G. Paluckas: visuomenė pjausto mus, socdemus
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Pre­zi­diu­mo na­rys Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas pra­kal­bo apie vi­suo­me­nės reak­ci­ją į pa­sta­ro­jo me­to so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mus ir ste­bė­jo­si par­ti­jos ne­no­ru duo­ti at­sa­ką.

„Ki­ni­jo­je kaž­ka­da eg­zis­ta­vo toks kan­ki­ni­mas – 1000 pjo­vi­mų mir­tis. Nu­si­kal­tu­siam kas va­lan­dą iš­pjau­da­vo po ne­di­de­lį ga­ba­liu­ką mė­sos ir ga­lų ga­le žmo­gus mir­da­vo bai­sio­se kan­čio­se. Ra­šo­ma, kad kar­tais pri­reik­da­vo net tūks­tan­čio pjo­vi­mų. Iš čia ir pa­va­di­ni­mas ki­lęs. Šian­dien vi­suo­me­nė pjaus­to mus, soc­de­mus“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė G. Pa­luc­kas.

Jo tei­gi­mu, „ge­ras ga­ba­las“ nuo LSDP bu­vo „atp­jau­tas“ per Sei­mo rin­ki­mus. Kaip ži­nia, so­cial­de­mo­kra­tai, 2012 me­tais lai­mė­ję 37 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kar­tu su Dar­bo par­ti­ja bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“ for­ma­vo val­dan­čią koa­li­ci­ją, ku­riai va­do­va­vo prem­je­ru pa­skir­tas par­ti­jos va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­na­šaus re­zul­ta­to kai­rie­ji ti­kė­jo­si ir šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, ta­čiau lai­mė­jo vos 17 man­da­tų, ir ta­po ma­žą­ja rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) par­tne­re.

„Už mi­nis­trų epo­pė­ją taip pat at­rė­žė. Ir už „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ ga­ba­lą par­ti­jos kū­no (rei­tin­gų pa­vi­da­lu) iš­pjaus“, – to­liau var­di­jo G. Pa­luc­kas.

Ta­pę nau­jos val­dan­čios koa­li­ci­jos par­tne­riais, so­cial­de­mo­kra­tai , kaip tei­gia­ma, pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va, at­si­sa­kė par­tne­rių jiems siū­ly­tos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, iš­keis­da­mi ją į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją. Į šios ins­ti­tu­ci­jos mi­nis­tro pos­tą so­cial­de­mo­kra­tai jau tei­kė tris kan­di­da­tus. Ta­čiau pir­ma­sis jų pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas bu­vęs Sei­mo na­rys Da­rius Pe­tro­šius pa­sku­ti­nę aki­mir­ką at­si­sa­kė bū­ti tei­kia­mas, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl Vy­riau­sy­bės Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl ži­niask­lai­do­je mi­nė­tų ga­li­mų šio po­li­ti­ko šei­mos są­sa­jų su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius.

An­tra­sis LSDP kan­di­da­tas, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ne­ti­ko koa­li­ci­jos par­tne­riams dėl am­žiaus bei po­li­ti­ka­vi­mo. Pre­zi­den­tė tei­sin­gu­mo mi­nis­tru bu­vo pa­sky­ru­si tre­čią­jį so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tą – 28 me­tų bu­vu­sį tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­trą Jus­tą Pa­go­jų, ta­čiau jau ki­tą die­ną jis at­si­sa­kė šių par­ei­gų, vi­suo­me­nė­je ki­lus ar­šioms dis­ku­si­joms dėl to, kad prieš me­tus po­li­ci­jos su­lai­ky­tas ne­blai­vus už vai­ro ir dėl to nu­baus­tas teis­mo, nu­ty­lė­jo apie šį in­ci­den­tą, taip pat su­lai­ky­mo me­tu nu­slė­pė, ko­kias par­ei­gas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je uži­ma. Dėl šios kai­rie­siems skau­džios si­tua­ci­jos da­lis par­tie­čių, taip pat ir A. But­ke­vi­čius, ra­gi­na at­sa­ko­my­bę pri­siim­ti ir ka­den­ci­ją bai­gian­tį tei­sin­gu­mo mi­nis­trą Juo­zą Ber­na­to­nį, esą dangs­čiu­sį sa­vo pa­val­di­nį.

„Ne­ži­nau tiks­laus pa­tir­tų pjo­vi­mų skai­čiaus, bet 1000 su­lauk­ti ne­no­riu“, – sa­vo nuo­mo­ne apie si­tua­ci­ją „Fa­ce­book“ da­li­jo­si G. Pa­luc­kas.

Jis taip pat ste­bė­jo­si, ko­dėl par­ti­ja ne­duo­da at­sa­ko į ją užk­lu­pu­sius kal­ti­ni­mus. Taip jis su­rea­ga­vo į vie­nos „Fa­ce­book“ lan­ky­to­jos ko­men­ta­rą, esą ki­tos par­ti­jos tu­ri ne ma­žiau prob­le­mų nei so­cial­de­mo­kra­tai, ta­čiau nė­ra taip puo­la­mi, nes esą „vi­sa­da at­kir­tį duo­da, ne­sė­di lyg dar­že­li­nu­kai į kel­nes pri­dė­ję“.