G. Steponavičius „neužfiksavo“ savo statuso korupcijos tyrime
Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Sei­me se­niū­no pa­va­duo­to­jas Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius sa­ko „neuž­fik­sa­vęs“, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­ma­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me šią va­sa­rą bu­vo apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Po šios apk­lau­sos rugp­jū­tį G.Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­no esąs liu­dy­to­jas.

BNS kal­bin­ti tei­si­nin­kai sa­ko, kad su­pai­nio­ti ar ne­sup­ras­ti, ko­kiu sta­tu­su esi apk­lau­sia­mas – ne­įma­no­ma. Vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las BNS šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no prieš ke­lias sa­vai­tes taip pat bu­vęs apk­laus­tas šia­me ty­ri­me.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pro­ce­dū­ras apk­lau­sa spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju vyk­do­ma pro­ku­ro­rui pri­ėmus nu­ta­ri­mą ir tik as­me­niui pa­si­ra­šy­ti­nai su­ti­kus bū­ti apk­lau­sia­mam šiuo sta­tu­su, pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­me as­me­niui iš­aiš­ki­na­mos jo, kaip spe­cia­laus liu­dy­to­jo, tei­sės, par­ei­gos ir at­sa­ko­my­bė.

„Aš to ne­už­fik­sa­vau“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius, pa­klaus­tas, ar apk­lau­sos pro­to­ko­le pa­si­ra­šė po spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­su.

Tei­si­nin­kas: su­pai­nio­ti neįmanoma

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mus.

„Pro­ce­dū­ra bū­na to­kia, kad prieš su­tei­kiant sta­tu­są pri­ima­mas pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas, ta­da su tuo nu­ta­ri­mu su­pa­žin­di­na­mas as­muo, ku­riam su­tei­kia­mas sta­tu­sas, ir vi­sos tei­sės ir par­ei­gos ten jam yra iš­aiš­ki­na­mos ir nu­ta­ri­mas yra pa­si­ra­šo­mas“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Žyd­rū­nas Ra­di­šaus­kas.

Ž.Ra­di­šaus­kas BNS pa­tvir­ti­no, jog G.Ste­po­na­vi­čiaus sta­tu­sas ty­ri­me – spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to lek­to­rius, ad­vo­ka­tas dr. Aud­rius Juo­za­pa­vi­čius BNS tei­gė, jog „su­pai­nio­ti spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są su liu­dy­to­jo sta­tu­su – ne­įma­no­ma“.

„As­muo bū­na apk­lau­sia­mas kaip liu­dy­to­jas ar­ba kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Jei­gu as­muo apk­lau­sia­mas apie sa­vo vei­ką, jis apk­lau­sia­mas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Apk­lau­sai rei­ka­lin­gas pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas, su ku­riuo apk­lau­sia­mas as­muo yra su­pa­žin­di­na­mas ir jį pa­si­ra­šo“ – aiš­ki­no tei­si­nin­kas.

G.Ste­po­na­vi­čius: su­pra­tau, kad esu liudytojas

At­sa­ky­da­mas į BNS klau­si­mus, tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis G.Ste­po­na­vi­čius kar­to­jo, kad į vie­nin­te­lę kol kas vy­ku­sią apk­lau­są rugp­jū­čio 11 die­ną bu­vo kvie­čia­mas kaip liu­dy­to­jas ir po apk­lau­sos iš­ėjęs kaip liu­dy­to­jas.

Jis tei­gė tik penk­ta­die­nį iš žur­na­lis­to klau­si­mų su­pra­tęs, kad jo sta­tu­sas by­lo­je – spe­cia­laus liu­dy­to­jo. Apie G.Ste­po­na­vi­čiaus spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­są šeš­ta­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

„Lan­ky­da­ma­sis (Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je – red.) aš su­pra­tau“ kad esu ne tik kvie­čia­mas, bet ir apk­lau­sia­mas kaip liu­dy­to­jas ir iš tie­sų to­liau dėl to klau­si­mo aš nei su­kau gal­vos, nei ką. Ta­čiau da­bar in­for­ma­ci­ja iš pro­ku­ra­tū­ros pa­sie­kian­ti, kaip su­pran­tu, pa­tvir­ti­na ma­no sta­tu­są kaip spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo. Sa­vo ini­cia­ty­va su­si­sie­kiau su ty­ri­mą vyk­dan­čiu pro­ku­ro­ru, ki­tą sa­vai­tę ke­ti­nu su­si­tik­ti ir ap­tar­ti ma­no sta­tu­są ir ma­no ga­li­mus to­les­nius par­ody­mus šio­je by­lo­je“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

„Jei­gu man ne­rū­pė­tų (ma­no sta­tu­sas – BNS), tai sė­dė­čiau au­sis su­glau­dęs, ta­čiau aš no­riu kuo grei­čiau iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir ėmiau­si ini­cia­ty­vos“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Pa­klaus­tas, ar su­si­sie­kus su ty­ri­mą vyk­dan­čiu pro­ku­ro­ru šis ne­pat­vir­ti­no jo sta­tu­so by­lo­je, G.Ste­po­na­vi­čius aiš­ki­no, jog po­kal­bis bu­vo la­bai trum­pas ir jo me­tu te­bu­vo su­de­rin­tas su­si­ti­ki­mo ki­tą penk­ta­die­nį lai­kas. Anot li­be­ra­lo, „ga­li bū­ti, kad tai bus apk­lau­sa“.

