G.Žiemelio „FL Technics“ negali dalyvauti NATO konkursuose
Vers­li­nin­ko Ge­di­mi­no Žie­me­lio ne­tie­sio­giai val­do­mos Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo avia­ci­jos gru­pės „A­via So­lu­tions Group“ an­tri­nė lėk­tu­vų tech­ni­nės prie­žiū­ros įmo­nė „FL Tech­nics“ jau dau­giau kaip pus­me­tį ne­ga­li da­ly­vau­ti NA­TO skel­bia­muo­se kon­kur­suo­se.

Ūkio mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu įmo­nė iš­brauk­ta iš NA­TO kon­kur­sų po­ten­cia­lių da­ly­vių są­ra­šo– ja­me esan­čios įmo­nės gau­na in­for­ma­ci­ją apie NA­TO kon­kur­sus, o no­rė­da­mos juo­se da­ly­vau­ti, su­pap­ras­tin­ta tvar­ka ga­li gau­ti pa­ti­ki­mu­mo dek­la­ra­ci­jas.

„FL Tech­nics“ to­kį mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą aps­kun­dė teis­mui, ta­čiau Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT) bir­že­lio 28 die­ną at­me­tė skun­dą, BNS in­for­ma­vo teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Bal­ta­duo­nė-Ja­ci­ne­vi­čie­nė.

„FL Tech­nics“ va­do­vas Žil­vi­nas La­pins­kas BNS sa­kė, kad įmo­nė teis­mo spren­di­mą skųs, ta­čiau iš­sa­miau si­tua­ci­jos ko­men­tuo­ti esą ne­ga­li, kol nė­ra ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo.

Pla­čiau si­tua­ci­jos ne­ko­men­ta­vo ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

„Kol vyks­ta teis­mi­nis gin­čas ir nė­ra pri­im­tas įsi­tei­sė­jęs spren­di­mas, Ūkio mi­nis­te­ri­ja no­rė­tų su­si­lai­ky­ti nuo ko­men­ta­ro dėl „FL Tech­nics“ iš­brau­ki­mo iš są­ra­šo“, – ra­šo­ma BNS at­siųs­ta­me mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re.

Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Gied­ri­mas Jeg­lins­kas BNS tei­gė, kad NA­TO kon­kur­sų da­ly­vių są­ra­še ne­san­čios įmo­nės ne­ga­li da­ly­vau­ti NA­TO kon­kur­suo­se.

„To­kios įmo­nės rea­liai ne­ga­li da­ly­vau­ti NA­TO kon­kur­suo­se“, – BNS sa­kė G.Jeg­lins­kas. jis taip pat iš­sa­miau ne­ko­men­ta­vo „FL Tech­nics“ atvejo

Ūkio mi­nis­te­ri­ja BNS nu­ro­dė, kad į NA­TO da­ly­vių są­ra­šą įra­šy­ta įmo­nė gau­na in­for­ma­ci­ją apie NA­TO agen­tū­ros skel­bia­mus pir­ki­mus. Nu­spren­du­si da­ly­vau­ti tam ti­kra­me agen­tū­ros pir­ki­me, įmo­nė Ūkio mi­nis­te­ri­jai tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą iš­duo­ti pa­ti­ki­mu­mo dek­la­ra­ci­ją.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, „FL Tech­nics“ bu­vo pir­mo­ji įmo­nė, iš­brauk­ta iš šio są­ra­šo.

Šiuo me­tu są­ra­še yra per 100 įmo­nių, tarp jų – „Lit­Con“, „Li­Tak-Tak“, „Ka­min­ta“, „Swe­co Lie­tu­va“, „Fi­ma“, „Ir­dai­va“, „Kau­no til­tai“, „A.Ži­lins­kio ir ko“, Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas, „Šiau­lių plen­tas“, „Feg­da“, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, „Bro­lis Se­mi­con­duc­tors“, „Kau­tra“, „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ ir ki­tos.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, bend­ro­vė iš są­ra­šo, be ki­ta ko, ga­li bū­ti iš­brauk­ta, jei yra gau­ta vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­jos apie įmo­nės są­sa­jas su tarp­tau­ti­nio te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mu ar už­sie­nio spe­cia­lių­jų tar­ny­bų veik­la.

2015-ųjų lap­kri­tį spe­cia­li Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja ne­lei­do „FL Tech­nics“ plės­tis Vil­niaus oro uos­te – ko­mi­si­ja nu­spren­dė, jog įmo­nė ne­ati­tin­ka na­cio­na­li­nio sau­gu­mo kri­te­ri­jų. Bend­ro­vei šio Vy­riau­sy­bės spren­di­mo taip pat ne­pa­vy­ko aps­kųs­ti teis­me – per­nai VAAT at­me­tė „FL Tech­nics“ skun­dą.

Be to, Šiau­lių val­džia 2015-ųjų gruo­dį ne­lei­do „A­via So­lu­tions Group“ re­mon­tuo­ti lėk­tu­vų Zok­nių oro uos­te, kur dis­lo­kuo­ti ir NA­TO nai­kin­tu­vai. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) nu­sta­tė, kad gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas G. Žie­me­lis bend­ra­dar­biau­ja su Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui ar­ti­mais vers­li­nin­kais, ku­riems tai­ko­mos Va­ka­rų sank­ci­jos.