Gabrielius Landsbergis: valdančiuosius turime paremti, jei jie vykdys pokyčius
Jei­gu Sei­mo val­dan­tie­ji im­sis po­ky­čių, opo­zi­ci­jo­je esan­ti Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) tu­ri juos par­em­ti, per par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dį par­eiš­kė par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis, pri­sta­ty­da­mas sa­vo ver­ti­ni­mą dėl po­li­ti­nės pa­dė­ties ša­ly­je.

„Jei­gu po­ky­čiai vyks, mes tu­ri­me juos par­em­ti (...) Dėl to, kad mes at­ėjo­me su po­ky­čių vė­lia­va. Šian­die­ni­nė val­džia net Sei­me, tie­są sa­kant, Vy­riau­sy­bė tu­ri ener­gi­jos ir en­tu­ziaz­mo kai ku­riems po­ky­čiams – bent jau taip at­ro­do šian­dien“, – šeš­ta­die­nį ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė jis.

„Į rin­ki­mus ėjom su vie­nu la­bai aiš­kiu pa­ža­du – Lie­tu­vai rei­ka­lin­gi po­ky­čiai. Tuo ir ski­ria­mės nuo ki­tų par­ti­jų, ku­rios ne­pa­gal­vo­ju­sios pa­ža­da. Ti­kiu, kad sa­ky­da­mi, kad Lie­tu­vai rei­kia po­ky­čių, tą tu­ri­me ne tik sa­vo lū­po­se, bet ir šir­dy­se, ir gal­vo­se. Ir tuos po­ky­čius esa­me pa­si­ren­gę įgy­ven­din­ti ir juos ne­šti ant sa­vo kup­ros kaip su­nkų kro­vi­nį ne­prik­lau­so­mai, kas ap­lin­kui vyks­ta“, – pri­dū­rė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, pir­mas „ma­žy­tis žings­ne­lis“ link po­ky­čių ga­li bū­ti ap­sisp­ren­di­mas dėl miš­kų urė­di­jų pert­var­kos. Pa­skui – spren­di­mai, rei­ka­lin­gi, kad Lie­tu­va tap­tų Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) na­re, švie­ti­mo ir moks­lo įstai­gų re­for­mos.

„Ir šian­dien tai yra po­ky­tis, ku­rio mums rei­kia, po­ky­tis, ku­rį mes pa­ža­dė­jo­me pa­da­ry­ti. Jei­gu mes ga­li­me va­žiuo­ti į Ukrai­ną, ža­dė­ti ir mo­ky­ti juos po­ky­čių, ža­dė­ti sa­vo rin­kė­jams po­ky­čius, ar mes tu­ri­me jė­gų ir po­li­ti­nės va­lios pa­tys prie jų pri­si­dė­ti. Jei­gu ne, tai kam iš vi­so ta­da kal­ba­me apie po­ky­čius?“ – emo­cio­na­liai kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

Jis siū­lė ne­si­ša­lin­ti re­for­mų gal­vo­jant apie nuo jų ga­lin­čius nu­ken­tė­ti žmo­nes: „Jais rei­kia pa­si­rū­pin­ti – gal jiems rei­kia pa­dė­ti ko­kias nors pa­gal­ves, kad jei­gu jie kris skau­džiai“.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je nau­ją­ja par­ti­jos vyk­do­mą­ja se­kre­to­re pa­skir­ta G.Lands­ber­gio pa­va­duo­to­ja Ais­tė Ged­vi­lie­nė. „E­su pa­si­ruo­šu­si dirb­ti, kad mū­sų bend­ruo­me­nė tap­tų dar at­vi­res­nė vi­suo­me­nei“, – par­tie­čiams tei­gė A. Ged­vi­lie­nė.

Vyk­do­ma­sis se­kre­to­rius va­do­vau­ja TS-LKD se­kre­to­ria­tui, ku­ris vyk­do ma­te­ria­li­nį ir or­ga­ni­za­ci­nį TS-LKD veik­los už­ti­kri­ni­mą.