Gali būti išplėsti Vaiko teisų apsaugos tarnybos įgaliojimai
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog po ty­ri­mo dėl tra­ge­di­jos Kė­dai­nių ra­jo­ne ga­li bū­ti iš­plės­tos Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos tei­sės ir įga­lio­ji­mai, ta­čiau apie nau­jos ins­ti­tu­ci­jos stei­gi­mą Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­už­si­me­na.

In­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na pre­zi­den­tės siū­ly­mą steig­ti nau­ją ins­ti­tu­ci­ją – Vai­ko tei­sių ins­pek­ci­ją, prem­je­ras tie­sio­giai ne­at­sa­kė, ta­čiau mi­nė­jo po­rei­kį stip­rin­ti da­bar vei­kian­čios Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos įga­lio­ji­mus.

„Mes šį klau­si­mą ir­gi ap­ta­ri­nė­jo­me (dėl nau­jos ins­ti­tu­ci­jos stei­gi­mo – red.). Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba yra su­kur­ta, bet reik­tų su­teik­ti gal dar pa­pil­do­mus įga­lio­ji­mus, kad ne vien sa­vi­val­dy­bė bū­tų at­sa­kin­ga, bet ir res­pub­li­ki­nio ly­gio vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Ti­kiuo­si, kad šiuo me­tu tu­ri­mos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ins­ti­tu­ci­jos įga­lio­ji­mai, tei­sės tu­rė­tų bū­ti iš­plės­tos, jei ma­ty­si­me po at­lik­to ty­ri­mo, jis bus at­lik­tas per mė­ne­sį lai­ko, tai ta­da ga­lė­si­me kai ku­riuos tei­sės ak­tus pa­ko­re­guot“, – an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Po pa­si­ta­ri­mo su ke­lių mi­nis­te­ri­jų, už vai­ko tei­sių ap­sau­gą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu steig­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­pek­ci­ją, ku­ri pa­teik­tų sa­vi­val­dy­bėms vai­ko tei­sių ap­sau­gos prie­mo­nes ir jas kon­tro­liuo­tų.

Tuo me­tu vy­riau­sia­sis „Swed­bank“ eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis su­skai­čia­vo, kad siū­lo­ma steig­ti nau­ja vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja bū­tų jau 25 – oji, nes Lie­tu­vo­je jau šiuo me­tu vei­kia iš vi­so 24 įvai­rios vai­ko tei­sių klau­si­mais be­si­rū­pi­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos.

„Lie­tu­vo­je yra la­bai daug ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios už­ti­kri­na vai­ko tei­sių ap­sau­gą ir dau­ge­lis gy­ven­to­jų ne­ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kas at­sa­kin­gas už štai šį ar už ki­tą klau­si­mą. Aki­vaiz­du, kad dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ti­krai ne­reiš­kia, kad ji iš­spręs prob­le­mas“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė N.Ma­čiu­lis.

Ana­li­ti­ko ma­ny­mu, vie­to­je nau­jų įstai­gų kū­ri­mo Lie­tu­vo­je rei­kė­tų per­žiū­rė­ti esa­mų vei­ki­mą, jų fi­nan­sa­vi­mą ir pa­lan­kios tei­si­nės ba­zės joms veik­ti su­kū­ri­mą.

„Ti­krai di­de­lis ins­ti­tu­ci­jų skai­čius ne­spren­džia prob­le­mų“, – kal­bė­jo eko­no­mis­tas.

Svars­ty­mų vai­ko tei­sių ap­sau­gos te­ma im­ta­si po to, kai pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Kė­dai­nių ra­jo­ne šei­mo­je smur­ta­vęs vy­ras nu­žu­dė du sa­vo vai­kus įme­tęs juos į šu­li­nį.