Gabrieliaus Landsbergio pagyra užrūstino socialdemokratus
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­sta­ba, kad tin­ka­miau­sias kan­di­da­tas va­do­vau­ti kri­zę iš­gy­ve­nan­čiai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) bū­tų Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, pa­pik­ti­no kai­riuo­sius. Pats G. Pa­luc­kas svars­to, kad kon­ser­va­to­rius to­kiu bū­du įver­ti­no jį kaip ra­di­ka­liau­sią so­cial­de­mo­kra­ti­nių per­mai­nų šauk­lį.

„Ma­nau, kad šian­dien G. Pa­luc­kas, ne­prik­lau­so­mai nuo skir­tin­gų jo pra­ei­ties ver­ti­ni­mų, yra tas kan­di­da­tas, ku­ris ga­lė­tų at­nau­jin­ti LSDP. Nors at­sto­vau­ju cen­tro de­ši­nei jė­gai, ma­nau, kad Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga kai­rė par­ti­ja, tik ne to­kia, ko­kia yra da­bar“, – prieš ke­lias die­nas te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Al­fa sa­vai­tė“ par­eiš­kė G. Lands­ber­gis.

Kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ jis tei­gė, kad gi­lią kri­zę iš­gy­ve­nan­čių so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mas, ko­kį pir­mi­nin­ką iš­si­rink­ti, nu­lems Lie­tu­vos kai­rių­jų jė­gų at­ei­tį, taip pat pa­si­da­li­jo nuo­gąs­ta­vi­mais ma­tan­tis di­de­lę ti­ki­my­bę, kad LSDP ga­li pa­si­rink­ti va­do­vą, sais­to­mą pra­ei­ties ry­šių, o tai lem­tų spren­di­mus ir to­liau dangs­ty­ti įvai­rias ne­šva­rias is­to­ri­jas, ar­ti­nan­čias šios po­li­ti­nės jė­gos pu­vi­mą bei griu­vi­mą. „Jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai iš­si­va­ly­tų, at­si­ties­tų ir tap­tų mo­der­nia va­ka­rie­tiš­ka par­ti­ja, ne­at­me­tu ga­li­my­bės, kad ka­da nors, at­ei­ty­je, su jais TS-LKD ga­lė­tų bend­ra­dar­biau­ti. Bet kol kas vi­si ženk­lai ro­do, kad ta par­ti­ja ei­na ki­ta kryp­ti­mi“, – pa­žy­mė­jo G. Lands­ber­gis.

Į kon­ser­va­to­rių ly­de­rio pa­sta­bas ne­dels­da­ma su­rea­ga­vo vie­na iš LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kių eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Ji pa­ti bu­vo par­eiš­ku­si ke­ti­ni­mus var­žy­tis dėl so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko kė­dės, bet vė­liau sa­vo kan­di­da­tū­rą at­šau­kė. „Taip at­ro­do G. Lands­ber­giui, bet mes ren­ka­me ne kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ly­de­rį. Ma­nau, žmo­nės iš­si­rinks tą, ku­ris yra ge­riau­sias. Ma­nau, tai bus jau­nas ir ener­gin­gas žmo­gus. Vi­są lai­ką pa­dė­siu ir bū­siu ša­lia“, – por­ta­lui LRT.lt sa­kė po­li­ti­kė.

Gin­tau­to Pa­luc­ko ma­ny­mu, Gab­rie­liaus Lands­ber­gio kal­bos tu­ri ir ki­tą pra­smę – esą tiek po­li­ti­nės kai­rės, tiek de­ši­nės at­sto­vai su­vo­kia, jog vie­ni be ki­tų ne­ga­li tva­riai eg­zis­tuo­ti.

Pri­pa­žįs­ta kaltę

Kal­bė­da­mas apie skir­tin­gus G. Pa­luc­ko pra­ei­ties ver­ti­ni­mus, G. Lands­ber­gis taip už­si­mi­nė apie dė­mę kan­di­da­to į LSDP pir­mi­nin­kus biog­ra­fi­jo­je. 2010 me­tais šis so­cial­de­mo­kra­tas, tuo me­tu va­do­va­vęs Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai, dėl pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant ken­kė­jų nai­ki­ni­mo pa­slau­gų vie­šą­jį pir­ki­mą bu­vo nu­teis­tas dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me jos vyk­dy­mą ati­de­dant me­tams, taip pat įpa­rei­go­tas at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei 16,5 tūkst. eu­rų ža­lą. Ape­lia­ci­nė­je ins­tan­ci­jo­je G. Pa­luc­kas pa­sie­kė iš­tei­si­ni­mą, ta­čiau Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas 2012 me­tais iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį pa­nai­ki­no.

