Galimybe valdyti nacionalinį stadioną domisi 9 investuotojai
Bū­si­mo na­cio­na­li­nio sta­dio­no ope­ra­to­rių ti­ki­ma­si at­rink­ti iki ki­tų me­tų va­sa­rio, ga­li­my­be pro­jek­tuo­ti, sta­ty­ti bei val­dy­ti dau­gia­funk­ci­nį spor­to, lais­va­lai­kio ir kul­tū­ros komp­lek­są do­mi­si de­vy­ni in­ves­tuo­to­jai.

Vi­si jie yra už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės, bend­ra­dar­biau­jan­čios su Lie­tu­vos vers­li­nin­kais, BNS pa­tvir­ti­no prem­je­ro pa­ta­rė­ja Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad yra ang­lai, pra­ncū­zai, vo­kie­čiai, len­kai – ti­krai rim­tos kom­pa­ni­jos, su rim­ta pa­tir­ti­mi ir ope­ra­vi­mo, ir pro­jek­ta­vi­mo“, – sa­kė ji.

Pa­sak jos, šiuo me­tu su­tar­ta, ko­kias įstai­gas bū­si­ma­me komp­lek­se siū­lys įkur­din­ti Vy­riau­sy­bė, ko­kias – sa­vi­val­dy­bė, tuo­met ke­ti­na­ma pa­tai­sy­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą ir spa­lio pa­bai­go­je pri­sta­ty­ti ga­lu­ti­nes są­ly­gas in­ves­tuo­to­jams.

„Iš Vy­riau­sy­bės pu­sės bu­vo at­si­sa­ky­ta kon­cer­tų-re­pe­ti­ci­jų sa­lės, nes ta pa­čia sa­le ga­lės nau­do­tis ir „Tri­mi­tas“, ir an­samb­lis „Lie­tu­va“, sa­vi­val­dy­bės plo­tai, ku­riais ga­lės nau­do­tis jau­ni­mas ins­ta­lia­ci­joms, re­pe­ti­ci­joms, mo­der­niam šo­kiui, jie lie­ka. Tik Vy­riau­sy­bei to­kių di­de­lių plo­tų ne­be­rei­kia, bet jie ga­lės bū­ti pa­nau­do­ti in­ves­tuo­to­jų reik­mėms“, – kal­bė­jo prem­je­ro pa­ta­rė­ja.

Anot jos, kal­bant su po­ten­cia­liais in­ves­tuo­to­jais bus de­ra­ma­si ir dėl jų pa­čių in­ves­ti­ci­jų sta­dio­no sta­ty­boms. Tiek ob­jek­to pro­jek­ta­vi­mo, tiek sta­ty­bų kon­kur­sus, pla­nuo­ja­ma, or­ga­ni­zuos jau par­ink­tas ope­ra­to­rius.

J.Juo­zai­tie­nė taip pat sa­kė, kad pa­ko­re­ga­vus pro­jek­tą, „tru­pu­tė­lį lė­šų su­si­tau­pys“, ta­čiau ga­li­mos pre­li­mi­na­rios su­mos ne­įvar­di­jo. „No­rė­tu­mė­me iki ki­tų me­tų va­sa­rio baig­ti pro­ce­dū­ras, nes ge­riau­sias lai­kas bū­tų pro­jek­ta­vi­mui, kad jau va­sa­rą bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti sta­ty­bas“, – sa­kė J.Juo­zai­tie­nė.

Nau­jau­sius pla­nus, ko­kios įstai­gos tu­rė­tų bū­ti pa­sta­te, tre­čia­die­nį Vil­niaus ta­ry­bai pri­sta­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai.

Vil­niaus ta­ry­ba anks­čiau yra ap­sisp­ren­du­si, kad pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­tės (PPP) bū­du. Be ki­ta ko nu­ma­ty­ta, kad pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas ga­lės vyk­dy­ti dau­gia­funk­ci­nio cen­tro inf­ras­truk­tū­ros, dar­že­lio bei jam rei­ka­lin­gų sta­ti­nių, bib­lio­te­kos, bei mi­nė­to in­ku­ba­to­riaus pro­jek­ta­vi­mą ir sta­ty­bas, taip pat eksp­loa­tuo­ti ir pri­žiū­rė­ti šiuos ob­jek­tus.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad komp­lek­se at­si­ras gim­nas­ti­kai, bok­sui, im­ty­nėms ar ki­toms spor­to ša­koms skir­tos pa­tal­pos, ke­lios fut­bo­lo aikš­tės, vie­na leng­vo­sios at­le­ti­kos aikš­tė, ke­tu­rios spor­to sa­lės (trys skir­tos krep­ši­niui ir vie­na – ran­ki­niui), ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tal­pos ir jau­ni­mo nak­vy­nės na­mai. Po­li­ti­kai pri­ta­rė, kad pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui bū­tų su­teik­ta tei­sė ne tik pro­jek­tuo­ti, sta­ty­ti ir pri­žiū­rė­ti pa­sta­ruo­sius ob­jek­tus, ta­čiau ir val­dy­ti juos bei nau­do­ti ko­mer­ci­nei veik­lai.

PPP su­tar­tis tarp sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės ir pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo bū­tų su­da­ro­ma 25 me­tams – iš jų tre­jus me­tus vyks komp­lek­so sta­ty­ba, 22 me­tus pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas tu­rės jį pri­žiū­rė­ti ir po to per­duo­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei.

Anks­čiau skelb­ta, kad dau­gia­funk­ci­nis komp­lek­sas su sta­dio­nu, aikš­ty­nais, kon­cer­tų sa­lė­mis ir ki­to­mis įstai­go­mis ga­lė­tų kai­nuo­ti 95–100 mln. eu­rų. Vy­riau­sy­bės ma­ny­mu, ES lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti iki 75 proc. pro­jek­to ver­tės.