už­sie­ny­je", - nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė P. Jan­kaus­kas. Ka­riš­kis pa­sa­ko­jo sa­vo va­do­vau­ja­mą kuo­pą ir šiek tiek apie sa­ve.

Daug svar­bių smulkmenų

Kas lė­mė P. Jan­kaus­ko pa­sky­ri­mą į GSK? 2009 me­tų pir­mo­je pu­sė­je, kai jis dar stu­di­ja­vo ket­vir­ta­me Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos kur­se, ten ap­si­lan­kė tuo­me­tis GSK va­das, da­bar jau ma­jo­ras E. Čiū­tas ir at­si­rin­ko ke­le­tą kan­di­da­tų, no­rin­čių tar­nau­ti kuo­po­je. P. Jan­kaus­kas at­ran­ką sėk­min­gai pe­rė­jo. "Ko­dėl bū­tent aš, taip ir ne­pak­lau­siau", - sa­kė jis. Va­do­vau­ti GSK bu­vo pa­skir­tas pra­ėju­siais - 2014 me­tais. "Esu ki­lęs iš Ute­nos mies­to, ar­ti­mie­ji di­džiuo­ja­si, pa­lai­ko, daž­nai se­ka ren­gi­nių trans­lia­ci­jas per te­le­vi­zi­ją", - tei­gė ka­riš­kis.

P. Jan­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad ši kuo­pa, ly­gi­nant su ki­to­mis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pės­ti­nin­kų kuo­po­mis, yra maž­daug du kar­tus di­des­nė. "Ma­nau, kiek­vie­nas va­das vi­sų pir­ma pri­va­lo su­pras­ti, kam va­do­vau­ja, ko­kios už­duo­tys, ir tu­rė­ti su­ma­ny­mą, kaip tas už­duo­tis įgy­ven­din­ti. Kal­bant kon­kre­čiai apie GSK, tai yra spe­ci­fi­nis pa­da­li­nys su spe­ci­fi­nė­mis už­duo­ti­mis, to­dėl, vi­sų pir­ma, šios kuo­pos va­das tu­ri tu­rė­ti su­kau­pęs ne­ma­žą as­me­niš­kai da­ly­vau­tų ren­gi­nių ba­ga­žą, ži­no­ti daug svar­bių smulk­me­nų, kar­tais ir tarp ei­lu­čių par­ašy­tų tai­syk­lių. Kei­čian­tis GSK kuo­pos va­dams, pro­ce­sas trun­ka il­go­kai, kar­tais net ir šian­dien ten­ka skam­bin­ti prieš tai bu­vu­siems va­dams ir kon­sul­tuo­tis vie­nu ar ki­tu klau­si­mu", - apie sa­vo kaip va­do veik­lą pa­sa­ko­jo ka­riš­kis.

Ka­rių kasdienybė

Šią kuo­pą su­da­ro 8 bū­riai, tai bū­tų per 200 ka­rių. Klau­sia­mas apie die­not­var­kę, GSK va­das tei­gė, kad kuo­pa per me­tus vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­ja apie 350 rep­re­zen­ta­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se, iš ku­rių apie 70 proc. yra ne­pla­nuo­ti, to­dėl kal­bė­ti apie įpras­tą die­not­var­kę yra su­dė­tin­ga. "Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­teik­ti tai, kad ne­re­tai vyk­dant su­pla­nuo­tas lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bas, su­lau­kia­me skam­bu­čio, pra­ne­šan­čio, kad ryt ar po­ryt į pre­zi­den­tū­rą at­vyks­ta aukš­to ran­go sve­čias ir rei­kės vyk­dy­ti su­ti­ki­mo ce­re­mo­ni­ją. To­kiu at­ve­ju pra­ty­bos bū­na stab­do­mos ir grįž­ta­me į ri­kiuo­tės aikš­tę tre­ni­ruo­tis ce­re­mo­ni­jai", - pa­sa­ko­jo P. Jan­kaus­kas.

