Gabrielius Landsbergis ragino partiją būti vieningą
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ku va­sa­rį per­rink­tas ir per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą šeš­ta­die­nį an­trą ka­den­ci­ją ofi­cia­liai pra­de­dan­tis Gab­rie­lius Lands­ber­gis ra­gi­no par­tie­čius bū­ti vie­nin­gus.

Kreip­da­ma­sis į su­va­žia­vi­mo da­ly­vius G.Lands­ber­gis „ti­krą­ją vie­ny­bę“ įvar­di­jo pir­mu dar­bu.

„E­sa­me jung­ti­nė par­ti­ja. Bet daž­nai at­ro­do, kad bu­vi­mas dve­jo­se at­ski­ro­se pi­ly­se mums ne­ju­čia ta­po am­ži­ną­ja ver­ty­be. To­dėl šian­dien sa­kau – aš esu krikš­čio­nis de­mo­kra­tas. Taip pat esu ir po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių bend­ruo­me­nės at­sto­vas, ir trem­ti­nės anū­kas. No­riu, kad vi­si pa­ga­liau ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti esan­tys vie­nos bend­ruo­me­nės na­riai. Kad pri­pa­žin­tu­me, jog mus vie­ni­ja bend­ras po­žiū­ris, dar­bas tė­vy­nei ir įsi­pa­rei­go­ji­mas va­ka­rie­tiš­kos Lie­tu­vos idė­jai. No­riu, kad bū­tu­me sie­ja­mi, o ne skal­do­mi. Ieš­kan­tys bend­ru­mų, o ne skir­tu­mų. Vie­nin­gi, o ne leng­vai ma­ni­pu­liuo­ja­mi iš iš­orės“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

„Ne­be­no­riu dirb­ti­nio skirs­ty­mo­si. Ne­be­no­riu da­li­ni­mo­si į dau­giau ar ma­žiau ver­ty­bi­nius, la­biau ar ma­žiau my­lin­čius Lie­tu­vą“, – kal­bė­jo jis.

G.Lands­ber­gis kar­tu sa­kė, kad svar­bu ne tik tai, kuo gy­ve­na par­ti­jos bend­ruo­me­nė. Kaip svar­bius iš­šū­kius jis mi­nė­jo bū­ti­ny­bę „sus­tab­dy­ti As­tra­vą“, už­ti­krin­ti ša­lies sau­gu­mą.

„No­ri­me bū­ti sau­gūs? Tap­ki­me to­kie, koks šian­dien yra Iz­rae­lis. To­kia am­bi­ci­ja tu­ri tap­ti vals­ty­bės po­li­ti­kos da­li­mi. Taip, rei­ka­lin­gi nuo­sek­lūs žings­niai – iš­lai­dų gy­ny­bai au­gi­mas, vi­suo­ti­nė ka­ro tar­ny­ba, rea­li ki­ber­ne­ti­nė gy­ny­ba ir skait­me­ni­nė ka­riuo­me­nė“, – tei­gė G.Lands­ber­gis.

Jis taip pat iš­sa­kė kri­ti­kos val­dan­tie­siems – dėl ma­žų am­bi­ci­jų ko­vo­jant su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, pikt­nau­džia­vi­mo vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se.

„Nau­jo­sios vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je skai­to­me, kad per ket­ve­rius me­tus smur­tą pa­ti­rian­čių as­me­nų skai­čių ke­ti­na­ma su­ma­žin­ti nuo 29 iki 26 pro­cen­tų. Ar tai yra mū­sų pa­ža­das ki­tiems ken­čian­tiems? Tri­mis pro­cen­tais su­ma­žin­tas žu­vu­sių, skriau­džia­mų­jų skai­čius? Ar tai vis­kas, ką no­ri­me ir įsten­gia­me pa­da­ry­ti? Ar toks yra mū­sų di­dy­sis tiks­las? Ne­su­tin­ku“, – par­eiš­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas.

