Gabrielius Landsbergis: lengvatinis PVM tarifas šildymui turi būti 9 procentai
Su­si­ta­ri­mą su val­dan­čiai­siais „vals­tie­čiais“ dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui su­grą­ži­ni­mo su­da­ręs kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad leng­va­ti­nis ta­ri­fas tu­rė­tų siek­ti 9 pro­cen­tus.

„Aš ma­nau, kad ge­riau­sia bū­tų, jei­gu lik­tų 9 pro­cen­tai“, – penk­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, taip ne­tek­tų keis­ti su­si­ta­ri­mo su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, jog Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti dvi PVM leng­va­tos. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­ja 9 ir 5 proc. leng­va­ti­niai ta­ri­fai.

Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis yra sa­kęs, kad cen­tri­niam šil­dy­mui tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas 15 proc. PVM.

BNS ži­nio­mis, Vy­riau­sy­bė­je svars­to­ma pa­lik­ti 5 proc. ir 15 proc. PVM ta­ri­fus.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis 9 proc. PVM ta­ri­fas kny­goms bei ke­lei­vių ve­ži­mui ga­lė­tų bū­ti ma­ži­na­mas iki 5 proc., o vieš­bu­čiams ir šil­dy­mui tai­ko­mas 15 proc. ta­ri­fas.

5 proc. ta­ri­fas lik­tų ir kom­pen­suo­ja­miems ir itin bran­giems ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams.

PVM leng­va­ta šil­dy­mui ne­ga­lio­ja nuo bir­že­lio. Ją grą­žin­ti „vals­tie­čiai“ su kon­ser­va­to­riais su­ta­rė mai­nais į pa­sta­rų­jų par­amą Sei­me pa­tvir­tin­tai urė­di­jų pert­var­kai.