Gabrielius Landsbergis dėl alkoholio draudimų siūlo kompromisą
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas, Sei­mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­si­ra­šė al­ko­ho­lio įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se at­si­sa­ko la­biau­siai da­lį vi­suo­me­nes pa­pik­ti­nu­sių drau­di­mų.

Ais­tros dėl „vals­tie­čių“ siū­lo­mų al­ko­ho­lio įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis itin griež­ti­na­mas laips­nių tu­rin­čių gė­ri­mų prie­ina­mu­mas. Da­lį vi­suo­me­nės, ypač mies­tie­čius, kai ku­rios jų pa­pik­ti­no. Vie­šo­se ir vir­tua­lio­se erd­vė­se ki­lo pa­sip­rie­ši­ni­mo ban­gos. O įsta­ty­mų lei­dė­jai ban­do ieš­ko­ti komp­ro­mi­sų.

„Pa­si­ra­šiau al­ko­ho­lio įsta­ty­mo pa­tai­sas. Do­ku­men­tas komp­ro­mi­si­nis, t.y. nė­ra to­bu­las. Bet, ma­no nuo­mo­ne, tai be­veik ge­riau­sias pa­siū­ly­mas, ku­rį ga­li­me pri­im­ti šian­dien Sei­me“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­šė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis.

Jis iš­var­di­jo es­mi­nes šių pa­tai­sų nuo­sta­tas. At­si­sa­ko­ma drau­di­mo par­duo­ti al­ko­ho­lį lau­ko ka­vi­nė­se (pa­vil­jo­nuo­se); drau­di­mo al­ko­ho­liu pre­kiau­ti ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se; drau­di­mo iš­neš­ti al­ko­ho­lį iš pre­ky­bos vie­tų vie­šai ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je. Pa­lie­ka­mas dar­bo lai­ko ri­bo­ji­mą toks, koks pri­im­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Tai­so­ma: rek­la­mos drau­di­mai (rek­la­ma drau­džia­ma ži­niask­lai­do­je, bet ir to­liau lei­džia­ma nau­do­ti įmo­nių lo­go­ti­pus), am­žiaus ri­bo­ji­mas – tei­kia­mas komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą, ku­riuo nuo 18 iki 20 me­tų bū­tų par­duo­da­mas al­ko­ho­lis iki 16 laips­nių, o nuo 20 – vi­sas al­ko­ho­lis.

„Sup­ran­tu, kad dis­ku­si­jų dau­giau­siai bus dėl am­žiaus ir ko­le­gos ga­li re­gis­truo­ti ki­to­kių va­rian­tų, ta­čiau ma­nau, kad kaip komp­ro­mi­si­nis, mū­sų pa­siū­ly­tas va­rian­tas ga­lė­tų bū­ti tin­ka­mas“, – ma­no kon­ser­va­to­rių va­do­vas.

Tre­čia­die­nį G. Lands­ber­gio vi­sų ki­tų re­gis­truo­tos pa­tai­sos bus svars­to­mos Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, o ket­vir­ta­die­nį jau tu­rė­tų at­ke­liau­ti į ple­na­ri­nę dar­bot­var­kę. Ple­na­ri­nė­je, jei­gu bus pri­tar­ta mū­sų siū­lo­moms pa­tai­soms, vals­tie­čių teik­tas do­ku­men­tas bus at­me­ta­mas ir ke­liaus prie ki­tų blo­gų at­si­mi­ni­mų, – tei­gė jis. – Jei­gu ko­le­gos nu­tars ne­pa­lai­ky­ti komp­ro­mi­so, ga­li pra­ei­ti vals­tie­čių do­ku­men­tas, o ga­li bū­ti, kad aps­kri­tai vis­kas bus at­mes­ta. Ma­no nuo­mo­ne abu va­rian­tai nė­ra ok.“

R. Kar­baus­kis pa­žė­rė priekaištų

Šią sa­vai­tę, ge­gu­žės 18 die­ną, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jū­džio (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­žė­rė prie­kaiš­tų TS-LKD ly­de­riui G. Lands­ber­giui dėl pa­ki­tu­sio po­žiū­rio į al­ko­ho­lio drau­di­mus. „Šio­mis die­no­mis kal­ba­ma, kad LVŽS at­sto­vai yra ra­di­ka­lai, siū­lan­tys „dra­ko­niš­kas“ prie­mo­nes ko­vo­je su be­sai­kiu al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Va­kar vy­ku­sia­me kon­cer­te prie Sei­mo toks po­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis jo­mis ir­gi bai­sė­jo­si ir pos­trin­ga­vo, kad to­kių pa­siū­ly­mų ne­pa­lai­kys“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė R. Kar­baus­kis. Ir par­eiš­kė, kad G. Lands­ber­gis ar­ba me­luo­ja, ar­ba ne­pa­žįs­ta sa­vo frak­ci­jos.

