Gabrielius Landsbergis skėlė Sauliui Skverneliui: pažadėjo, bet nepadarė
Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pri­mi­nė prieš po­rą mė­ne­sių prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio duo­tą pa­ža­dą Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai aps­kųs­ti „vals­tie­tį“ Eu­ge­ni­jų Jo­vai­šą.

Apie tai S. Skver­ne­lis pra­bi­lo po to, kai ko­vo pa­bai­go­je Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas prieš­ta­rau­da­mas Vy­riau­sy­bės va­liai pa­lai­mi­no Vy­tau­to Di­džio­jo ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mą. Tą­syk prem­je­ras sa­kė, kad toks žings­nis yra ne kas ki­ta, o des­pe­ra­tiš­kas ban­dy­mas iš­gel­bė­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris sa­vo es­me jau se­niai dis­kre­di­ta­vo tiek mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, tiek ir vi­są mū­sų vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mą. „Aš, kaip Sei­mo na­rys, ren­giu krei­pi­mą­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Pra­šy­siu įver­tin­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos, ku­ris bul­do­ze­riu stu­mia sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­li­ki­mo klau­si­mą, el­ge­sį. Lauk­siu ko­mi­si­jos at­sa­ky­mo, ar tai nė­ra aki­vaiz­dus in­te­re­sų konf­lik­tas“, – ko­vą pra­ne­šė S. Skver­ne­lis.

„29 ko­vo Sau­lius Skver­ne­lis pa­ža­dė­jo kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos lo­biz­mo už LEU. Prem­je­ras PA-ŽA-DĖ-JO! Jau­čia­te jė­ga ir ore tvy­ran­čią įtam­pą? Pa­ža­dė­jo bet ne­pa­da­rė. Bet ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­mos­fe­ra li­ko. Toks pilkš­vo­kas de­be­sė­lis virš Sei­mo. Už­re­gis­truo­ja aka­de­mi­kas Jo­vai­ša ko­kią pa­tai­są ir gal­vo­ja Sei­mo na­riai, kad gal čia vis­kas dėl jo uni­ver­si­te­to iš­sau­go­ji­mo. Kei­čia fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką – ne­ra­mu, kad ne dėl aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bės ger­bia­mas Eu­ge­ni­jus tai da­ro“, – iro­niš­ką įra­šą feis­bu­ke pa­li­ko G. Lands­ber­gis.

Anot jo, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės pro­fe­sio­na­lu­mas pri­klau­so ne nuo jos no­rų, ge­bė­ji­mų ar su­pra­ti­mo, o nuo Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. „Jis link­tels gal­va – bus re­for­ma. Pa­pur­tys – re­for­mai su­die. Nors prem­je­ras ir mi­nis­trė dar skel­bia vie­ny­bę ir par­ty­liu­kais kuž­da apie vyks­tan­čią re­for­mą, ta­čiau vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad aka­de­mi­kas Jo­vai­ša už­rė­męs du­ris bet ko­kiai re­for­mai. To­dėl aš pa­si­sa­kau aiš­kiai – aš ne­pa­si­ti­kiu aka­de­mi­ku Eu­ge­ni­jum Jo­vai­ša. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tu­ri pa­si­trauk­ti ir už­leis­ti vie­tą ku­riam nors Sau­liaus Skver­ne­lio žmo­gui, ku­riuo ga­lė­si­me pa­si­ti­kė­ti, ku­ris iš­gel­bės mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės re­pu­ta­ci­ją ir re­mia­mą re­for­mą“, – įsi­ti­ki­nęs G. Lands­ber­gis.