Gamtos siautėjimas: gaisrai ir sudaužyti automobiliai
Aud­rin­gi ket­vir­ta­die­nio ir penk­ta­die­nio nak­ties orai Lie­tu­vos gy­ven­to­jams pri­da­rė nuo­sto­lių: me­džiai vir­to ant au­to­mo­bi­lių, nuo žai­bų iš­kro­vų ki­lo gais­rai.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, ug­nia­ge­siams 41 kar­tą te­ko vyk­ti ša­lin­ti vė­jo nu­lauž­tų me­džių, užt­vė­ru­sių ke­lią ar už­kri­tu­sių ant au­to­mo­bi­lių. Aly­taus aps­kri­ty­je ša­li­nant me­džius ug­nia­ge­siams te­ko dar­buo­tis 15 kar­tų, Kau­no – aš­tuo­nis, Ma­ri­jam­po­lės – ke­tu­ris.

Apie 12 val. Vil­niu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, kie­me, me­dis už­vir­to ant dvie­jų au­to­mo­bi­lių. At­vy­kę ug­nia­ge­siai me­dį su­pjaus­tė ir nu­va­lė dan­gą. Apie 20 val. gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Kau­ne, Pa­ne­rių gat­vė­je, įva­žia­vi­mą į kie­mą už­ver­tė du me­džiai. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, ant au­to­mo­bi­lių „Nis­san“ ir „Volks­wa­gen Golf“ bu­vo nu­vir­tęs me­dis, o ant au­to­mo­bi­lių „O­pel Za­fi­ra“, „Au­di A4“, „Vol­vo S60“ bu­vo už­kri­tu­si nu­plėš­ta sto­go dan­ga. Pa­nau­do­ję gran­di­ni­nį pjūk­lą ir par­an­ki­nes prie­mo­nes, ug­nia­ge­siai nu­kė­lė me­dį ir sto­go dan­gą.

Tuo pa­čiu lai­ku pra­neš­ta, kad Kau­ne, A.Stul­gins­kio gat­vė­je, tri­jo­se vie­to­se ant au­to­mo­bi­lių už­kri­to ke­tu­ri me­džiai. Prie A.Stul­gins­kio g. 62-ojo na­mo me­dis bu­vo už­vir­tęs ant au­to­mo­bi­lio „O­pel Ome­ga“, prie A.Stul­gins­kio g. 54 na­mo du me­džiai už­vir­to ant au­to­mo­bi­lių „Volks­wa­gen Bo­ra“ ir „Toyo­ta Aven­sis“. Dar vie­no­je vie­to­je me­dis užg­riu­vo ant na­mo kam­po ir nu­trau­kė elek­tros įva­dą. Pa­nau­do­jus gran­di­ni­nį pjūk­lą me­džiai pa­ša­lin­ti.

Ket­vir­ta­die­nį dėl žai­bo iš­kro­vos taip pat ki­lo ke­tu­ri gais­rų, žmo­nių au­kų ir trau­mų juo­se pa­vy­ko iš­veng­ti. Anks­tų ry­tą, apie 5 val., Kai­šia­do­rių ra­jo­ne, Tal­pū­nų kai­me, dėl žai­bo iš­kro­vos už­si­de­gė gy­ve­na­ma­sis na­mas. Nu­de­gė da­lis sto­go, iš­si­ly­dė da­lis na­mo elek­tros įran­gos. Kiek vė­liau Vil­niaus ra­jo­ne, Te­re­šiš­kų kai­me, Tai­kos gat­vė­je, žai­bui tren­kus į me­di­nį san­dė­liu­ką, pa­sta­tas vi­siš­kai su­de­gė, ug­nia­ge­siams pa­vy­ko iš­sau­go­ti ša­lia sto­vė­ju­sius pa­sta­tus. Laz­di­jų ra­jo­ne taip pat dėl žai­bo iš­kro­vos lieps­no­jo ūki­niai pa­sta­tai: nu­de­gė da­lis jų sto­gų, ap­de­gė sie­nos, su­de­gė vi­du­je bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Pir­mo­ji smar­ki liū­tis pro pie­try­čių Lie­tu­vą pra­šniokš­tė ket­vir­ta­die­nio ry­tą. Tuo­met dėl ap­sem­tų gat­vių bu­vo su­tri­kęs eis­mas sos­ti­nė­je Vil­niu­je. Ta­čiau po ry­ti­nės liū­ties ug­nia­ge­siai ga­vo tik ke­lis iš­kvie­ti­mus dėl nu­vir­tu­sių me­džių.