„Aš dar kar­tą sa­kau, kad iš­ėjau ir Pro­ku­ra­tū­ros ir ko­men­ta­vau su­pra­tęs, kad esu liu­dy­to­jas. Jei­gu Pro­ku­ra­tū­ra, sa­ky­kim, tuo me­tu bū­tų ki­taip in­for­ma­vus, tai ati­tin­ka­mai ir bū­tų iš jų pu­sės toks ko­men­ta­vi­mas“, – kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra G.Ste­po­na­vi­čiaus apk­lau­sos šių me­tų rugp­jū­tį ne­ko­men­ta­vo.

Klau­sia­mas, ar ne­bu­vo klai­di­na­mi rin­kė­jai, prieš Sei­mo rin­ki­mus ne­tu­rė­ję vi­sos in­for­ma­ci­jos apie jo sta­tu­są ty­ri­me, G.Ste­po­na­vi­čius tei­gė be­si­jau­čiąs ra­mus.

G.Ste­po­na­vi­čius iš­rink­tas į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą pa­gal Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, dėl par­la­men­ta­ro man­da­to jis var­žė­si ir vien­man­da­tė­je sos­ti­nės Ver­kių apy­gar­do­je, ta­čiau pra­lai­mė­jo jau pir­ma­me rin­ki­mų tu­re.

„Jo­kie įta­ri­mai nė­ra par­eikš­ti, aš ir vie­šai, ir par­ti­jos ko­le­gas, ir vi­suo­me­nę esu in­for­ma­vęs apie vi­sas svar­biau­sias ap­lin­ky­bes su­si­ju­sias su šia by­la ir aš esu pa­kan­ka­mai ra­mus dėl to, koks vyk­do­mas ty­ri­mas ir dėl to, koks ja­me vie­naip ar ki­tai ma­no vaid­muo. Tai čia aš el­giuo­si ga­na ko­rek­tiš­kai ir ne­tu­riu, ko slėp­ti“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Ty­rė­jai pra­šė G.Ste­po­na­vi­čiaus su­si­ra­ši­nė­ji­mo duomenų

G.Ste­po­na­vi­čius BNS taip pat pa­tvir­ti­no, jog ty­ri­mą at­lie­kan­tys par­ei­gū­nai yra krei­pę­si į Sei­mą pra­šy­da­mi leis­ti at­lik­ti pro­ce­si­nius veiks­mus jo at­žvil­giu.

„Bu­vo kreip­ta­si dėl ma­no elek­tro­ni­nio pa­što su­si­ra­ši­nė­ji­mo duo­me­nų. Pri­dur­čiau, kad bu­vo del­sia­ma ši­tuos duo­me­nis pa­teik­ti ir aš su­ži­no­jęs tai, ne­dels­da­mas pa­pra­šiau, kad tie duo­me­nys bū­tų kuo grei­čiau per­duo­ti kaip ga­lin­tys pa­dė­ti ty­ri­mui ir­tis į prie­kį“, – tei­gė G.Ste­po­na­vi­čius.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė, taip pat Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ėju­sią sa­vai­tę BNS at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti in­for­ma­ci­ją apie tei­sė­sau­gos pra­šy­mą pa­teik­ti kai ku­riuos G.Ste­po­na­vi­čiaus duo­me­nis. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, toks krei­pi­ma­sis bu­vo gau­tas dar prieš mė­ne­sį, ta­čiau dėl Sei­mo rin­ki­mų ir par­la­men­to va­do­vy­bės kai­tos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos spren­di­mas dėl tei­sė­sau­gos pra­šo­mų pa­teik­ti duo­me­nų už­tru­ko.

„Ži­nau, kad tai tru­ko šiek tiek il­giau ir da­bar lai­ke ne­ga­liu pa­sa­ky­ti ka­da, aš tų raš­tų ne­ma­čiau. Kai ma­nęs pa­klau­sė, ar aš su­tin­ku, aš su­pra­tau, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne­bu­vo lin­ku­si tais duo­me­ni­mis da­lin­tis. Aš ma­nau, kad taip nie­kaip nė­ra su­si­ję su kaž­ko­kiais im­uni­te­tais ar ne­lie­čia­mu­mais ir ma­nau, kad ma­no su­si­ra­ši­nė­ji­mas tu­ri bū­ti prie­ina­mas ir aš ti­krai ne­tu­riu ko slėp­ti. Aš su­pran­tu, kad tie duo­me­nys jau tu­ri bū­ti per­duo­ti (tei­sė­sau­gai – BNS)“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

E.Gent­vi­las taip pat apklaustas

Vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas E.Gent­vi­las sa­ko taip pat ne­ži­no­jęs apie sa­vo pa­va­duo­to­jo frak­ci­jo­je G.Ste­po­na­vi­čiaus sta­tu­są ty­ri­me.