„Vals­ty­bi­nės įmo­nės jau se­niai ta­pu­sios no­menk­la­tū­ros, ūsuo­tų beb­rų prie­glau­da. So­cial­de­mo­kra­tų, ne­ra­du­sių ki­tur dar­bo, įdar­bi­ni­mo įstai­go­mis. Ma­no­te su­ta­pi­mas, kad jos vis nie­kaip ne­ga­li iš­mo­kė­ti vals­ty­bei di­vi­den­dų? Bet ko­dėl vis at­si­ran­da pi­ni­gų iš­lai­ky­ti pra­ban­gius biu­rus, fi­nan­suo­ti ke­lio­nes į šil­tus kraš­tus? Ne­jau dar ti­ki­me, kad tai pri­si­de­da prie „stra­te­gi­nių tiks­lų“? Daž­niau­siai at­si­kar­to­jan­tis ar­gu­men­tas – ne­ga­li­me už­da­ry­ti ko­kios nors ūsuo­tų beb­rų šė­ryk­los, ka­dan­gi rei­kia iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas re­gio­nuo­se. Vals­ty­bės už­da­vi­nys nė­ra iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas vals­ty­bės įmo­nė­se, pa­brė­žiu – vals­ty­bės įmo­nė­se. Įmo­nės tu­ri ne­vog­ti, mo­kė­ti di­vi­den­dus ir už­ti­krin­ti ki­tas vals­ty­bės joms pa­ves­tas funk­ci­jas“, – kal­bė­jo jis.

Vė­liau kal­bė­da­mas žur­na­lis­tams G.Lands­ber­gis aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no pro­jek­te trūks­ta po­li­ti­nės va­lios rea­lioms re­for­moms.

„Kaip kaž­kas pa­sa­kė, trūks­ta vie­nin­te­lio da­ly­ko – tai­kos pa­sau­ly­je – įra­šy­ti ir ta­da bus vis­kas apib­rėž­ta. Tu ne­ga­li tu­rė­ti ir ma­žų mo­kes­čių, ir ge­ros so­cia­li­nės ap­lin­kos, tu ne­ga­li tu­rė­ti ir prie­na­mo švie­ti­mo vi­siems, kad kiek­vie­nam mo­kyk­la bū­tų jo kie­me, ir ge­riau­sių švie­ti­mo są­ly­gų. Aki­vaiz­du, kad kaž­kur tu tu­ri pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, kad taip, gal­būt Šiau­liuo­se rei­kia už­da­ry­ti uni­ver­si­te­tą, gal jis ne­be­ga­li veik­ti to­liau taip, kaip ji­sai vei­kė iki šiol. Ir tai yra po­li­ti­nės va­lios klau­si­mas pa­sa­ky­ti vie­ną kar­tą – stop, tai tu­ri keis­tis. Ir pri­siim­ti už tai at­sa­ko­my­bę. Šian­dien aki­vaiz­du, kad ban­do­ma lyg kai ku­rio­se vie­to­se pra­vin­gu­riuo­ti“, – kal­bė­jo jis.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – TS-LKD – pir­mi­nin­ku G.Lands­ber­gis iš­rink­tas va­sa­rio 12 die­ną vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se. G.Lands­ber­gis su­rin­ko 62 proc. bal­sų, par­ti­jos pir­mi­nin­ku jis per­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą.

Šie kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­ko rin­ki­mai bu­vo iš­anks­ti­niai. Pa­anks­tin­ti par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­mus pa­pra­šė G.Lands­ber­gis, jis tei­gė no­rįs pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą par­ti­jo­je po Sei­mo rin­ki­mų.

Pir­mą kar­tą šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas iš­rink­tas ket­ve­riems me­tams. Iki šiol jo ka­den­ci­ja truk­da­vo dve­jus me­tus. G.Lands­ber­gis TS-LKD va­do­vau­ja nuo 2015 me­tų ba­lan­džio.