Gali būti stabdomos dar vieno rusiško kanalo transliacijos
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) tei­gia su­rin­ku­si pa­kan­ka­mai duo­me­nų dėl dar vie­no ru­siš­ko ka­na­lo pa­žei­di­mų, jo re­trans­lia­ci­jos ga­li bū­ti užd­raus­tos ar­ti­miau­siu me­tu.

Šiuo me­tu vi­siš­kas trans­lia­ci­jų drau­di­mas ga­lio­ja ka­na­lui „RTR Pla­ne­ta“.

„Vi­sos iš­va­dos yra su­rink­tos dėl ki­to Ru­si­jos ka­na­lo, vyk­do­me vi­sas pro­ce­dū­ras (...), kad ga­lė­tu­mė­me pri­im­ti spren­di­mą gal­būt dėl ki­to Ru­si­jos ka­na­lo stab­dy­mo ri­bo­tam lai­kui“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją tre­čia­die­nį in­for­ma­vo LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Jis tei­gė ne­no­rin­tis įvar­dy­ti, ku­ris tai ka­na­las, nes anks­čiau nu­ro­džius kon­kre­čias prog­ra­mas, ku­rioms gre­sia ap­ri­bo­ji­mai, „ki­lo di­de­lis šur­mu­lys iš Ru­si­jos“. Vis dėl­to jis ne­pa­nei­gė prieš ke­lis mė­ne­sius LRTK pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, kad ko­mi­si­ja yra pra­dė­ju­si pro­ce­dū­ras dėl „NTV Mir Lit­hua­nia“ (da­bar - „NTV Mir Lie­tu­va“).

„Neat­sa­ky­mas ir­gi yra at­sa­ky­mas“, - BNS tvir­ti­no E.Vai­te­kū­nas, pa­klaus­tas, ar pro­ce­dū­ros pra­dė­tos dėl mi­nė­to ka­na­lo.

Anot jo, spren­di­mas ga­lės bū­ti pri­im­tas po bir­že­lio 20 die­nos.

„Y­ra įsta­ty­me nu­ma­ty­ta - „jei ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti per pen­kio­li­ka die­nų“. Ką tu­ri­me su­si­tar­ti ir kaip tos kon­sul­ta­ci­jos tu­ri vyk­ti, nie­kur ne­pa­žy­mė­ta. Bet mes iš­siun­ti­nė­jo­me, par­ašė­me, kad lauk­si­me pen­kio­li­ka die­nų. Bir­že­lio 20 die­ną bai­gia­si tas ter­mi­nas“, - sa­kė LRTK va­do­vas.

LRTK ba­lan­džio 8-ąją trims mė­ne­siams vi­siš­kai užd­rau­dė Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ti vi­są ru­siš­ko ka­na­lo „RTR Pla­ne­ta“ prog­ra­mą. Anot ko­mi­si­jos, te­le­vi­zi­ja sa­vo lai­do­se kurs­tė ka­rą ir ne­apy­kan­tą bei pa­kar­to­ti­nai pa­žei­dė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą.

LRTK ko­vą krei­pė­si į „NTV Mir Lit­hua­nia“ prog­ra­mos ga­min­to­ją, ku­ris re­gis­truo­tas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, kad ka­na­le an­trą kar­tą per 12 mė­ne­sių pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ria kurs­to­ma ne­apy­kan­ta. Tą pa­tvir­ti­no, kaip tei­gia ko­mi­si­ja, kom­pe­te­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Ko­mi­si­ja dėl pa­žei­di­mo taip pat in­for­ma­vo „NTV Mir Lit­hua­nia“ li­cen­ci­ją iš­da­vu­sią re­gu­liuo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Pa­kar­to­ti­nis pa­žei­di­mas už­fik­suo­tas va­sa­rio 15 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Nor­ki­no są­ra­šas“.

Lai­ki­ni, tri­jų mė­ne­sių trans­lia­ci­jų ap­ri­bo­ji­mai ne ES par­eng­toms „NTV Mir Lit­hua­nia“ prog­ra­moms dėl pa­žei­di­mų bu­vo pri­tai­ky­ti per­nai. Šie­met ana­lo­giš­kos sank­ci­jos pri­tai­ky­tos da­liai „Ren TV Bal­tic“, už­per­nai - da­liai Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo trans­lia­ci­jų.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je drau­džia­ma trans­liuo­ti vi­są „RTR Pla­ne­ta“ prog­ra­mą - ap­ri­bo­ji­mai tu­rė­tų baig­tis lie­pos vi­du­ry­je.