Gabrielius Landsbergis nesismulkino: liberalų vadovybė gali būti korumpuota
Pa­aiš­kė­jus, kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pra­šo Sei­mo leis­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti par­la­men­ta­rą Gin­ta­rą Ste­po­na­vi­čių, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ža­da svar­ty­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su Li­be­ra­lų są­jū­džiu pers­pek­ty­vas.

Pro­ku­ro­rai skel­bia, kad jų su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad li­be­ra­las G. Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo už kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gus įsta­ty­mų pro­jek­tus Sei­me. Į ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos is­to­ri­ją yra įsi­pai­nio­jęs ir bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio pa­ėmus dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų ky­šį už tam ti­krus spren­di­mus kon­cer­no nau­dai.

„Ar­ba jie vi­si in­ves­ta­vo į ne­kil­no­ja­ma­jį tur­tą Ni­do­je, ar­ba li­be­ra­lų par­ti­jos va­do­vy­bė yra sis­te­miš­kai ko­rum­puo­ta. Gin­ta­ras tu­ri at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to ne­si­tei­sin­da­mas ir ne­lauk­da­mas svars­ty­mų Sei­me. O Tė­vy­nės są­jun­go­je šian­dien pra­dė­si­me dis­ku­si­ją dėl to­li­mes­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Li­be­ra­lų są­jū­džiu“, – feis­bu­ke pa­skel­bė TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„G.Ste­po­na­vi­čius tu­ri ne­dels­da­mas trauk­tis iš Sei­mo, ne­dis­kre­di­tuo­ti Sei­mo na­rio var­do, ma­nau, jis tu­ri trauk­tis, dė­ti man­da­tą, ne­lauk­ti svars­ty­mų, ko­mi­si­jų su­da­ry­mo“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.