R. Kar­baus­kis pri­mi­nė, kad po Sa­vie­čių tra­ge­di­jos 2016 me­tų sau­sio 8 die­ną G. Lands­ber­gis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je be ki­ta ko kal­bė­jo: „TS-LKD siū­lo nuo­sek­lius žings­nius, kaip ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ar­ba ša­lin­ti jo su­kel­tas skau­džias pa­sek­mes. Siū­lo­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą taip kaip yra drau­džia­ma ta­ba­ko ga­mi­nių rek­la­ma; di­din­ti al­ko­ho­lio ak­ci­zus, sie­ti jų au­gi­mą su dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mu ša­ly­je; griež­tin­ti bau­das už ne­le­ga­lią pre­ky­bą al­ko­ho­liu ar pre­ky­bą drau­džia­mo­se vie­to­se; nu­sta­ty­ti, kad al­ko­ho­liu bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vė­se, ka­vi­nė­se, res­to­ra­nuo­se ir ba­ruo­se...“

R. Kar­baus­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­tent G. Lands­ber­gio šian­dien va­do­vau­ja­mos par­ti­jos at­sto­vai pa­siū­lė: ab­so­liu­čiai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ži­niask­lai­do­je bei vie­šų ren­gi­nių vie­to­se; ne­leis­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ti ar jų tu­rė­ti jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims (be jo­kių pa­siū­ly­mų kaip spręs­ti res­to­ra­nuo­se dir­ban­čių stu­den­tų prob­le­mas); už­ti­krin­ti, kad as­me­nys iki 20 me­tų ne­bū­tų įlei­džia­mi į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves; ne­leis­ti pre­ky­bos įmo­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 20 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais, o sek­ma­die­niais nuo 15 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos pir­ma­die­nį; al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves leis­ti ne ma­žes­niu nei 100 m at­stu­mu nuo svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos, slau­gos, bei ug­dy­mo įstai­gų. Be to, tie pa­tys kon­ser­va­to­riai rei­ka­la­vo, kad bū­tų pe­rei­na­ma prie spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vių, ku­rio­se virš pre­kys­ta­lio bū­tų įreng­ta skait­me­ni­nio vaiz­do įra­šy­mo sis­te­ma, ste­bin­ti pir­kė­jus, o įra­šus par­duo­tu­vės sau­go­tų 180 die­nų.

G. Lands­ber­gis pa­siū­lė du kelius

G. Lands­ber­gis taip pat at­sa­kė vie­šo­je so­cia­li­nių tink­lų erd­vė­je: „Ne­rea­guo­siu į as­me­ni­nius įžei­di­nė­ji­mus, nes klau­si­mai, ku­riais dis­ku­tuo­ja­me, per­ne­lyg rim­ti ir svar­būs mū­sų vi­suo­me­nei. Bet pro­jek­tas, ku­ris pa­tvir­tin­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, yra vi­siš­kai ne­priim­ti­nas. Jis su­vel­tas, ku­pi­nas kvai­lys­čių ir vi­siš­kai per­tek­li­nių prie­mo­nių. Tuo tar­pu pa­čių svar­biau­sių da­ly­kų ja­me iš­vis nė­ra. Iš rim­tų prie­mo­nių ga­li­me pa­lai­ky­ti tik trum­pes­nį pre­ky­bos lai­ką ir al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mą.

Da­bar ga­li­me ei­ti vie­nu iš dvie­jų ke­lių – mė­gin­ti per pa­pil­do­mas pa­tai­sas tai­sy­ti pro­jek­tą. Tai reik­tų da­ry­ti la­bai greit, ka­dan­gi šia­me eta­pe tei­kia­mos pa­tai­sos tu­ri bū­ti svars­to­mos Svei­ka­tos ko­mi­te­te ir, at­ro­do, sku­bos tvar­ka bus svars­to­mos ir pri­ima­mos ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu jau ki­tą sa­vai­tę.

Ar­ba an­truo­ju ke­liu – val­dan­tie­siems at­siim­ti sa­vo pa­tai­sas ir ku­riam lai­kui su­stab­dy­ti pro­jek­to svars­ty­mą. Per ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyk­tų su­si­de­rė­ti tarp frak­ci­jų dėl nau­jo komp­ro­mi­si­nio, svei­ku pro­tu grįs­to do­ku­men­to. Šį va­rian­tą pre­li­mi­na­riai re­mia ko­le­gos iš opo­zi­ci­nių frak­ci­jų ir, at­ro­do, net vals­tie­čių koa­li­ci­jos par­tne­riai.

Li­ko dar tre­ji su pu­se me­tų. Ne tiek ir daug.“