„Tai ma­no biog­ra­fi­jos dė­mė ir ma­no di­džiau­sias po­li­ti­nis ne­įga­lu­mas. Bet, kaip sa­kau pu­siau juo­kau­da­mas, pu­siau rim­tai, – gam­to­je vie­nas ne­tek­tas ge­bė­ji­mas kom­pen­suo­ja­mas stip­riau iš­reikš­tais ki­tais ge­bė­ji­mais. Tą sa­vo trū­ku­mą ban­dau kom­pen­suo­ti grei­tes­niu, iš­min­tin­ges­niu po­žiū­riu ir po­li­ti­niu dar­bu. Sa­vo pra­ei­ties ne­pa­kei­siu, bet ga­liu pa­kar­to­ti tai, ką 2007 me­tais stu­den­tams sa­kė Al­gir­das Bra­zaus­kas: „Jei­gu žiū­rė­si­te į ma­ne to­kį, koks bu­vau prieš 10 me­tų, su­si­kal­bė­si­me su­nkiai, bet jei ma­ty­si­te ma­ne to­kį, koks esu da­bar, ra­si­me bend­rą kal­bą ir iš­bri­si­me iš ak­li­gat­vių“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ apie sa­vo pra­ei­tį kal­bė­jo G. Pa­luc­kas.

Kan­di­da­tas į LSDP pir­mi­nin­ko pos­tą juo­ka­vo: jei­gu kon­ser­va­to­riai gi­ria – lauk bė­dos. Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, di­de­lių prie­kaiš­tų iš par­ti­jos ko­le­gų dėl G. Lands­ber­gio par­amos iš­girs­ti ne­te­ko. „Jo žo­džius ver­ti­na­me kaip tam ti­krą po­žiū­rį iš ša­lies, bet vi­du­je sprę­si­me pa­tys. Kon­ser­va­to­riai le­mia­mos įta­kos so­cial­de­mo­kra­tams ti­krai ne­da­ro ir ne­da­rys“, – aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tas.

Vis dėl­to, G. Pa­luc­ko ma­ny­mu, G. Lands­ber­gio kal­bos tu­ri ir ki­tą pra­smę – esą tiek po­li­ti­nės kai­rės, tiek de­ši­nės at­sto­vai su­vo­kia, jog vie­ni be ki­tų ne­ga­li tva­riai eg­zis­tuo­ti.

„Jei ša­ly­je dings­ta kai­rio­ji po­li­ti­ka, įsi­ga­li ra­di­ka­li de­ši­nė – tai ro­do Veng­ri­jos, Len­ki­jos ir ki­ti pa­vyz­džiai. Ly­giai taip pat, din­gus stip­riai de­ši­nei, kai­rio­sios jė­gos nu­kryps­ta į įvai­rius so­cia­lis­ti­nius eks­pe­ri­men­tus. Kad ir kaip prieš­ta­rin­gai tai skam­bė­tų, so­cial­de­mo­kra­tai yra su­in­te­re­suo­ti de­ši­nio­sios kryp­ties eg­zis­ta­vi­mu, o de­ši­nie­ji, tai­gi, ir jiems at­sto­vau­jan­tys kon­ser­va­to­riai, – tvir­ta kai­re. Ma­nau, G. Lands­ber­gis kal­bė­jo, ver­tin­da­mas ma­ne kaip ra­di­ka­liau­sią per­mai­nų šauk­lį tarp so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus ir tu­rė­da­mas ome­ny­je tai, kad Lie­tu­vai rei­kia ti­kros kai­rės, rei­kia sim­bo­li­nio emo­ci­nio vi­sa api­man­čio at­si­nau­ji­ni­mo, o aš tai siū­lau“, – aiš­ki­no G. Pa­luc­kas.

Įžvel­gia ar­tė­ji­mą cen­tro link

LSDP pir­mi­nin­ko pos­to taip pat sie­kian­tis Man­tas Va­raš­ka „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no ne­ke­ti­nan­tis ver­tin­ti ki­tų par­ti­jų at­sto­vų kal­bų apie so­cial­de­mo­kra­tų vi­di­nius rei­ka­lus. „G. Lands­ber­gis tu­ri tei­sę par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, bet ji ne­tu­ri jo­kios įta­kos mū­sų spren­di­mams ar pa­si­rin­ki­mams“, – tei­gė jis.

