Gabrielius Landsbergis liudijo „MG Baltic“ byloje
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis bu­vo apk­laus­tas „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai jį apk­lau­sė maž­daug prieš dvi sa­vai­tes kaip liu­dy­to­ją. Par­ei­gū­nus do­mi­no jo su­si­ti­ki­mas su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, jis yra ir ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas bei nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

„Bu­vo klau­sia­ma aps­kri­tai apie tai, ką aš ži­nau iš to, kas vyks­ta, kas su­si­ję su tuo li­be­ra­lų ir „MG Bal­tic“ ty­ri­mu. Pa­grin­di­nis pa­aiš­ki­ni­mas bu­vo tas, kad po iš­rin­ki­mo par­ti­jos pir­mi­nin­ku 2015-ai­siais aš tu­rė­jau ei­lę su­si­ti­ki­mų su įvai­riais ži­niask­lai­dos at­sto­vais, vie­nas iš tų su­si­ti­ki­mų bu­vo tas (su R.Kur­lians­kiu – BNS) ir jiems ta in­for­ma­ci­ja bu­vo įdo­mi“, – BNS tei­gė G.Lands­ber­gis.

G.Lands­ber­gis pir­mą kar­tą TS-LKD pir­mi­nin­ku iš­rink­tas 2015-ųjų ge­gu­žę.

Kon­ser­va­to­rių va­do­vas sa­ko, kad su­si­ti­ki­mas su R.Kur­lians­kiu, kaip ir su ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vais, bu­vo pa­žin­ti­nis.

„Ne­bu­vo jo­kių in­si­nua­ci­jų (...). Tai bu­vo dau­giau ar ma­žiau ma­no ini­cia­ty­va, kaip ir su vi­sais ki­tais. Tiks­las – su­si­pa­žin­ti ir pa­bend­rau­ti“, – tei­gė jis.

Tei­sė­sau­ga per­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ky­ši­nin­ka­vi­mo. Bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas iš R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Vyk­dy­da­ma ty­ri­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba taip pat pra­ne­šė įta­rian­ti, kad R.Kur­lians­kis per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

Šio­je by­lo­je liu­dy­to­jų sta­tu­su apk­laus­ta ir dau­giau Sei­mo na­rių, tarp jų – di­džio­ji da­lis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo li­be­ra­lų, kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus pa­pir­ki­mu bei pre­ky­ba po­vei­kiu ir pa­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui – kon­cer­nui „MG Bal­tic“. Kon­cer­nas įta­ri­mus ne­igia.