G.Palucko pavaduotojų sąraše – lyčių lygybė ir naujos pavardės
Šeš­ta­die­nį so­cial­de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­mas pa­tvir­ti­no dvy­li­ka nau­jo­jo pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų.

Jais ta­po Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas, Ma­ri­jam­po­lės vi­ce­me­ras Po­vi­las Iso­da, aka­de­mi­kas Al­gir­das Ras­la­nas, Tel­šių so­cial­de­mo­kra­tas Sau­lius Ur­bo­nas.

G.Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų są­ra­še – ir še­šios mo­te­rys. Jo pa­va­duo­to­jo­mis ta­po Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Sei­mo na­rės Ra­min­ta Po­po­vie­nė ir Ra­sa Bud­ber­gy­tė, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­čių mo­te­rų są­jun­gos va­do­vė Orin­ta Lei­pu­tė, Jo­niš­kio vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ir Ša­kių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ra­min­ta Bas­ty­tė.

Taip nau­ja­sis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas pa­kei­tė du treč­da­lius pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų. Jis taip pat įgy­ven­di­no sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pa­ža­dą pa­va­duo­to­jų są­ra­še įtvir­tin­ti ly­čių ly­gy­bę.