Galvų pjūtis: kas laukia vadovų
Iš šil­tų pos­tų iš­mė­to­mi sve­ti­mi ir pri­ima­mi sa­vi. Taip iki šiol elg­da­vo­si vi­si, kas pa­im­da­vo val­džios va­džias. Pir­miau­sia bū­da­vo kei­čia­mi di­džiau­sių vals­ty­bės įmo­nių, mi­nis­te­ri­joms pa­val­džių įta­kin­giau­sių įstai­gų va­do­vai, pra­de­dant nuo tų, ku­rie dirb­da­vo ener­ge­ti­kos ir su­si­sie­ki­mo sri­ty­se. Re­gis, šį­syk kli­ba de­šim­ties aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čių as­me­nų kė­dės.

To pri­mi­ni­mas iš di­džiau­siai nau­jo­jo Sei­mo frak­ci­jai va­do­vau­sian­čio Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio lū­pų nu­skam­bė­jo dar pra­ėju­sią sa­vai­tę. Jis par­eiš­kė: „Ti­krai bus žmo­nių, ku­rie į val­diš­ką dar­bą pa­te­ko dėl pri­klau­sy­mo vie­nai ar ki­tai par­ti­jai ir ku­riems da­bar teks ieš­ko­tis ki­to dar­bo.“ Kon­kre­čių pa­var­džių „vals­tie­čių“ ved­lys ne­mi­nė­jo.

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus kei­tė­si svar­biau­sių vals­ty­bės įmo­nių ir mi­nis­te­ri­joms pa­val­džių įstai­gų va­do­vai. Iš­im­tis – AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ku­riems de­šimt­me­tį va­do­vau­ja Sta­sys Dai­lyd­ka.

Kai­rių­jų ir de­ši­nių­jų praktika

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, at­ėję į val­džią 2008-ųjų gruo­dį, be­veik per me­tus į stra­te­gi­nių vals­ty­bės įmo­nių, įstai­gų va­do­vų kė­des su­so­di­no sa­viš­kius ir at­lei­do kai­rių­jų sta­ty­ti­nius, nors ne vi­sa­da tai vy­ko sklan­džiai. Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais lai­mė­ję ir koa­li­ci­ją su­bū­rę so­cial­de­mo­kra­tai el­gė­si pa­na­šiai.

Vi­suo­ti­nai su­ta­ria­ma, kad gar­džiau­sias kąs­nis – Ener­ge­ti­kos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­joms pa­val­džių vals­ty­bės įmo­nių va­do­vų pos­tai. An­tai val­džio­je at­si­dū­rę kon­ser­va­to­riai pir­miau­sia sie­kė pe­rim­ti ener­ge­ti­kos sek­to­rių: sa­vo žmo­gų sky­rė va­do­vau­ti „Leo LT“, vė­liau šią bend­ro­vę pa­nai­ki­no.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kon­tro­liuo­ja­mos įmo­nės taip pat iš­kart su­lau­kė po­ky­čių. Du­kart kei­tė­si Lie­tu­vos pa­što va­do­vas, bu­vo pa­keis­ti Vil­niaus, Kau­no, Pa­lan­gos oro uos­tų di­rek­to­riai. Į Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos va­do­vo kė­dę sė­do tuo­me­čio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Eli­gi­jaus Ma­siu­lio bend­ra­žy­gis li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Į val­džią grį­žus kai­rie­siems, jau 2013 me­tais šis pos­tas bu­vo pa­ti­kė­tas Ar­vy­dui Vait­kui.

Tuo­me­čiai val­dan­tie­ji per ket­ve­rius me­tus pa­kei­tė be­veik vi­sų svar­biau­sių ener­ge­ti­kos įmo­nių va­do­vus. Ne­be­li­ko ke­lioms ener­ge­ti­kos įmo­nėms va­do­va­vu­sio And­riaus Ku­bi­liaus bend­ra­moks­lio Ri­man­to Vait­kaus, ku­ris kei­čian­tis val­džiai ėjo Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės di­rek­to­riaus par­ei­gas. Po­ky­čių pa­ty­rė ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mos įmo­nės, įstai­gos ir bend­ro­vės.

Tie­sa, pos­tą iš­sau­go­jo Lie­tu­vos pa­što va­do­vė Li­na Min­de­rie­nė, šiai bend­ro­vei va­do­vau­jan­ti nuo 2010 me­tų, ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ nuo 2006-ųjų va­do­vau­jan­tis S. Dai­lyd­ka. Val­džių kai­ta ne­pa­ju­di­no VĮ „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ va­do­vo Al­gi­man­to Raš­čiaus, šį pos­tą užė­mu­sio prieš 15 me­tų.

