Galų nesuduriančios partijos nevengia skolintis
Biu­dže­to pi­ni­gais mai­ti­na­mos di­džio­sios ša­lies par­ti­jos šie­met su­lau­kė ir ne­men­ko gy­ven­to­jų dos­nu­mo. Ta­čiau iš­gy­ven­ti iš šių pi­ni­gų, na­rio mo­kes­čio ir ki­tų įplau­kų esą pa­vyks­ta tik tau­pant.

Šie­met į di­džių­jų par­ti­jų sąs­kai­tas nu­by­rė­jo ne­ma­žai pi­ni­gų. 5 mln. 502 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų joms pa­skirs­tė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), dau­giau nei 876 tūkst. eu­rų nuo su­mo­kė­tų mo­kes­čių jas par­ėmė gy­ven­to­jai. So­li­džias su­mas di­džio­sios po­li­ti­nės jė­gos su­si­ren­ka ir iš na­rio mo­kes­čio. Nors vi­sos jos ti­ki­na gy­ve­nan­čios tau­piai, iš­veng­ti sko­lų pa­vyks­ta ne vi­soms par­ti­joms.

Ran­kos į „a­tei­ties ki­še­nę“ nekiša

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) skir­ta šių me­tų biu­dže­to do­ta­ci­ja sie­kė 1 mln. 143 tūkst. eu­rų. Pa­ja­mas dek­la­ra­vę gy­ven­to­jai, so­cial­de­mo­kra­tams sky­rę 1 proc. nuo su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio, šios par­ti­jos sąs­kai­tą pa­pil­dys be­veik 193 tūkst. eu­rų. Vie­na di­džiau­sių po­li­ti­nių jė­gų ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą su­ren­ka ir iš na­rio mo­kes­čio. So­cial­de­mo­kra­tai į par­ti­jos ka­są pra­šo­mi įmo­kė­ti bent po 1 proc. sa­vo me­ti­nių pa­ja­mų. Tie­sa, tai da­ro to­li gra­žu ne vi­si par­ti­jos na­riai.

„Gy­ve­na­me taip pat tau­piai, kaip ir bet ku­ris Lie­tu­vos gy­ven­to­jas – pa­gal tu­ri­mas pa­ja­mas“, – LŽ ti­ki­no LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Sy­sas.

Par­ti­ja yra sko­li­nu­sis iš ban­kų, ta­čiau šiuo me­tu gy­ve­na be pa­sko­lų. Kaip aiš­ki­no A. Sy­sas, sten­gia­ma­si pla­nuo­ti iš­lai­das pa­gal tu­ri­mas ga­li­my­bes, ne­ki­šant ran­kos į „a­tei­ties ki­še­nę“. „Ži­no­ma, ne­ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad pa­sko­lų ne­tu­ri sky­riai, nes per sa­vi­val­dos rin­ki­mus kiek­vie­nas jų tu­rė­jo at­ski­rą biu­dže­tą, jie pa­tys or­ga­ni­za­vi­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją“, – pri­dū­rė jis.

Dau­giau­sia lė­šų so­cial­de­mo­kra­tai iš­lei­džia rin­ki­mams. Taip pat ski­ria­ma pi­ni­gų par­ti­jos lai­kraš­čiui leis­ti, in­for­ma­ci­jos cen­trui iš­lai­ky­ti, dar­buo­to­jų al­goms, pa­tal­poms iš­lai­ky­ti.

LSDP pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Bran­giau­siai at­siei­na rinkimai

Dar­bo par­ti­jai šie­met per­vers­ta apie 977 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to, taip pat ją pa­sieks dar be­veik 66 tūkst. eu­rų iš gy­ven­to­jų skir­tos pa­ja­mų mo­kes­čio da­lies. Šie­met „dar­bie­čiai“ su­lau­kė 42 tūkst. eu­rų dau­giau gy­ven­to­jų par­amos nei per­nai. Anot Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, ak­ty­viau rem­ti po­li­ti­nę jė­gą ra­gin­ti par­ti­jos na­riai, jos rė­mė­jai.

Kal­bė­da­mas apie par­ti­jos fi­nan­sus, V. Ma­zu­ro­nis pa­žy­mė­jo, kad va­do­vau­ja­ma­si pri­nci­pu iš­lai­das ri­kiuo­ti pa­gal tu­ri­mas ga­li­my­bes. „Lai­kan­tis to­kios tai­syk­lės, lė­šų su­nkiai, bet pa­kan­ka. Jei­gu vis­ką dės­ty­tu­mė­me pa­gal no­rus, fi­nan­sų nie­ka­da ne­pa­kak­tų. Kiek ži­nau, pa­sko­lų mū­sų par­ti­ja ne­tu­ri“, – sa­kė jis.

Dau­giau­sia pi­ni­gų Dar­bo par­ti­ja ski­ria rin­ki­mų kam­pa­ni­joms fi­nan­suo­ti, to­liau iš­lai­dų ei­lu­tė­se – par­ti­nės inf­ras­truk­tū­ros iš­lai­ky­mas, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.

Sten­gia­si atsidėti

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) šie­met ga­vo dau­giau nei 1 mln. 100 tūkst. eu­rų biu­dže­to do­ta­ci­ją, dar 178 tūkst. eu­rų šią po­li­ti­nę jė­gą par­ėmė gy­ven­to­jai. Kaip sa­kė par­ti­jos vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, iš na­rio mo­kes­čio kas­met su­ren­ka­ma per 50 tūkst. eu­rų.

Jos tei­gi­mu, pi­ni­gų vi­sa­da yra ma­žai, ypač tu­rint pa­ly­gin­ti gau­sų par­ti­nį biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą. „Ta­čiau gy­ve­na­me tau­piai, sten­gia­mės ne­iš­lai­dau­ti be rei­ka­lo. Kai vyks­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, ku­rioms rei­kia skir­ti dau­giau lė­šų, ga­li­me ir sko­lin­tis iš ban­kų. Ma­nau, tai nor­ma­lus gy­ve­ni­mo ir iš­gy­ve­ni­mo bū­das“, – aiš­ki­no TS-LKD vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė.

Šiuo me­tu par­ti­ja taip pat yra pa­ėmu­si pa­sko­lą iš ban­ko. Pa­sak M. Na­vic­kie­nės, pi­ni­gų bū­si­moms rin­ki­mų kam­pa­ni­joms sten­gia­ma­si at­si­dė­ti iš ei­na­mų­jų lė­šų. Par­ti­nius pi­ni­gus kon­ser­va­to­riai lei­džia po­li­ti­niams ren­gi­niams, iš­vy­kų po sky­rius iš­lai­doms pa­deng­ti, rek­la­mai, so­cio­lo­gi­niams ty­ri­mams, dar­buo­to­jams ir pa­tal­poms iš­lai­ky­ti.

M. Na­vic­kie­nė džiau­gė­si, kad šie­met dau­giau žmo­nių par­ėmė TS-LKD skir­da­mi 1 proc. su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Ji tei­gia­mai ver­ti­na tai, kad vers­las jau ke­le­rius me­tus ne­ga­li teik­ti fi­nan­si­nės par­amos par­ti­joms. „Ma­no su­pra­ti­mu, tai la­bai di­de­lis žings­nis vi­sų fi­nan­sų skaid­ri­ni­mo link. Tai pri­ver­čia par­ti­jas la­bai at­sa­kin­gai pla­nuo­ti ir leis­ti sa­vo fi­nan­sus“, – tei­gė M. Na­vic­kie­nė.

Sty­giu­mi nesiskundžia

Li­be­ra­lų są­jū­džiui VRK spren­di­mu šie­met per­ves­ta 656 tūkst. eu­rų, o gy­ven­to­jai sky­rė per 210 tūkst. eu­rų. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus tei­gi­mu, įvai­riems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti su­lau­kia­ma par­amos iš Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą, jo veik­lo­je da­ly­vau­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai. „Pi­ni­gų mums už­ten­ka“, – pa­ti­ki­no G. Ste­po­na­vi­čius.

Vis dėl­to pri­sti­gus lė­šų, par­ti­jai ret­sy­kiais pri­rei­kia kreip­tis pa­sko­los į ban­kus. Ta­čiau, anot G. Ste­po­na­vi­čiaus, to­kie fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai nė­ra su­nkūs svar­me­nys prie ko­jų, pa­pras­tai sko­las pa­vyks­ta pa­deng­ti me­tų pa­bai­go­je.

Liū­to da­lį pi­ni­gų par­ti­ja iš­lei­džia rin­ki­mams pa­si­reng­ti. „Ku­rie nors rin­ki­mai vyks­ta be­veik kiek­vie­nais me­tais, na­tū­ra­lu, kad tai rei­ka­lau­ja lė­šų“, – pa­brė­žė G. Ste­po­na­vi­čius. Taip pat ne­ma­žai fi­nan­si­nių iš­tek­lių ski­ria­ma per­so­na­lui ir pa­tal­poms iš­lai­ky­ti.