G.Paluckas: socialdemokratijos atgimimo viltis su teistumo dėme
Jau­nat­viš­kas žve­jy­bos en­tu­zias­tas, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas tur­būt dar daž­niau ry­šės mė­gia­mus rau­do­nus kak­la­raiš­čius – šeš­ta­die­nį so­cial­de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­me jis ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tas par­ti­jos pir­mi­nin­ku.

37-ių G.Pa­luc­ko ko­le­gos gi­ria jį kaip nuo­la­tos to­bu­lė­jan­tį ir su­kal­ba­mą žmo­gų, vis­ką pa­sie­ku­sį sa­vo dar­bo dė­ka. Ta­čiau jo biog­ra­fi­jo­je yra juo­dų dė­mių – po­li­ti­kas prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo nu­teis­tas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, kai dir­bo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Ste­bė­to­jai sa­ko, kad G.Pa­luc­kas yra pri­nci­pin­gas dėl sa­vo kai­rių­jų pa­žiū­rų ir ga­li at­vers­ti nau­ją so­cial­de­mo­kra­ti­jos pus­la­pį Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je, ta­čiau tam tu­rės gau­ti ir vy­res­nių par­ti­jos ko­le­gų par­amą.

„Jo idė­jos aiš­kiai at­spin­di kai­rią­ją ideo­lo­gi­ją, kur vals­ty­bės vaid­muo eko­no­mi­ko­je yra di­des­nis, o so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, san­ty­kiai su prof­są­jun­go­mis ir dir­ban­čių­jų at­sto­va­vi­mas yra es­mi­niai da­ly­kai. Ši­tą rin­ki­mi­nę pa­klau­są so­cial­de­mo­kra­tai da­bar ga­lės už­pil­dy­ti, nes iki šiol, ne­pai­sant jų vė­lia­vų ir šū­kių, jie ne­bu­vo kai­rie­ji“, – sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas.

Nuo jau­no­jo kon­ser­va­to­riaus iki so­cial­de­mo­kra­tų lyderio

G.Pa­luc­kas au­go in­ži­nie­riaus ir pre­ky­bi­nin­kės šei­mo­je, jis Pa­ne­vė­žy­je bai­gė Juo­zo Bal­či­ko­nio gim­na­zi­ją, o vė­liau at­vy­ko stu­di­juo­ti į Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­tą.

Į po­li­ti­ką G.Pa­luc­kas įsi­trau­kė jau stu­di­jų me­tais, ta­čiau kar­je­rą pra­dė­jo nuo ki­tos ba­ri­ka­dų pu­sės ir įsto­jo į Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gą.

„Man ti­krai pa­ti­ko Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos veik­la, jie ti­krai bu­vo ak­ty­vūs, bet ga­lų ga­le, mū­sų ver­ty­bės iš­sis­ky­rė“, – sa­kė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Tuo­me­ti­nė Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos Vil­niaus sky­riaus va­do­ve dir­bu­si Pa­ulė Kuz­mic­kie­nė pri­si­me­na G.Pa­luc­ką kaip ak­ty­vų, žva­lų ir or­ga­ni­zuo­tą jau­nuo­lį. Jis or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­sė ke­lis mė­ne­sius.

„Bu­vo gai­la, kad jis stai­ga din­go. Bū­na, kad ne vi­sus iš Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos iš­sto­ju­sius na­rius at­si­me­ni, nes tai ga­na gau­si or­ga­ni­za­ci­ja, bet Gin­tą ti­krai te­ko ir įsi­dė­mė­ti, ir jo pa­si­ges­ti“, – sa­kė P.Kuz­mic­kie­nė.

G.Pa­luc­kas „stai­ga din­go“ į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, kur stu­di­ja­vo ang­lų kal­bą. Vė­liau grį­žęs į Lie­tu­vą jis pa­bai­gė in­for­ma­ti­kos stu­di­jas, o vė­liau ir iš­ly­gi­na­mą­sias eko­no­mi­kos stu­di­jas.

2004 me­tais po­li­ti­kas ta­po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riu, jis yra dir­bęs „Sod­ro­je“, bu­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Jus­to Pa­lec­kio pa­dė­jė­jas. G.Pa­luc­kas 2007–2009 me­tais dir­bo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, o pa­skui va­do­va­vo jo pa­ties įsi­teig­tai įmo­nei „E­lek­tro­mo­tus“.

Prieš dve­jus me­tus G.Pa­luc­kas bu­vo iš­rink­tas į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir pra­dė­jo ei­ti sos­ti­nės vi­ce­me­ro par­ei­gas.

„Tai la­bai da­ly­kiš­kas žmo­gus, aiš­kiai tu­rin­tis sa­vo pri­nci­pus ir mo­kan­tis už juos pa­ko­vo­ti, bet kar­tu ir la­bai kons­truk­ty­vus bei da­ly­kiš­kas. Jis lin­kęs ne kur­ti prob­le­mas, o jas spręs­ti“, – sa­kė Vil­niaus me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Jam an­tri­no sos­ti­nės vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas: „Jis la­bai drau­giš­kas, ko­le­giš­kas žmo­gus. Su juo leng­va bend­rau­ti, nes jis vi­sa­da gir­di ar­gu­men­tus“.

