Galimybe reitinguoti politikus pasinaudojo didžioji dalis rinkėjų
Ga­li­my­be rei­tin­guo­ti po­li­ti­kus per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus pa­si­nau­do­jo 67,53 proc. rin­kė­jų, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys.

Ak­ty­viau­siai pir­mu­mo bal­sus skirs­tė Ši­la­lės ra­jo­no rin­kė­jai, to­kių bu­vo 88,7 proc., Ši­lu­tės ra­jo­ne šia tei­se pa­si­nau­do­jo 80,76 proc., Tra­kų ra­jo­ne - 79,37 proc. rin­kė­jų. Taip pat rin­kė­jai šia ga­li­my­be ak­ty­viai nau­do­jo­si Aly­taus ra­jo­ne - 78,91 proc., Birš­to­ne - 79,86 proc., Ne­rin­go­je - 79,27 proc., Pa­gė­giuo­se - 78,54 proc., Ra­sei­nių ra­jo­ne - 77,71 pro­cen­to. Ma­žiau­siai - 49,79 proc. - ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių su rei­tin­go ba­lais bu­vo Mo­lė­tų ra­jo­ne, Pa­sva­lio ra­jo­ne - 50,92 pro­cen­to.

Rei­tin­go ba­lai dau­ge­liu at­ve­ju su­ta­po su par­ti­jų su­da­ry­tais są­ra­šais ir są­ra­šų ly­de­riai ne­pa­ki­to, ta­čiau esa­ma ir di­de­lių šuo­lių, ku­rie rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mu lė­mė man­da­tą. Pa­vyz­džiui, Kau­no mies­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­ra­še 74-oje po­zi­ci­jo­je įra­šy­ta da­bar­ti­nio me­ro And­riaus Kup­čins­ko su­tuok­ti­nė Jur­gi­ta Kup­čins­kie­nė su­rin­ko per 1700 rei­tin­go bal­sų ir pa­ki­lo į de­šim­tą vie­tą, tuo pa­čiu gau­da­ma ir ta­ry­bos na­rio man­da­tą.

Šiau­lių mies­te rei­tin­ga­vi­mas į vir­šų smar­kiai pa­kė­lė ki­to po­li­ti­ko, par­la­men­ta­ro so­cial­de­mo­kra­to Ed­var­do Ža­ka­rio su­tuok­ti­nę. Jo­lan­ta Ža­ka­rie­nė, su­rin­ku­si dau­giau kaip pus­šim­tį rei­tin­go ba­lų, Šiau­lių mies­to so­cial­de­mo­kra­tų są­ra­še iš 62 pa­ki­lo į šeš­tą vie­tą ir už­si­ti­kri­no man­da­tą.

Kau­no li­be­ra­lų rin­kė­jai į vir­šų iš­rei­tin­ga­vo Sei­mo na­rę Da­lią Tei­šers­ky­tę - tie­sa, pa­ki­lu­si są­ra­še per be­veik 60 po­zi­ci­jų man­da­to ji ne­gau­na. Tuo me­tu ki­tas li­be­ra­las par­la­men­ta­ras Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, įra­šy­tas į Klai­pė­dos ra­jo­no rin­ki­mų są­ra­šą, iš pa­sku­ti­nės 53-ios są­ra­šo vie­tos pa­ki­lo į penk­tą ir ga­lė­tų tap­ti ta­ry­bos na­riu.

Po­li­ti­kas BNS sa­kė į ta­ry­bą ne­isian­tis, nes į są­ra­šą įsi­ra­šė no­rė­da­mas pa­dė­ti vie­tos li­be­ra­lams, o už sa­ve bal­suo­ti ne­agi­ta­vo.

„Aš sa­kiau, kad ver­tes­ni ta­ry­bo­je yra bū­ti ki­ti, jau­nes­ni žmo­nės są­ra­še. Esu pa­sa­kęs, kad ga­li ma­nęs ne­rei­tin­guo­ti, aš ti­krai no­riu pa­dė­ti ko­le­goms ir man­da­to ne­si­ti­kiu, bū­da­mas pa­sku­ti­nė­je vie­to­je ir kad jo ne­im­siu, nes ma­no tiks­las yra 2016 me­tai Sei­mo rin­ki­mai Gargž­duo­se. Aš įsi­pa­rei­go­jau čia ba­lo­ti­ruo­tis, kaip juo­kau­ju, rei­kia „nu­dauž­ti“ Pe­trą Gra­žu­lį. Man­da­to ne­imu, ra­jo­ne tai nie­kam nė­ra staig­me­na“, - sa­kė E.Gent­vi­las.

Tuo me­tu ži­no­ma pa­var­dė so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tui Šal­či­nin­kų ra­jo­ne Val­de­ma­rui To­ma­ševs­kiui, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vo ir bu­vu­sio kan­di­da­to į sos­ti­nės me­rus Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio bend­ra­pa­var­džiui, sėk­mės ne­at­ne­šė. Par­ti­jos są­ra­še Šal­či­nin­kų ra­jo­ne įra­šy­tas tre­čio­je vie­to­je, po rei­tin­ga­vi­mo jis nu­kri­to į sep­tin­tą­ją. So­cial­de­mo­kra­tai čia ga­vo vie­ną man­da­tą ta­ry­bo­je.

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je vy­ko sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.