Su­nkiai nuspėjami

Ko ga­li­ma po rin­ki­mų ti­kė­tis iš kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų, tar­si ir aiš­ku, o štai LVŽS prie Vy­riau­sy­bės vai­ro stos pir­mą kar­tą.

Vitalis Nakrošis: "Socialdemokratai, kaip koalicijos partneriai, sieks "valstiečius" sulaikyti nuo sau nepriimtinų sprendimų." /Alinos Ožič nuotrauka

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus Vi­ta­lio Na­kro­šio tei­gi­mu, par­ti­jai lo­ja­lių as­me­nų sky­ri­mas į pos­tus – vi­sų pir­ma no­ras vals­ty­bi­nė­mis par­ei­go­mis at­si­ly­gin­ti ko­le­goms ar tal­ki­nin­kams už dar­bą. „Pa­ga­liau tai ir no­ras kon­tro­liuo­ti vie­šo­sios po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą, vie­šuo­sius fi­nan­sus, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mą, vie­šuo­sius pir­ki­mus. Tai lė­mė, kad kon­ser­va­to­riai iš va­do­vau­ja­mų par­ei­gų steng­da­vo­si at­leis­ti as­me­nis, ku­rie bu­vo ki­tų par­ti­jų at­sto­vai. So­cial­de­mo­kra­tai bu­vo lin­kę la­biau įdar­bin­ti sa­vo par­ti­jos at­sto­vus“, – ly­gi­no vie­šo­sios po­li­ti­kos eks­per­tas.

Tai­gi at­lei­di­mas iš va­do­vau­ja­mų par­ei­gų ir pri­ėmi­mas į ati­tin­ka­mus pos­tus iki šiol dau­ge­liu at­ve­jų bū­da­vo par­em­ta ne nuo­pel­nais, o po­li­ti­niais kri­te­ri­jais. „Bus įdo­mu ste­bė­ti, kaip LVŽS spręs šiuos klau­si­mus, nes dirbs dvie­jų par­ti­jų koa­li­ci­ja. So­cial­de­mo­kra­tai, kaip koa­li­ci­jos par­tne­riai, sieks „vals­tie­čius“ su­lai­ky­ti nuo sau ne­priim­ti­nų spren­di­mų, o LVŽS, įgy­ven­din­da­ma prog­ra­mą, ga­li su­si­dur­ti su su­nku­mais“, – spė­jo V. Na­kro­šis.

Nu­si­tai­kė į stra­te­gi­nes įmones

Jau aiš­ku, kad Su­si­sie­ki­mo ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­joms va­do­vaus LVŽS de­le­guo­ti at­sto­vai. Į pa­sta­ro­sios mi­nis­te­ri­jos va­do­vus nu­ma­ty­tas Vir­gi­li­jus Po­de­rys, anks­čiau va­do­va­vęs elek­tros per­da­vi­mo AB „Litg­rid“, vė­liau – ją val­dan­čiai vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pei UAB „EP­SO-G“.

Ta­čiau „vals­tie­čiai“ Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją yra nu­ma­tę su­jung­ti su Ūkio mi­nis­te­ri­ja, o šios va­do­vo pos­tas nu­ma­ty­tas so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tui. Tai­gi nors mi­nė­tas su­jun­gi­mas ne­įvyk­tų grei­tai – tam ga­li pri­reik­ti iki vie­nų me­tų, ener­ge­ti­kos po­li­ti­ka vė­liau at­si­dur­tų kai­rių­jų įta­kos zo­no­je.

LVŽS „Dar­nios Lie­tu­vos“ prog­ra­mo­je ener­ge­ti­kos sek­to­riui ski­ria daug dė­me­sio. Čia kal­ba­ma apie ener­ge­ti­kos sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mą, vals­ty­bės val­do­mų ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­no sie­kius, ku­rie tu­rė­tų bū­ti sie­ja­mi su pa­slau­gų kai­nų var­to­to­jams ma­ži­ni­mu, „ma­žo­sios ener­ge­ti­kos“ plė­trą. Ma­no­ma, kad šiems tiks­lams LVŽS pri­reiks ir lo­ja­lių šių bend­ro­vių va­do­vų.

Kal­bant apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, LVŽS tu­ri am­bi­ci­jų pert­var­ky­ti šią bend­ro­vę. „Vals­tie­čių“ prog­ra­mo­je skel­bia­ma, kad ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti šios įmo­nės val­dy­mo struk­tū­rą.

