Galbūt tikrins EK
Že­mės ūkio mi­nis­trė pa­pra­šė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) įver­tin­ti Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nės prie­žiū­rą ir kon­tro­lę. 

„Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je itin pa­gau­sė­jo abe­jo­nių dėl Lie­tu­vos mais­to sau­gos sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mo. Tai ken­kia Lie­tu­vos mais­to pra­mo­nei ir net ke­lia grės­mę lie­tu­viš­kų mais­to pro­duk­tų eks­por­tui. Nors per pa­sta­ruo­sius me­tus net 34-ios už­sie­nio vals­ty­bių tar­ny­bos įsi­ti­ki­no, kad mū­sų mais­to pro­duk­tai yra sau­gūs, o mais­to sau­gos ir ve­te­ri­na­ri­nė kon­tro­lė yra efek­ty­vi, pri­va­lo­me iš­sau­go­ti var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą lie­tu­viš­ko mais­to ko­ky­be, to­dėl ir pra­šo­me at­lik­ti to­kį įver­ti­ni­mą“, – sa­kė ji. Anot mi­nis­trės, toks ver­ti­ni­mas par­ody­tų, ar Lie­tu­vai rei­kia to­bu­lin­ti mais­to sau­gą. Už svei­ka­tos ap­sau­gą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis tei­gė, kad EK, tik at­siž­vel­gu­si į Lie­tu­vos ar­gu­men­tus, spręs, ar at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą. Lie­tu­vos mais­to pro­duk­tų sau­gos už­ti­kri­ni­mu su­abe­jo­ta, kai tei­sė­sau­ga at­li­ko kra­tas ir pa­dė­jo ty­ri­mą, ar įmo­nė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.