Gabrielius Landsbergis nori pokyčių vadovybėje
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pra­kal­bo apie po­ky­čius va­do­vy­bė­je.

„Y­ra ga­li­my­bių, kad kei­sis“, – pa­klaus­tas, ar gal­vo­ja keis­ti par­ti­jos va­do­vy­bę, Ži­nių ra­di­jui sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, ga­lė­tų keis­tis kai ku­rie iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų.

„Dar esu ne­pa­si­ren­gęs at­skleis­ti bū­si­mų­jų pa­va­duo­to­jų, bus (spren­di­mas) tur­būt tok­sai – kai kas liks, kai kas kei­sis“, – sa­kė jis.

Va­sa­rio 12 die­ną vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se G.Lands­ber­gis su­rin­ko 5539 ar­ba 62 proc. bal­sų. An­tro­je vie­to­je li­ko Sei­mo na­rys Pa­ulius Sau­dar­gas, ga­vęs 1696 ar­ba 19 proc. bal­sų, tre­čias – bu­vęs dip­lo­ma­tas par­la­men­ta­ras Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, su­rin­kęs 1065 ar­ba 12 proc. bal­sų, ket­vir­tas – Sei­mo na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas su 577 ar­ba 7 proc. bal­sų.

Šie kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­ko rin­ki­mai bu­vo iš­anks­ti­niai. Pa­anks­tin­ti par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­mus pa­pra­šė G. Lands­ber­gis, jis tei­gė no­rįs pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą par­ti­jo­je po Sei­mo rin­ki­mų.