Įpras­tai ka­riai į tar­ny­bos vie­tą ren­ka­si 8 va­lan­dą ry­to. Jei vis­kas vyks­ta taip, kaip su­pla­nuo­ta, bū­riai vyk­do už­siė­mi­mus ri­kiuo­tės aikš­tė­je, ka­ri­nio ir fi­zi­nio ren­gi­mo pra­ty­bas, ka­riai sto­ja į par­os tar­ny­bą. Vyk­do­mos ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bos, ka­riai da­ly­vau­ja bend­ruo­se mo­ky­muo­se su ki­tais ka­riuo­me­nės pa­da­li­niais, taip pat bend­ro­se pra­ty­bo­se su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tais są­jun­gi­nin­kų ka­riais. "Ma­no, kaip kuo­pos va­do' die­not­var­kė yra kiek ki­to­kia, - to­liau pa­sa­ko­jo GSK va­das. - Pa­grin­di­nės kuo­pos už­duo­tys, tiek rep­re­zen­ta­ci­nės, tiek ka­ri­nės veik­los pla­na­vi­mas, or­ga­ni­za­vi­mas, vyk­dy­mas ir kon­tro­lė. Glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja­me su Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros pro­to­ko­lo sky­riu­mi, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pro­to­ko­lo sky­riu­mi, ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Kuo­pos va­das iš es­mės yra at­sa­kin­gas už vis­ką, kas ge­ro ar blo­go vyks­ta kuo­po­je."

Taip pat bent kar­tą per sa­vai­tę vyk­do­mos bend­ros kuo­pos ri­kiuo­tės pra­ty­bos, ku­rios pa­de­da ne tik pa­ma­ty­ti bend­rą pa­si­ruo­ši­mo ly­gį bet ir pa­ke­lia ko­man­di­nę dva­sią. "Kas­die­ni­nė tar­ny­ba nė­ra mo­no­to­niš­ka, to­dėl ji įdo­mi", - tvir­ti­no P. Jan­kaus­kas.

La­biau mo­ty­vuo­ti ir pasirengę

Klau­sia­mas, ar pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė la­bai kei­čia­si, ka­riš­kis pa­sa­ko­jo: "2009-ai­sias Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je bu­vo at­si­sa­ky­ta šauk­ti­nių. Ma­no ma­ny­mu, tai lė­mė di­de­lius po­ky­čius už­duo­čių at­li­ki­mo ko­ky­bei. Tam ti­kroms už­duo­tims at­lik­ti ne­be­rei­kia skir­ti pa­pil­do­mo lai­ko ka­rių ap­mo­ky­mui, to­dėl la­bai pa­leng­vi­na ypač mū­sų si­tua­ci­ją, kal­bant apie ne­pla­nuo­tus ren­gi­nius. Ga­li­me siek­ti kur kas aukš­tes­nių re­zul­ta­tų, ne­gu ta­da, kai jų ga­li­ma bu­vo pa­siek­ti mo­kant šauk­ti­nius ka­rius, ku­rių rea­li tar­ny­ba pa­da­li­ny­je truk­da­vo tik 9 mė­ne­sius. Tar­ki­me, par­eng­ti nau­ją ge­rą de­fi­lė prog­ra­mą už­trun­ką apie pu­sę me­tų. Par­uoš­ti ka­rį da­ly­vau­ti vi­so­se ce­re­mo­ni­jo­se kar­tais už­trun­ka net iki tri­jų mė­ne­sių. Kal­bant apie ko­vi­nes už­duo­tis si­tua­ci­ja ta pa­ti."

Pa­sak P. Jan­kaus­ko, ka­riai, ku­rie at­ei­na tar­nau­ti kaip pro­fe­sio­na­lai, yra žy­miai la­biau mo­ty­vuo­ti. Ka­riuo­me­nė nuo­la­tos mo­der­ni­zuo­ja­ma, pa­pil­do­ma nau­ja gink­luo­te, ir tai yra ne­sus­to­jan­tis pro­ce­sas. "Pa­sta­rų­jų die­nų įvy­kiai at­spin­di, kad ne­ga­li­me bū­ti abe­jin­gi, tu­ri­me bū­ti pa­si­ruo­šę 24 va­lan­das per par­ą", - tvir­ti­no ka­riš­kis.