Lie­tu­vos pa­što taip pat lau­kia per­mai­nos. „Bend­ro­vę ver­tin­si­me ne vien kaip ko­mer­ci­nę įmo­nę, bet ir kaip so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­kė­ją. Šią įmo­nę siek­si­me iš­lai­ky­ti vals­ty­bės ran­ko­se, plės­ti jos pa­slau­gų spek­trą, o esant ga­li­my­bei – iš­nau­do­ti jos tu­ri­mą pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­rą įgy­ven­din­ti to­kias ini­cia­ty­vas kaip Re­gio­nų plė­tros ban­ko stei­gi­mas“, – ra­šo­ma LVŽS prog­ra­mo­je. Be­je, Lie­tu­vos pa­što va­do­vy­bė kol kas su­si­lai­ko nuo ko­men­ta­rų apie to­kius siū­ly­mus.

Da­li­ja­si pa­gal pelningumą

Vers­lo kon­sul­tan­tas, bu­vęs prem­je­ras Alek­sand­ras Abi­ša­la įsi­ti­ki­nęs, kad „gal­vų ka­po­ji­mas“ pe­ri­mant val­džią, de­ja, ro­do, jog po­li­ti­kai iki šiol pir­miau­sia rū­pi­no­si sa­vo ge­ro­ve, o ne tuo, kas svar­bu vals­ty­bei. „Ma­to­me, kad pos­tais da­li­ja­ma­si pa­gal tai, ko­kio dy­džio pi­ni­gai „vaikš­to“. Tai aki­vaiz­dus įro­dy­mas, kad sie­kia­ma ne ką nors nau­din­ga pa­da­ry­ti, ne kom­pe­ten­ci­jos, bet dai­ro­ma­si ten, kur pi­ni­gai. Ne­sa­kau, kad jie bū­ti­nai va­gia­mi, bet, ma­nau, taip ga­li­ma da­ry­ti di­džiau­sią įta­ką po­li­ti­niam lau­kui“, – svars­tė jis.

Aleksandras Abišala: „Pritarčiau, jeigu būtų kalbama apie kompetenciją, o ne apie partinę liniją. Tęsiama ta pati bloga praktika.“ /Alinos Ožič nuotrauka

Čia pat A. Abi­ša­la pri­dū­rė, kad vis dėl­to pa­grin­di­nis klau­si­mas – ne va­do­vų ro­ta­ci­ja, o prob­le­ma, kai aukš­čiau­sia val­džia tie­sio­giai „stum­do“ tuos, ku­rie va­do­vau­ja įstai­goms, įmo­nėms. Jis kri­tiš­kai ver­ti­no ir R. Kar­baus­kio par­eiš­ki­mus, kad ku­riai nors par­ti­jai pri­klau­san­tiems ar sim­pa­ti­zuo­jan­tiems va­do­vams ga­li tek­ti ieš­ko­tis nau­jo dar­bo. „Pri­tar­čiau jam, jei­gu bū­tų kal­ba­ma apie kom­pe­ten­ci­ją, o ne apie par­ti­nę li­ni­ją. Tai­gi tę­sia­ma ta pa­ti blo­ga pra­kti­ka“, – kal­bė­jo A. Abi­ša­la.

Kad ir kaip bū­tų, aukš­to­se kė­dė­se de­šimt­me­čius sė­din­tys di­rek­to­riai – reiš­ki­nys, bū­din­gas dau­gu­mai iš vals­ty­bės iž­do min­tan­čių įstai­gų, o per­mai­nos šią sri­tį pa­sie­kia lė­tai. Ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, dau­giau nei pu­sė vals­ty­bės įmo­nių va­do­vų skir­ti prieš dau­giau kaip 10 ir dau­giau me­tų, ket­vir­ta­da­lis – prieš 20 ir dau­giau me­tų. Lie­tu­vo­je yra 163 vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės. Pa­si­trau­kian­tys val­dan­tie­ji bu­vo su­pla­na­vę vals­ty­bės įmo­nių ir biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų sis­te­mą, bet ne­spė­ta pri­im­ti ga­lu­ti­nio spren­di­mo.

LVŽS sa­vo prog­ra­mo­je įsi­pa­rei­go­jo įtvir­tin­ti pri­va­lo­mą vals­ty­bės įstai­gų va­do­vų ro­ta­ci­ją. Be ki­ta ko, jo­je už­si­me­na­ma, kad to­kia pra­kti­ka bus tai­ko­ma ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je. Taip pat R. Kar­baus­kis ne kar­tą yra par­eiš­kęs, kad iš­skir­ti­nį dė­me­sį skirs kul­tū­ros sri­čiai. Sei­me jis pla­nuo­ja įsteig­ti at­ski­rą Kul­tū­ros ko­mi­te­tą ir pats ga­li jam va­do­vau­ti.