„Ne, nie­ko ne­ži­no­jau. Šį­ryt (šeš­ta­die­nį – BNS) pers­kai­čiau spau­dą ir su­ži­no­jau. Dau­giau nie­ko ne­ži­nau, su nie­kuo ne­kal­bė­jau. Su G.Ste­po­na­vi­čiu­mi ry­toj (sek­ma­die­nį – BNS) su­si­tin­ku“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė E.Gent­vi­las.

Pa­sak jo, sek­ma­die­nį su­si­ti­ki­me su G.Ste­po­na­vi­čiu­mi bus kal­ba­ma ir apie jo at­ei­tį par­ti­jo­je.

„Aš tu­riu sa­vo nuo­mo­nę, de­rin­siu ją, iš­sa­ky­siu ją G.Ste­po­na­vi­čiui ir ko­le­goms“, – sa­kė E.Gent­vi­las.

Jis pa­tvir­ti­no, kad ir pats bu­vo apk­laus­tas liu­dy­to­ju lap­kri­čio vi­du­ry­je.

„Aš esu apk­laus­tas lap­kri­čio 19 die­ną gal­būt ir tiek, bet ne Pro­ku­ra­tū­roj, o STT. (...) Aš, tie­są sa­kant, se­niai lau­kiai, ka­da pa­klaus, ar E.Ma­siu­lis da­rė po­vei­kį dėl J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo, ar Ute­nos ke­lio. Tu­rė­jau at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus ir at­sa­ky­mas vie­na­reikš­miš­kas – ne“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

G.Ste­po­na­vi­čius: esu pa­si­ruo­šęs pri­im­ti sprendimus

„Jei­gu ši­to­je by­lo­je si­tua­ci­ja kei­sis, ži­no­ma, aš ati­tin­ka­mus spren­di­mus pri­im­siu. Bet ko­kiu at­ve­ju aš gal­vo­ju, kad spren­di­mas ma­no ti­krai bus toks, kad nie­kaip ne­kenk­ti par­ti­jai ir dėl to klau­si­mų ti­krai nė­ra. Ti­kiuo­si, kad po su­si­ti­ki­mo su pro­ku­ro­ru man taip pat bus aiš­kiau ir esu pa­si­ruo­šęs bū­ti pri­nci­pin­gas ir bū­siu pri­nci­pin­gas“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras, klau­sia­mas, ar ne­ke­ti­na stab­dy­ti na­rys­tės Li­be­ra­lų są­jū­dy­je.

Šią sa­vai­tę spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju ki­ta­me STT at­lie­ka­ma­me ko­rup­ci­jos ty­ri­me apk­laus­tas Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas su­stab­dė sa­vo na­rys­tę so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.

Klau­sia­mas ar ne­ke­ti­na pa­sek­ti šiuo pa­vyz­džiu, G.Ste­po­na­vi­čius tei­gė, jog ty­ri­mai yra skir­tin­gi.

„Kiek­vie­na by­la yra skir­tin­ga ir vaid­me­nys žmo­nių yra ati­tin­ka­mo­se by­lo­se ne­vie­no­di. Taip kad šiuo at­ve­ju dar kar­tą ga­liu pa­kar­to­ti, kad esant įta­ri­mams esu pa­si­ruo­šęs da­ry­ti spren­di­mus. Bet šian­dien jo­kių įta­ri­mų ma­no at­žvil­giu nė­ra par­eikš­ta“, – kal­bė­jo li­be­ra­lų frak­ci­jos Sei­me se­niū­no pa­va­duo­to­jas.

Tei­sė­sau­ga ti­ria po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos bylą

STT par­ei­gū­nai bir­že­lį vie­nu me­tu at­li­ko kra­tas bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se. Pats V.To­lei­kis tuo­met apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT).

G.Ste­po­na­vi­čius tuo­met sa­kė vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu, o tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no su­pran­ta­mais, nes tarp fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no par­ama su­da­rė apie 10 proc. vi­sos par­amos ir su­da­rė 34 tūkst. eu­rų.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą, ku­ria­me bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ja­me ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mi bu­vę Sei­mo na­riai bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir vie­nas „dar­bie­čių“ ly­de­rių Vy­tau­tas Gap­šys. Jie įta­ria­mi pa­ėmę stam­bius ky­šius iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio, kad veik­tų kon­cer­no nau­dai.

„MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui R.Kur­lians­kiui par­eikš­ti įta­ri­mai pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Šia­me ty­ri­me spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais taip pat apk­laus­ti „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus bei kon­cer­no val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis.