G.Steponavičius – nebe Liberalų sąjūdžio frakcijos narys
Įta­ri­mų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je su­lau­kęs Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius – ofi­cia­liai ne­be opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys.

An­tra­die­nį per ple­na­ri­nį po­sė­dį pra­neš­ta, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ga­vo to­kį G.Ste­po­na­vi­čiaus par­eiš­ki­mą. Pats par­la­men­ta­ras BNS sa­kė pra­šy­mą pa­lik­ti frak­ci­ją įtei­kęs dar ba­lan­džio pa­bai­go­je, kai ofi­cia­liai su­lau­kė įta­ri­mų.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pa­tvir­ti­no, kad G.Ste­po­na­vi­čiaus pra­šy­mas bu­vo gau­tas po Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­bos po­sė­džio ba­lan­džio 28 die­ną, ta­čiau per ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą ne­bu­vo pa­teik­tas po­sė­džių se­kre­to­ria­tui.

Li­be­ra­lų val­dy­ba re­ko­men­da­vo G.Ste­po­na­vi­čiui trauk­tis ir iš par­ti­jos, ir iš Sei­mo, ta­čiau po­li­ti­kas nu­spren­dė pa­lik­ti tik par­ti­ją ir frak­ci­ją.

G.Ste­po­na­vi­čiui par­eikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu sie­kiant nau­dos. Už tai ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki sep­ty­ne­rių me­tų.

G.Ste­po­na­vi­čius įta­ri­mus ka­te­go­riš­kai at­me­ta. Jis sa­ko su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu ne­kal­bė­jęs apie įsta­ty­mų pri­ėmi­mą, o pra­šęs par­amos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai.

Pro­ku­ro­rams įta­ri­mų su­kė­lė „MG Bal­tic“ gru­pės 15 tūkst. eu­rų par­ama dviem or­ga­ni­za­ci­joms – G.Ste­po­na­vi­čiaus var­do par­amos fon­dui ir „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“. Pa­sak pro­ku­ro­rų, su­si­ta­ręs dėl par­amos šioms or­ga­ni­za­ci­joms, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

Pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka di­des­nės apim­ties po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą. To­je by­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Jis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei pa­teik­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.