G. Steponavičius nežino, kur yra E. Masiulis
Iš apk­lau­sos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je iš­ėjęs Sei­mo na­rys li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius sa­ko sie­kęs pa­dė­ti tei­sė­sau­gai grei­čiau aiš­kin­tis ty­ri­mo dėl ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­lin­ky­bes.

„Šian­dien aš esu čia tam, kad pa­dė­čiau tei­sė­sau­gai iš­siaiš­kin­ti vi­sas su pla­čiai nu­skam­bė­ju­sia by­la su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes ir su­teik­ti vi­są rei­ka­lą in­for­ma­ci­ją tam, kad ty­ri­mas bū­tų vyk­do­mas ob­jek­ty­viai ir kuo grei­čiau bū­tų už­baig­tas“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius, ku­rį pro­ku­ro­rai apk­lau­sė kaip liu­dy­to­ją.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ja­me ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mi bu­vę Sei­mo na­riai Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys. Jie įta­ria­mi pa­ėmę ky­šius iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio, kad veik­tų kon­cer­no nau­dai.

G.Ste­po­na­vi­čius tei­gė su par­ei­gū­nais apie ke­tu­rias va­lan­das kal­bė­ję­sis apie „ne vie­ną su šia by­la su­si­ju­sį epi­zo­dą“.

Klau­sia­mas apie sa­vo vaid­me­nį by­lo­je, par­la­men­ta­ras sa­kė: „Aš esu vie­nas iš žmo­nių, ku­ris bend­ra­vo pa­kan­ka­mai in­ten­sy­viai ir su bu­vu­siu par­ti­jos ly­de­riu, taip pat aš esu pa­žįs­ta­mas su po­nu R.Kur­lians­kiu ir apie vi­sas su tuo su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes tu­rė­jau in­for­muo­ti“.

„Džiau­giuo­si, kad jie ma­to pil­ną vaiz­dą, ti­krai in­for­ma­ci­jos jie tu­ri ne­ma­žai ir aš ne­abe­jo­ju, kad jie pa­kan­ka­mai grei­tai tuos da­ly­kus iš­siaiš­kins dėl pa­čios šios by­los es­mės“, – kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius.

Vyks­tant šiam ty­ri­mui bir­že­lį tei­sė­sau­ga bu­vo at­li­ku­si kra­tas G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se, čia įsi­kū­ru­si ir fon­do būs­ti­nė. Pats V.To­lei­kis ta­da apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT).

G.Ste­po­na­vi­čius tuo­met sa­kė vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu, o tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no su­pran­ta­mais, nes tarp fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ir ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Vis dėl­to par­la­men­ta­ras sa­ko, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no par­ama ne­vir­ši­jo apie 10 proc. vi­sos par­amos ir su­da­rė 34 tūkst. eu­rų.

„Jei­gu kam kil­tų klau­si­mų, nie­ko dau­giau (...) nau­jo aš jums pri­dur­ti ne­ga­liu“, – tei­gė li­be­ra­las.

Jis tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, kur šiuo me­tu yra ir ką vei­kia bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis.

„Ma­nau, kad by­la vyks­ta, E.Ma­siu­lis, ma­tyt, pats ne­tru­kus bus pa­si­ruo­šęs kal­bė­ti vie­šai ir be tar­pi­nin­kų, ir tur­būt ne­bū­siu aš tas žmo­gus, ku­ris tu­rė­čiau tą vaid­me­nį at­lik­ti“, – kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R.Kur­lians­kis E.Ma­siu­liui per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį. Šio­je by­lo­je tei­sė­sau­ga taip pat įta­ria, kad Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas V.Gap­šys su R.Kur­lians­kiu su­ta­rė pa­im­ti ir pa­ėmė 25 tūkst. eu­rų ky­šį „už tei­sė­tą vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus, dvie­jų kon­cer­nui „MG Bal­tic“ pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą“.