„Vals­tie­čiai“ skel­bia, kad į kul­tū­ros mi­nis­trus bus siū­lo­ma Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son. Tai­gi ne­at­mes­ti­na, kad per­mai­nos pa­lies ir kul­tū­ri­nin­kus. Mat di­džių­jų ša­lies mu­zie­jų di­rek­to­rių ne­per­trau­kia­mo dar­bo sta­žo vi­dur­kis yra apie 15 me­tų.

An­tai Ro­mual­das Bud­rys Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui va­do­vau­ja 37 me­tus. Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Al­do­na Ru­sec­kai­tė šias par­ei­gas ei­na 27 me­tus. Na­cio­na­li­nia­me M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­ju­je Os­val­das Dau­ge­lis di­rek­to­riau­ja 24 me­tus. Bi­ru­tė Kul­ny­tė yra Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rė ir­gi nuo 1992 me­tų. Ma­no­ma, kad LVŽS dė­me­sio su­lauks ir kai ku­rių tea­trų va­do­vy­bė. Tar­ki­me, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas, daug me­tų lai­min­tis kon­kur­sus šioms par­ei­goms ei­ti, tea­trui va­do­vau­ja nuo 2002-ųjų.

Ne vi­si mo­kė­jo „šienauti“

Jau aiš­ku, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ir bū­si­mas že­mės ūkio mi­nis­tras spręs, kas tu­rė­tų va­do­vau­ti Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Iš šios įstai­gos va­do­vo par­ei­gų, ne­pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, po va­di­na­mo­jo kol­dū­nų skan­da­lo bu­vo at­leis­tas Jo­nas Mi­lius.

„Vals­tie­čių“ su­si­do­mė­ji­mo ga­li su­lauk­ti ir ki­tos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos. Pa­vyz­džiui, dėl skan­da­lų pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų skam­bė­ju­si Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ir jos va­do­vy­bė, taip pat Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra, da­bar dir­ban­ti be va­do­vo.

Tie­sa, ne vi­si įmo­nių ar svar­bių ins­ti­tu­ci­jų „va­ly­mai“ bū­na sėk­min­gi. Ge­riau­sias to pa­vyz­dys – Lie­tu­vos dar­bo bir­žos di­rek­to­riaus at­lei­di­mas. Vi­das Šle­kai­tis, ku­rį at­lei­do tuo­me­tis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, per teis­mą grį­žo į dar­bą, be to, ga­vo pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją. Kai­rie­ji tą­syk šai­pė­si, esą ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tir­ties ne­tu­rin­tys de­ši­nie­ji ne­su­ge­ba tin­ka­mai „ap­si­va­ly­ti“.

V. Šle­kai­tis Dar­bo bir­žos va­do­vo pos­te iš­si­lai­kė iki 2015 me­tų gruo­džio, kai bu­vo nu­spręs­ta ne­bep­ra­tęs­ti jo ka­den­ci­jos. Į dar­bą pa­na­šiu bū­du grį­žo ir iš par­ei­gų at­leis­tas bu­vęs Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius so­cial­de­mo­kra­tas Os­val­das Šar­ma­vi­čius – jis teis­muo­se ir­gi šven­tė per­ga­lę. Be­je, Vy­riau­sy­bės at­leis­tas J. Mi­lius jau krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­mas grą­žin­ti jį į par­ei­gas.

Vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių vadovai

Bend­ro­vė Va­do­vas Va­do­vau­ja nuo
UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ Da­lius Mi­siū­nas 2013 07
AB Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius (ESO) Liu­das Liut­ke­vi­čius 2015 12
AB „Lie­tu­vos geležinkeliai“ Sta­sys Dai­lyd­ka 2006 03
UAB „EP­SO-G“ Ro­lan­das Zu­kas 2015 02
AB „Klai­pė­dos nafta“ Man­tas Bar­tuš­ka 2014 09
AB „Litgrid“ Dai­vis Vir­bic­kas 2013 11
AB Lie­tu­vos pa­štas Li­na Min­de­rie­nė 2010 02
AB „Am­ber Grid“ Sau­lius Bi­lys 2013 07
VĮ „O­ro navigacija“ Al­gi­man­tas Raš­čius 2001
VĮ Re­gis­trų cen­tras Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas 1997
VĮ Lie­tu­vos oro uos­tai Ge­di­mi­nas Al­man­tas 2013
VĮ „Re­gi­tra“ Da­rius Pre­ve­lis 2011 03
VĮ Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja Ar­vy­das Vait­kus 2013 02
UAB „Li­tex­po“ Min­dau­gas Rut­kaus­kas 2013 07

Šal­ti­nis: vkc.tur­tas.lt, „Lie­tu­vos žinios“