Po­li­to­lo­go Vy­tau­to Si­ni­cos ma­ny­mu, G. Lands­ber­gio par­ama G. Pa­luc­kui yra na­tū­ra­lus da­ly­kas. „Šio­je jau­nų­jų po­li­ti­kų kar­to­je iš­ryš­kė­jo toks so­cial­de­mo­kra­tų, kon­ser­va­to­rių bei li­be­ra­lų tra­di­ci­nių ideo­lo­gi­jų su­pa­na­šė­ji­mas, kas, be­je, jau se­no­kai yra įvy­kę Va­ka­ruo­se, kad tarp jų ga­na su­nku ras­ti skir­tu­mų. G. Pa­luc­kas ideo­lo­giš­kai yra ar­ti­miau­sias G. Lands­ber­giui kan­di­da­tas, to­dėl nie­ko keis­to, kad šis jį re­mia“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, jau­nų­jų Lie­tu­vos po­li­ti­kų skel­bia­mos nuo­sta­tos, by­lo­jan­čios, kad rei­kia su­vie­ny­ti vi­suo­me­nę tam pri­imant nuo­sai­kius, cen­tris­ti­nius spren­di­mus, prieš­ta­rau­ja de­mo­kra­ti­jos idė­jai, skel­bian­čiai, kad vi­suo­me­nė­je eg­zis­tuo­ja ne­su­ta­ri­mai, bet vi­si tu­ri tei­sę į sa­vo nuo­mo­nę ir jai tu­ri bū­ti at­sto­vau­ja­ma. „Jei­gu par­ti­jos at­sto­vaus tam pa­čiam, su ma­žais niuan­sais, cen­tris­ti­niam po­žiū­riui, ge­ro­kai su­nyks ar­ba iš­nyks jų kon­ku­ren­ci­jos ir ko­vos pra­smė. Iš es­mės to­kiu at­ve­ju te­bū­tų ren­ka­ma­si, ku­ris gra­žus vei­das, gra­ži re­to­ri­ka ar in­di­vi­dua­lūs ge­bė­ji­mai ge­riau­siai at­sto­vaus toms pa­čioms idė­joms. Kla­si­ki­niu po­žiū­riu tai bū­tų po­li­ti­kos, kaip idė­jų ko­vos, mir­tis“, – tvir­ti­no V. Si­ni­ca.

G. Pa­luc­ko tei­gi­mu, samp­ro­ta­vi­mai, esą sa­vo pa­žiū­ro­mis jis ar­ti­mes­nis cen­tris­ti­nėms po­zi­ci­joms, nė­ra tei­sin­gi. „E­su kla­si­ki­nis eu­ro­pie­tiš­kas kai­ry­sis, to­dėl įvai­rios in­si­nua­ci­jos ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do. Sten­giuo­si, kad po­li­ti­ka tiek Vil­niu­je, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je bū­tų kons­truk­ty­vi, nes prieš­ų pa­ieš­kų ir po­ki­li­mi­nių pul­di­nė­ji­mų ša­lis jau pa­si­so­ti­no. Šian­dien, gir­dint vi­suo­me­nės at­si­lie­pi­mus apie da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bą, skam­ba pa­grin­di­nis leit­mo­ty­vas – ne­truk­dy­ki­te dirb­ti. Vi­si iš­ve­džio­ji­mai ar par­ti­nių in­te­re­sų iš­kė­li­mas virš vi­suo­me­nės in­te­re­sų žmo­nėms yra ne­bep­riim­ti­ni“, – pa­brė­žė jis.

Var­žo­si pen­ki kandidatai

Tap­ti nau­juo­ju LSDP pir­mi­nin­ku šiuo me­tu sie­kia pen­ki kan­di­da­tai – par­la­men­ta­rai And­rius Pa­lio­nis ir Ar­tū­ras Skar­džius, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas bei M. Va­raš­ka. Anks­čiau kaip kan­di­da­tai bu­vo įsi­re­gis­tra­vę iš vi­so de­šimt so­cial­de­mo­kra­tų, tarp jų ir eu­ro­par­la­men­ta­rai V. Blin­ke­vi­čiū­tė bei Zig­man­tas Bal­čy­tis, bet pu­sė pre­ten­den­tų į par­ti­jos va­do­vo pos­tą at­si­trau­kė.

Di­džiau­sio LSDP sky­rių pa­lai­ky­mo su­lau­kė G. Pa­luc­kas ir M. Sin­ke­vi­čius. Pa­sta­ra­jam kan­di­da­tui, anks­čiau va­do­va­vu­siam Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ko­ją ki­ša į vie­šu­mą iš­ki­lęs ga­li­mas in­te­re­sų konf­lik­tas. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja Sei­mo kon­ser­va­to­rių pra­šy­mu va­kar pra­dė­jo ty­ri­mą dėl M. Sin­ke­vi­čiaus bei jo tė­vo par­la­men­ta­ro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus me­džiok­lių, ku­rio­se, kaip skel­bė por­ta­las del­fi.lt, 2014 me­tais už po­li­ti­kus ga­lė­jo mo­kė­ti kar­tu pra­mo­ga­vę vers­li­nin­kai. M. Sin­ke­vi­čius šią in­for­ma­ci­ją ne­igė ir tvir­ti­no už sa­ve vi­sa­da mo­kė­da­vęs pats.

Tie­sio­gi­nis LSDP na­rių bal­sa­vi­mas už iš­kel­tus kan­di­da­tus par­ti­jos sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis, o re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio 10-ąją. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras – bal­sa­vi­mas už du dau­giau­sia bal­sų su­rin­ku­sius kan­di­da­tus – nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis. Kas taps nau­juo­ju LSDP va­do­vu, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ge­gu­žės 2-ąją.