G.Paluckas: turime iš naujo atrasti socialdemokratines vertybes
Nau­ja­sis Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­brė­žia, kad par­ti­ja tu­ri iš nau­jo at­ras­ti so­cial­de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes, ku­rios nė­ra pa­grįs­tos pa­šal­po­mis ar leng­va­to­mis, o tu­ri su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms su­si­kur­ti orias gy­ve­ni­mo są­ly­gas.

„Ti­kė­ji­mas tei­sin­ges­ne vi­suo­me­ne, ti­kė­ji­mas, kad so­cial­de­mo­kra­ti­nės ver­ty­bės ve­da į to­kią vi­suo­me­nę, lei­do mums at­kur­ti so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos veik­lą 1989 me­tais (...) Šis da­ly­kas mus įpa­rei­go­ja tą ti­kė­ji­mą ne­šti šir­dy­je ir taip, šian­dien ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, tą ti­kė­ji­mą mes sa­vy­je tu­ri­me at­ras­ti iš nau­jo. Tą drą­są bū­ti ti­krais so­cial­de­mo­kra­tais, tu­ri­me ras­ti iš nau­jo“, – per So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mą Vil­niu­je sa­kė G.Pa­luc­kas.

Pa­sak jo, LSPD per il­gai va­do­va­vo­si bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio Al­gir­do Bra­zaus­ko iš­sa­ky­ta min­ti­mi, kad so­cial­de­mo­kra­ti­ja yra li­be­ra­liz­mas iki tam ti­kro ly­gio.

„Tai yra ne­tie­sa. Mes per il­gai flir­ta­vo­me su šia so­cial­de­mo­kra­ti­jos są­vo­ka, nes so­cial­de­mo­kra­ti­jos po­li­ti­nė dar­bot­var­kė yra daug am­bi­cin­ges­nė. Tai ką li­be­ra­lai daž­nai pa­lie­ka tai ne­ma­to­mai rin­kos ran­kai su­tvar­ky­ti, mes so­cial­de­mo­kra­tai im­amės at­sa­ko­my­bės spręs­ti, rem­da­mie­si so­li­da­ru­mu, so­cia­li­niu tei­sin­gu­mu, ne­pa­lik­da­mi nė vie­no už bor­to“, – pa­brė­žė nau­ja­sis LSPD ly­de­ris.

Jis pa­brė­žė, kad so­cial­de­mo­kra­ti­ja nė­ra pa­šal­pos, iš­mo­kos ir leng­va­tos.

„So­cial­de­mo­kra­ti­ja yra žmo­gaus iš­lais­vi­ni­mas iš gam­tos ir rin­kos są­ly­go­tos ne­ly­gy­bės. So­cial­de­mo­kra­ti­ja yra žmo­gaus įga­li­ni­mas pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi ir su­si­kur­ti to­kį gy­ve­ni­mą, ku­ris bū­tų orus ir ne­že­mi­nan­tis“, – tvir­ti­no G.Pa­luc­kas.

Pa­sak LSPD ly­de­rio, dau­giau dė­me­sio ke­ti­na­ma skir­ti mo­ters vaid­me­niui Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je. G.Pa­luc­ko tei­gi­mu, mo­te­rys 6 kar­tus dau­giau lai­ko ski­ria sa­vo šei­mų ūkiams, ta­čiau jos gau­na ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus ir pen­si­jas, jų kar­je­ros ga­li­my­bės taip pat yra ma­žes­nės.

„Ši prob­le­ma, ši po­li­ti­nės dar­bot­var­kės da­lis yra vie­na svar­biau­sių mū­sų so­cial­de­mo­kra­tų iš­šū­kių“, – aiš­ki­no G.Pa­luc­kas.

Anot jo, šią prob­le­mą ke­ti­na­ma pra­dė­ti spręs­ti nuo „po­li­ti­nio mo­te­rų įga­li­ni­mo“.

„Rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos me­tu aš ža­dė­jau, jog lai­ky­siuo­si par­ite­to pri­nci­po ski­riant sa­vo pa­va­duo­to­jus – 6 vy­rai ir 6 mo­te­rys. Ma­nau, kad mes ga­lė­tu­me šiek tiek iš­plės­ti šį pa­ža­dą, pre­zi­diu­me taip pat tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ky­tas par­ite­tas – pu­sė vy­rų, pu­sė mo­te­rų“, – tvir­ti­no G.Pa­luc­kas.

Jo tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tų dė­me­sio rei­kia ne tik mo­te­rims, bet ir moks­li­nin­kams, bib­lio­te­ki­nin­kams, mo­ky­to­jams, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

„Skur­das gim­do tik skur­dą, ne­pri­tek­lius gim­do ne­vil­tį, o ne­vil­tis ve­ja iš Lie­tu­vos. Mū­sų so­cial­de­mo­kra­tų už­duo­tis yra iš­nai­kin­ti skur­dą, iš­nai­kin­ti ne­pri­tek­lių ir su­teik­ti vil­tį tam, kad žmo­nės ga­lė­tų lik­ti ir gy­ven­ti Lie­tu­vo­je“, – pa­brė­žė G.Pa­luc­kas.

Au­to­rius: Ša­rū­nas Sabaitis