Gabrielius Landsbergis: sveikas protas sumuštas kukčioja kamputyje
Po aud­rin­gų ba­ta­li­jų Sei­me svars­tant prie­mo­nes al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mui ma­žin­ti, opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad svei­kas pro­tas pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė „vals­tie­čių“ ini­ci­juo­tiems griež­tiems siū­ly­mams, kaip ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą. Ga­lu­ti­nai dėl jų tu­rė­tų bū­ti ap­sisp­ręs­ta ki­tą sa­vai­tę.

Ver­tin­da­mas tai, kas įvy­ko Sei­me, par­la­men­ti­nės TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas G. Lands­ber­gis tei­gia, kad „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai lai­mė­jo du mū­šius. „Svei­kas pro­tas su­muš­tas kuk­čio­ja kam­pu­ty­je re­gė­da­mas pla­čią ap­vers­tą Ši­rins­kie­nės šyp­se­ną. Jau­ni­mui ren­gi­niuo­se – gar­dai, spor­to ir kul­tū­ros ren­gi­niuo­se rė­mė­jų ne­be­bus, iš­si­neš­ti iš par­duo­tu­vės bu­te­lius ga­lė­si­te tik NE­PER­MA­TO­MO­JE pa­kuo­tė­je (ki­taip bau­dos), al­ko­ho­lis tik nuo dvi­de­šim­ties. Įdo­miau­sia, aiš­ku, kas tu­rė­jo per­nakt at­si­tik­ti soc­de­mams, kad jie at­si­trau­kė net nuo sa­vo pa­čių pa­siū­ly­mų, ne­kal­bu apie pir­mi­nin­ko vie­šus pa­ža­dus. Ki­tą sa­vai­tę pri­ėmi­mas. Re­gis­truo­si­me pa­tai­sas iš nau­jo. Ar pa­vyks su­val­dy­ti kar­baus­ki­nę pa­siut­pol­kę? Now on­ly God knows (ver­ti­mas: da­bar tik Die­vas ži­no – red.past.)“, – feis­bu­ke par­ašė G. Lands­ber­gis.

Kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis iš nau­jo įre­gis­tra­vo pa­tai­sas ir siū­lo leis­ti al­ko­ho­lį įsi­gy­ti ir var­to­ti nuo 18 me­tų, o ta­čiau iki 20 me­tų jau­nuo­liai ga­lė­tų var­to­ti tik silp­nes­nius – iki 15 laips­nių gė­ri­mus. Pa­tai­są Sei­mas tu­rės svars­ty­ti bir­že­lio 1-ąją, nes tą­dien nu­ma­to­ma pri­im­ti pa­ke­tą dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo.