G. Ročienė grąžinama į darbą prokuratūroje
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) nu­spren­dė grą­žin­ti į dar­bą va­di­na­mą­ją Kau­no pe­do­fi­li­jos by­lą ty­ru­sią bu­vu­sią Kau­no pro­ku­ro­rę Ge­no­vai­tę Ro­čie­nę.

Ji bu­vo at­leis­ta 2009 me­tais tuo­me­ti­nio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Al­gi­man­to Va­lan­ti­no spren­di­mu.

Be to, ga­lu­ti­niu ir ne­skun­džia­mu spren­di­mu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti G.Ro­čie­nei vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką nuo 2009-ųjų lap­kri­čio 4-osios iki šio teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo die­nos.

LVAT an­tra­die­nį pri­im­tu spren­di­mu pa­keis­tas tuo­me­ti­nio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro 2009 me­tų spa­lio 30 die­nos įsa­ky­mas dėl nuo­bau­dos G.Ro­čie­nei - vie­toj at­lei­di­mo iš tar­ny­bos ski­ria­mas pa­pei­ki­mas.

„Pa­gal nag­ri­nė­ja­mos by­los duo­me­nis da­ry­ti­na iš­va­da, kad par­eiš­kė­jos veiks­mais bu­vo pa­da­ry­ta ža­la pro­ku­ra­tū­ros, kaip vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai, pro­fe­si­jos, vi­sos pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nės pres­ti­žui ir ge­ram var­dui, t. y. ki­lo ne­igia­mos pa­sek­mės“, - ra­šo­ma LVAT spren­di­me.

Ta­čiau teis­mas ma­no, kad tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos tiks­lai ga­lė­jo bū­ti pa­siek­ti an­tra pa­gal griež­tu­mą tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos rū­ši­mi – pa­pei­ki­mu.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ma­no, kad skir­to­ji tar­ny­bi­nė nuo­bau­da yra aki­vaiz­džiai ne­pro­por­cin­ga ir ne­adek­va­ti pa­da­ry­tam pa­žei­di­mui.

Pa­sak teis­mo, G.Ro­čie­nės pa­da­ry­tam pa­žei­di­mui tu­rė­jo įta­kos ir kva­li­fi­ka­ci­jos sto­ka, pa­kan­ka­mai di­de­lis tie­sio­gi­nio dar­bo krū­vis, mi­nė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pro­ce­so da­ly­vių ne­igia­mas nu­sis­ta­ty­mas ir truk­dy­mas at­lik­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus.

„Pa­žei­di­mas pa­da­ry­tas tik vie­na­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, dėl ne­at­sar­gu­mo, ne­vei­ki­mu, par­eiš­kė­jos veiks­muo­se ne­bu­vo ty­čios ne­kon­tro­liuo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar vil­kin­ti jį. Įver­ti­nus tei­gia­mą par­eiš­kė­jos cha­rak­te­ris­ti­ką, jos tar­ny­bos sta­žą pro­ku­ra­tū­ro­je, tar­ny­bi­nių nuo­bau­dų ne­bu­vi­mą, par­eiš­kė­jai tu­rė­jo bū­ti ski­ria­ma švel­nes­nė tar­ny­bi­nė nuo­bau­da“, - pa­skel­bė LVAT.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai teis­me yra sa­kę, jog pa­grin­di­nė G.Ro­čie­nės at­lei­di­mo prie­žas­tis - kad ji ne­tin­ka­mai kon­tro­lia­vo, va­do­va­vo ir pa­ti at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą va­di­na­mo­jo­je pe­do­fi­li­jos by­lo­je, „bū­tent ten bu­vo pra­leis­tas lai­kas ir mo­men­tas su­rink­ti pa­grin­di­nius įro­dy­mus, ku­rie to­liau ir lė­mė su­nkią by­los ei­gą“.

2009 me­tų spa­lio 5 die­ną Kau­ne nu­šau­tas į dar­bą vy­kęs tei­sė­jas Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius. Tą pa­čią die­ną prie na­mų nu­žu­dy­ta V.Na­ru­še­vi­čie­nė. Pro­ku­ro­rai nu­sta­tė, kad žmog­žu­dys­tes įvyk­dė Drą­sius Ke­dys. Jis kal­ti­no V.Na­ru­še­vi­čie­nę lei­dus tvir­kin­ti jo ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės ma­ža­me­tę du­krą bei šios pus­se­se­rę, pa­čios V.Na­ru­še­vi­čie­nės ma­ža­me­tę du­krą. J.Fur­ma­na­vi­čių ir And­rių Ūsą kau­nie­tis kal­ti­no pe­do­fi­li­ja. Vi­si teis­mai A.Ūsą iš­tei­si­no.

A.Ūso by­lo­je G.Ro­čie­nė maž­daug prieš dve­jus me­tus bu­vo apk­laus­ta liu­dy­to­ja. Ji pa­sa­ko­jo, kad da­ly­va­vo dvie­jo­se ta­ria­mai tvir­kin­tos mer­gai­tės apk­lau­so­se pas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­ją, taip pat pa­tei­kė įta­ri­mus A.Ūsui. Pa­sak jos, an­tro­sios mer­gai­tės apk­lau­sos pri­rei­kė, nes iš D.Ke­džio gau­ta duo­me­nų apie ga­li­mą sek­sua­li­nį prie­var­ta­vi­mą.

Ka­dan­gi vai­kas bu­vo ma­žas, pro­ku­ro­rė no­rė­jo kuo grei­čiau jį apk­laus­ti, ži­no­da­ma, kad to­kiais at­ve­jais vai­kui ge­riau­sia pa­bū­ti ne­utra­lio­je ap­lin­ko­je. Ko­le­gos pro­ku­ro­rai jai nu­ro­dė Vai­ko rai­dos cen­trą Vil­niu­je. Tai ke­tin­ta pa­siū­ly­ti mer­gai­tės tė­vui D.Ke­džiui, ta­čiau iš kar­to jo su­ras­ti ne­pa­vy­ko. Vė­liau at­vy­kęs į apk­lau­są jis ne­igia­mai pri­ėmė ži­nią apie duk­ters ap­gy­ven­di­ni­mą Vai­ko rai­dos cen­tre. Pa­skui su kaž­kuo pa­si­ta­ręs par­eiš­kė pro­ku­ro­rei, kad jai jo­kių par­ody­mų ne­duos ir nie­ko ne­pa­si­ra­šys.

Pa­sak G.Ro­čie­nės, po siū­ly­mo vež­ti vai­ką į Rai­dos cen­trą pa­si­py­lė skun­dai, o pa­tį D.Ke­dį bū­da­vo su­nku pa­sik­vies­ti į apk­lau­są.