G. Steponavičius stabdo narystę Liberalų sąjūdyje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­ma­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju apk­laus­tas Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius pra­ne­šė stab­dąs na­rys­tę par­ti­jo­je. Anks­čiau jis tei­gė bu­vęs apk­laus­tas kaip pa­pras­tas liu­dy­to­jas.

„Kaip ir vi­si Lie­tu­vos žmo­nės, la­bai no­riu, kad tei­sė­sau­ga E.Ma­siu­lio by­lą iš­tir­tų kaip ga­li­ma grei­čiau. Tuo­met bus su­dė­ti vi­si taš­kai ant „i“, baig­sis spė­lio­ji­mai, gan­dai ir in­terp­re­ta­ci­jos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­jau su pro­ku­ro­ru. Mes su­ta­rė­me su­si­tik­ti šį penk­ta­die­nį. No­riu ap­tar­ti vyk­do­mą ty­ri­mą ir at­sa­ky­ti į pa­pil­do­mus klau­si­mus, jei to­kių kils. Šia­me su­si­ti­ki­me taip pat ap­tar­si­me pa­sta­rų­jų die­nų ak­tua­li­ją – ma­no sta­tu­są by­lo­je. Ma­no at­sa­kin­gas po­žiū­ris į šį ty­ri­mą ne­si­kei­čia. No­riu, kad vi­suo­me­nei bū­tų at­sa­ky­ta į vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus. Man, li­be­ra­lui, la­bai ap­mau­du, kad vi­sa ši is­to­ri­ja ga­li pa­kenk­ti par­ti­jai, ku­ri su tuo ne­tu­ri nie­ko bend­ro. Esu vie­nas iš Li­be­ra­lų są­jū­džio įkū­rė­jų, to­dėl man par­ti­ja yra la­bai bran­gi. Įver­ti­nęs da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją nu­ta­riau lai­ki­nai su­stab­dy­ti sa­vo na­rys­tę Li­be­ra­lų są­jū­dy­je. Ti­kiuo­si, kad trum­pam, kad ty­ri­mas il­gai ne­truks. Ti­kiuo­si vi­sų su­pra­ti­mo. Ne­abe­jo­ju, kad pa­si­bai­gus šiai is­to­ri­jai tap­si­me dar stip­res­ni ir vie­nin­ges­ni. Ačiū už pa­lai­ky­mą“, – as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tinkle Facebook pa­skel­bė G. Ste­po­na­vi­čius.

G. Ste­po­na­vi­čius šeš­ta­die­nį sa­kė „neuž­fik­sa­vęs“, kad STT at­lie­ka­ma­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me šią va­sa­rą bu­vo apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Po šios apk­lau­sos rugp­jū­tį G. Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­no esąs liu­dy­to­jas. Tei­si­nin­kų tei­gi­mu, to ne­ži­no­ti pa­pras­čiau­siai ne­įma­no­ma.

STT par­ei­gū­nai bir­že­lį vie­nu me­tu at­li­ko kra­tas bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir G. Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se. G. Ste­po­na­vi­čius tuo­met sa­kė vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu, o tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no su­pran­ta­mais, nes tarp fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no par­ama su­da­rė apie 10 proc. vi­sos par­amos ir ji su­da­rė 34 tūkst. eu­rų.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą, ku­ria­me bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.