Gaivinama mecenatystės idėja
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja kvies vi­suo­me­nę už­siim­ti me­ce­na­tys­te. No­ri­ma, kad gy­ven­to­jai su­mo­kė­tais mo­kes­čiais ga­lė­tų par­em­ti ne tik ga­le­ri­jas ar tea­trus, me­no ko­lek­ty­vus, bet ir pa­vie­nius kū­rė­jus. Ir tai tik vie­na iš dau­ge­lio ini­cia­ty­vų fi­lan­tro­pi­jai ska­tin­ti.

Da­bar­ti­nį Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mą Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo pa­pil­dy­ti me­ce­na­vi­mo veik­la, kad nuo­la­ti­niai ša­lies gy­ven­to­jai ga­lė­tų skir­ti iki 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio me­no kū­rė­jo sta­tu­są tu­rin­tiems as­me­nims. Me­ni­nin­kai ne­si­ti­ki, kad ga­lės pra­gy­ven­ti iš juos pa­siek­sian­čios mo­kes­čių mo­kė­to­jų par­amos, ta­čiau džiaug­tų­si ga­vę ir šio­kių to­kių pi­ni­gi­nių lė­šų. Vis dėl­to jau pa­si­gir­do bal­sų, skep­tiš­kai ver­ti­nan­čių me­ce­na­tys­tės idė­ją.

Da­bar­ti­nė par­amos sche­ma - nepatogi

Da­bar ša­ly­je ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ne­su­da­ro ga­li­my­bės fi­zi­niams as­me­nims skir­ti par­amos tie­sio­giai me­no kū­rė­jams. „Fi­zi­nis as­muo ne­ga­li skir­ti par­amos, lab­da­ros ar me­ce­na­vi­mo ki­tam fi­zi­niam as­me­niui. Vi­sa­da tu­ri bū­ti tar­pi­nin­kas – ju­ri­di­nis as­muo. Me­no pa­sau­ly­je to­kia sche­ma nė­ra pa­to­gi, nes dau­ge­lis me­ni­nin­kų yra sa­ve įdar­bi­nan­tys as­me­nys“, - LŽ tei­gė kul­tū­ros mi­nis­tro „dar­bie­čio“ Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas – tik vie­na iš dau­ge­lio šiuo me­tu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je ren­gia­mų ini­cia­ty­vų, skir­tų fi­lan­tro­pi­jai ak­ty­vin­ti. „Vals­ty­bės stra­te­gi­ja tu­ri bū­ti orien­tuo­ta į fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų ski­ria­mos par­amos kul­tū­rai mas­to di­dė­ji­mą ir rė­mi­mo bei fi­lan­tro­pi­nės par­amos el­ge­sio mo­de­lių kei­ti­mą“, - pa­brė­žė D. Ven­ce­vi­čie­nė.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė ne­abe­jo­ja, kad gy­ven­to­jų ga­li­my­bė skir­ti 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio me­no kū­rė­jams bus ak­tua­li ne tik me­ni­nin­kams, ku­rie gaus pa­pil­do­mų lė­šų kū­ry­bai, bet ir vi­suo­me­nei. „Pers­kai­tęs la­bai pa­ti­ku­sią kny­gą kiek­vie­nas pi­lie­tis ga­lės skir­ti lė­šų ra­šy­to­jui, kad jis ga­lė­tų ir to­liau ra­šy­ti kny­gas“, - aiš­ki­no ji.

Kon­tro­liuos mo­kes­čių inspektoriai

Taip pat Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo pa­pil­dy­ti Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mą, nu­ma­tant, kad me­ce­na­vi­mo bū­du gau­tos lė­šos bū­tų lai­ko­mos ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pa­ja­mo­mis. Tie­sa, vi­siš­kai iš­veng­ti mo­kes­čių me­ni­nin­kams ne­pa­vyks. Siū­lo­ma me­ce­na­vi­mu lai­ky­ti tik iki 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio lė­šų. Par­ama ar me­ce­na­vi­mu ne­bū­tų pri­pa­žįs­ta­mos tie­sio­giai iš fi­zi­nių as­me­nų gau­tos ki­to­kios lė­šos.

Kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja D. Ven­ce­vi­čie­nė pri­pa­ži­no, kad ne­ma­žai svars­ty­ta, kaip su­ma­žin­ti ne­tin­ka­mo lė­šų pa­nau­do­ji­mo ri­zi­ką. „To­dėl ir pa­siū­lė­me nau­do­tis 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio sky­ri­mo sis­te­ma“, - tei­gė KM at­sto­vė. Ji pa­brė­žė, kad me­ni­nin­kams ski­ria­mą par­amą kon­tro­liuos Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

Par­amos su­lauks po­pu­lia­rūs menininkai

Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos (LMKA) pre­zi­den­tas Kor­ne­li­jus Pla­te­lis po­zi­ty­viai įver­ti­no Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vą leis­ti me­ni­nin­kams iš gy­ven­to­jų gau­ti 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio. „Tar­ki­me, jei­gu me­ni­nin­ko gi­mi­nė di­de­lė, ji ga­lės pa­dė­ti iš­lai­ky­ti gi­mi­nai­tį“, - šyp­te­lė­jo jis.

K. Pla­te­lis pa­žy­mė­jo, kad šiuo me­tu pa­vie­nis me­ni­nin­kas ga­li kreip­tis į Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bą tik dėl sti­pen­di­jos, nes pra­šy­ti fi­nan­suo­ti me­ni­nius pro­jek­tus ga­li vien ju­ri­di­niai as­me­nys. „Ži­no­ma, nė vie­nas me­ni­nin­kas ne­iš­gy­vens iš tų ski­ria­mų gy­ven­to­jų 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio, bet šio­kia to­kia par­ama vis tik bū­tų“, - pa­brė­žė LMKA va­do­vas.

Jis ma­no, kad gau­tos par­amos su­ma pri­klau­sys nuo me­ni­nin­ko po­pu­lia­ru­mo ir jo kū­ry­bos reikš­min­gu­mo. „Kuo me­ni­nin­kas reikš­min­ges­nis, tuo dau­giau žmo­nių ži­no apie jo kū­ry­bą, ir tuo dau­giau as­me­nų ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be par­em­ti me­no kū­rė­ją“, - tvir­ti­no K. Pla­te­lis.

Me­ni­nin­kų že­mi­ni­mas?

Pa­sak Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio kon­ser­va­to­riaus Vy­tau­to Juo­za­pai­čio, sie­kis pa­leng­vin­ti me­ni­nin­kams fi­nan­si­nę naš­tą svei­kin­ti­nas, ta­čiau jam ke­lia abe­jo­nių. „Ar tie 2 proc. pa­tai­sy­tų si­tua­ci­ją ir iš­gel­bė­tų me­ni­nin­ką? Esu la­bai skep­tiš­kas...“ - LŽ tei­gė jis. Par­la­men­ta­rui ne­aiš­ku, kaip bus pa­vie­šin­tas me­no kū­rė­jų są­ra­šas, kad žmo­gus ap­sisp­ręs­tų, kam skir­ti da­lį sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio. „Va­di­na­si, net pats žmo­gus ga­lės sau pa­sis­kir­ti 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio. Tuo­met gal rei­kė­tų pa­si­tel­kiant gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio me­cha­niz­mą leis­ti me­no kū­rė­jų sta­tu­są tu­rin­tiems as­me­nims su­sig­rą­žin­ti da­lį su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Tai bū­tų pa­pras­tes­nis va­rian­tas ir ne­bū­tų toks že­mi­nan­tis, nes ti­krai ne­ži­nau, ar vi­si me­ni­nin­kai no­rės bū­ti vie­ši­na­mi kaip lab­da­ros ga­vė­jai“, - aiš­ki­no jis.

V. Juo­za­pai­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad me­no kū­rė­jo sta­tu­sas su­tei­kia dau­giau so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. „Jis for­ma­li­zuo­ja ir pa­tį bu­vi­mą me­ni­nin­ku, kad tai – žmo­gus, ku­ris yra šiek tiek pa­ky­lė­tas nuo gat­vės mu­zi­kan­to. Me­ni­nin­ko sta­tu­sas – iš­skir­ti­nis, bet ar rei­kė­tų su­teik­ti ga­li­my­bę fi­zi­niams as­me­nims nau­do­tis šia leng­va­ta (gau­ti 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – aut.), šian­dien ne­ga­liu at­sa­ky­ti vie­na­reikš­miš­kai“, - pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys.

Jo tei­gi­mu, nau­din­giau bū­tų me­ce­na­tys­tę įtei­sin­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. „Taip bū­tų ga­li­ma leis­ti rim­čiau rem­ti fi­zi­nius as­me­nis, jei­gu jie tu­ri kon­kre­čių pro­jek­ti­nių idė­jų, pa­vyz­džiui, no­ri su­reng­ti re­či­ta­lį ar tu­ri ki­tų kon­kre­čių pla­nų“, - pa­brė­žė V. Juo­za­pai­tis.