G. Vagnorius sieks Seimo nario mandato
Dar­bo par­ti­ja į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą pla­nuo­ja kel­ti eksp­rem­je­ro Ge­di­mi­no Vag­no­riaus kan­di­da­tū­rą.

Šį kan­di­da­tą sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je šeš­ta­die­nį pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba, BNS pa­tvir­ti­no Sei­mo „dar­bie­čių“ se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys.

Rin­ki­mai ko­vo 1 die­ną Žir­mū­nų apy­gar­do­je ren­gia­mi čia į Sei­mą iš­rink­tam so­cial­de­mo­kra­tui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui at­si­sa­kius man­da­to dėl eu­ro­ko­mi­sa­ro par­ei­gų.

G.Vag­no­rius anks­čiau va­do­va­vo Krikš­čio­nių par­ti­jai, ku­ri pra­ėju­sių me­tų spa­lį su­si­jun­gė su Dar­bo par­ti­ja.

Kon­ser­va­to­riai Žir­mū­nuo­se ke­lia bu­vu­sios eu­ro­par­la­men­ta­rės Rad­vi­lės Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nai­tės, so­cial­de­mo­kra­tai - Al­gir­do Ras­la­no, „tvar­kie­čiai“ - Van­dos Bi­ru­tės Gi­ne­vi­čie­nės, li­be­ra­lai - Ša­rū­no Gus­tai­nio, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga - Al­gio Čap­li­ko kan­di­da­tū­ras, kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas re­gis­tra­vo­si bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas.