Gabrielius Landsbergis stojo puolamo Gintauto Palucko pusėn
Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų – pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis lei­do su­pras­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rio rin­ki­muo­se pa­lai­kan­tis Gin­tau­tą Pa­luc­ką.

Ket­vir­ta­die­nį LSDP pra­si­dės an­tra­sis LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­ras, ku­ria­me var­žy­sis Vil­niaus vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius. Sa­vo nuo­mo­nę apie rin­ki­mi­nes ba­ta­li­jas tarp so­cial­de­mo­kra­tų iš­sa­kė ir G. Lands­ber­gis.

„Žiau­riai nag­las ir bjau­rus ti­pas“ Gin­tau­tas Pa­luc­kas yra kiau­rai puo­la­mas. Par­ti­jos ko­le­gų puo­li­mas ne­ste­bi­na, per rin­ki­mus Tė­vy­nės są­jun­gie­čiai ir­gi nė­ra pū­kuo­ti kiš­ku­čiai. Įdo­mu, kad šiuom­kart puo­li­mas yra vi­sa­liau­di­nis. Pa­grin­di­nė puo­li­mo li­ni­ja, kad Gin­tas teis­tas. Bet stab­tel­ki­me se­kun­dei. Soc­de­mai va­kar gy­nė Min­dau­gą Bas­tį, sa­ky­da­mi, kad veik­ti prieš vals­ty­bę yra ok. Ne tai, kad gy­nė, bet Al­gir­das But­ke­vi­čius, ži­no­da­mas to­kią in­for­ma­ci­ją, tei­kė M. Bas­čio kan­di­da­tū­rą į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus“, – feis­bu­ke par­ašė G. Lands­ber­gis.

Jis tei­gia su­pran­tan­tis, kad teis­tu­mas yra rim­ta. Ta­čiau tuo pa­čiu kon­ser­va­to­rių ly­de­ris siū­lo pa­sver­ti ant svars­tyk­lių vi­sas prob­le­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria so­cial­de­mo­kra­tai. „M. Bas­tys, pra­lai­mė­ti rin­ki­mai, no­menk­la­tū­ri­nis pa­li­ki­mas, į kos­mo­są dirb­ti iš­vyks­tan­tis Zig­man­tas Bal­čy­tis. Ir ant ki­tos lėkš­tės – Gin­tau­to Pa­luc­ko teis­tu­mas. Ar ti­krai vi­sa­me kon­teks­te tai di­džiau­sia bė­da? Vi­sas tas puo­li­mas la­bai jau „žu­viš­kai“ at­ro­do. Ir klau­si­mų ky­la įvai­rių, ko­dėl toks en­tu­ziaz­mas su­do­ro­ti, at­ro­do, nuo­šir­džiai Lie­tu­vos kai­rės at­si­ga­vi­mu ti­kin­tį kan­di­da­tą?“, – ste­bė­jo­si G. Lands­ber­gis.

Tuo pa­čiu jis ne­tie­sio­giai įgė­lė M. Sin­ke­vi­čiui, pra­neš­da­mas, kad šian­dien Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai „vėl bu­vo pri­sta­ty­ti la­bai pra­stai ir grą­žin­ti į mi­nis­te­ri­ją to­bu­lin­ti“.