Galimybės susigrąžinti Vasario 16-osios aktą jau zonduojamos Angelos Merkel biure
Par­ei­gū­nai su­si­sie­kė su Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel biu­ru dėl Ber­ly­ne ras­to Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ir ti­ria jo grą­ži­ni­mo ga­li­my­bę, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Jau su­si­sie­kė­me su kanc­le­rės A.Mer­kel ofi­su ir pra­dė­jo­me tir­ti ga­li­my­bes, kaip ir ka­da ga­li­ma bū­tų su­grą­žin­ti šį do­ku­men­tą į Lie­tu­vą“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, ras­tas ak­tas yra ge­riau­sia do­va­na Lie­tu­vai ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čio pro­ga.

Tre­čia­die­nį Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve Ber­ly­ne ras­tas Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­las lie­tu­vių kal­ba, BNS pa­tvir­ti­no do­ku­men­tą ra­dęs Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis.

Ak­tas Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nia­me ar­chy­ve sau­go­mas do­ku­men­tų by­lų gru­pė­je, pa­va­din­to­je „Bal­ti­jos pro­vin­ci­jų at­ei­tis: Lie­tu­va“.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą pa­si­ra­šė 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Vil­niu­je. Iki šiol ne­bu­vo ži­no­ma nė apie vie­no ak­to ori­gi­na­lo bu­vi­mo vie­tą.