GKS archyvo nuotrauka

Kuo­pos ka­riai ir renginiai

* Kiek lai­ko GSK re­pe­tuo­ja prieš di­džiuo­sius ren­gi­nius, to­kius kaip Sau­sio 1-oji, Va­sa­rio 16-oji, Ko­vo 11-oji, Lie­pos 6-oji, Lap­kri­čio 23-ji ir ki­tus? "Įpras­tai re­pe­ti­ci­jos trun­ka apie dvi tris die­nas, pri­klau­so­mai nuo ka­rių pa­si­ruo­ši­mo ly­gio. Jei ma­tau, kad ce­re­mo­ni­ja at­lie­ka­ma tin­ka­mai, ka­riai pa­si­ruo­šę, re­pe­ti­ci­jų lai­ką trum­pi­na­me, - pa­sa­ko­jo P. Jan­kaus­kas. - Ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se vi­są lai­ką da­ro­me ge­ne­ra­li­nę re­pe­ti­ci­ją bū­si­mo ren­gi­nio vie­to­je - žings­nis po žings­nio pa­gal sce­na­ri­jų."

* GSK už­da­vi­nys - rep­re­zen­tuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ir gink­luo­tą­sias pa­jė­gas ofi­cia­liuo­se vals­ty­bi­niuo­se ren­gi­niuo­se Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų bei už­ti­krin­ti va­da­vie­čių įren­gi­mą ir jų ap­sau­gą. Kiek­vie­ną sek­ma­die­nį 12 va­lan­dą S. Dau­kan­to aikš­tė­je prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ros vyks­ta vė­lia­vų pa­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu GSK kuo­pos ka­riai pa­kei­čia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­vas.

* GSK ka­riams tai­ko­mi tie pa­tys rei­ka­la­vi­mai, kaip ir ki­tiems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­tiems ka­riams, taip pat tai­ko­mi pa­pil­do­mi rep­re­zen­ta­ci­niai rei­ka­la­vi­mai. Pa­pil­do­mi rep­re­zen­ta­ci­niai rei­ka­la­vi­mai yra pri­va­lo­mi vi­siems GKS kuo­po­je tar­nau­jan­tiems pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, at­lie­kan­tiems rep­re­zen­ta­ci­nes funk­ci­jas.

* Gar­bės sar­gy­bos ka­rio ūgis – nuo 182 iki 194 cm. Jis pri­va­lo bū­ti tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos. Tu­ri su­ge­bė­ti jaus­ti rit­mą. Tu­ri bū­ti tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai iš­tver­min­gas. Ne­ga­li tu­rė­ti ta­tui­ruo­čių, iš­de­gin­tų ar ki­taip pa­da­ry­tų žy­mių ant vei­do, gal­vos, kak­lo, virš uni­for­mos apy­kak­lės, dil­bių ir plaš­ta­kų, aiš­kių kū­no de­fek­tų (di­de­lių ran­dų, pig­men­ti­nių dė­mių, ki­tų pa­to­lo­gi­nių pa­ki­ti­mų). Ne­ga­li bū­ti svo­rio trū­ku­mo ar per­tek­liaus. Ka­rio plau­kai tu­ri bū­ti trum­pai kirp­ti, šva­rūs ir ge­rai pri­žiū­ri­mi, plau­kų il­gis gal­vos sri­ty­je, ma­to­mo­je už­si­dė­jus ke­pu­rę pri­va­lo bū­ti ne dau­giau kaip 5 mm, vir­šu­gal­vy­je – ne dau­giau kaip 40 mm. Drau­džia­ma au­gin­ti ūsus, žan­de­nas, barz­das, da­žy­ti plau­kus, ce­re­mo­ni­jų me­tu ne­šio­ti aki­nius. Ne­ati­tin­kan­tys pa­pil­do­mų rep­re­zen­ta­ci­nių rei­ka­la­vi­mų ka­riai į GSK ne­prii­ma­mi.

***

Va­sa­rio 16 die­ną GSK ka­rius ga­li­ma bus pa­ma­ty­ti: per 1918 me­tų va­sa­rio 16-osios Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją Ra­sų ka­pi­nė­se nuo 8 va­lan­dos 30 mi­nu­čių; per svar­biau­sią ren­gi­nį - tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ją Vil­niu­je, S. Dau­kan­to aikš­tė­je 12 va­lan­dą, ten kar­tu da­ly­vaus ir Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti JAV ka­riai.