Prieš dvi sa­vai­tes G.Pa­luc­kas lai­mė­jo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, an­tra­ja­me tu­re įvei­kęs įta­kin­go par­tie­čio Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus sū­nų, ūkio mi­nis­trą Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių.

„Gin­tau­tas ne­tu­ri nei įta­kin­gų tė­vų, nei uži­man­čius pos­tus drau­gų. Vis­ką iki šian­die­nos jis pa­sie­kė tik sa­vo as­me­ni­nių pa­stan­gų dė­ka“, – sa­kė ar­ti­mas G.Pa­luc­ko ko­le­ga So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je Li­nas Jo­naus­kas.

„Jis nuo­la­tos to­bu­lė­ja – vis­kuo do­mi­si, skai­to, ana­li­zuo­ja. Tai yra jo iš­skir­ti­niai bruo­žai. Gin­tau­tas vi­sa­da sten­gia­si bū­ti aukš­čiau už ki­tus“, – pri­dū­rė jis.

Ko­ją ki­ša teistumas

Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs G.Pa­luc­ką pikt­nau­džia­vus tar­ny­ba, kai jis dir­bo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riu­mi ir bu­vo at­sa­kin­gas už grau­ži­kų nai­ki­ni­mo pa­slau­gų įsi­gi­ji­mą. Po­li­ti­kas bu­vo nu­teis­tas 2010 me­tais, o Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas šį spren­di­mą pa­tvir­ti­no 2012 me­tais. Kri­ti­kai sa­ko, kad teis­tas po­li­ti­nės jė­gos ly­de­ris dis­kre­di­tuo­ja par­ti­ją, o jo pa­ža­dai yra per ra­di­ka­lūs.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si vie­šą­jį kon­kur­są, ku­ria­me de­ra­ti­za­ci­jos pa­slau­gas pa­si­siū­lė teik­ti dvi bend­ro­vės. „Vil­niaus pro­fi­lak­ti­nės de­zin­fek­ci­jos sto­tis“ žiur­kes su­ti­ko nai­kin­ti bran­giau nei bend­ro­vė „De­zin­fa“, ta­čiau pa­sta­ro­ji kon­kur­są pra­lai­mė­jo. Teis­mai kons­ta­ta­vo, kad G.Pa­luc­kas vei­kė kryp­tin­gai, kad iš kon­kur­so eli­mi­nuo­tų įmo­nę „De­zin­fa“.

By­lo­je tei­gia­ma, kad šiais sa­vo veiks­mais G.Pa­luc­kas su­men­ki­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus var­dą bei dėl įkai­nių skir­tu­mo pa­da­rė apie maž­daug 16 tūkst. eu­rų ža­lą.

„Ši biog­ra­fi­nė dė­mė yra ma­no po­li­ti­nis ne­įga­lu­mas, ta­čiau, kaip gam­to­je daž­nai bū­na, vie­nas ne­tek­tas ge­bė­ji­mas yra kom­pen­suo­ja­mas ki­tais“, – sa­kė G.Pa­luc­kas.

Kai ku­rie jo par­tie­čiai ir eks­per­tai tei­gia, kad teis­tas žmo­gus ne­ga­li bū­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ku.

„Net jei­gu po iš­rin­ki­mo Gin­tau­to ra­di­ka­lu­mas pra­nyk­tų, teis­tu­mas ir su juo su­si­ju­si kri­ti­ka – ne. Soc­de­mams rei­kia at­si­nau­ji­ni­mo per skaid­ru­mą, at­si­kra­ty­mo vi­sų ko­rup­ci­nių še­šė­lių ir ko­rup­ci­nių as­me­ny­bių, o svar­biau­sia – ne tik par­ti­nio, o ir na­cio­na­li­nio (vals­ty­bi­nio) ir tuo pa­čiu dar pla­tes­nio mas­to idė­jų kė­li­mo. Da­bar gi Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tai bū­tų uni­ka­lūs Eu­ro­po­je, pir­mi­nin­ku iš­si­rin­kę už ko­rup­ci­ją teis­tą as­me­nį“, – ko­men­ta­re 15min.lt prieš an­trą so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­rą ra­šė po­li­to­lo­gas, bu­vęs eksp­rem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jas Rai­mun­das Lo­pa­ta.

„Nie­ka­da ne­bal­suo­siu už teis­tą bi­čiu­lį. Aš su­pran­tu kas yra ne­prie­kaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja“, – li­kus dviem die­noms iki an­tro­jo pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­ro sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je par­ašė Vil­niaus so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Mar­ke­vi­čius.

Il­ga­me­tis so­cial­de­mo­kra­tas R.Sin­ke­vi­čius sa­ko, kad nau­ja­sis pir­mi­nin­kas ne­tu­rė­tų nu­ra­šy­ti pa­ty­ru­sių par­ti­jos sen­bu­vių.

„Aš gal­vo­ju, kad po­li­ti­nė pa­tir­tis, kon­kre­čių dar­bų įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­tis yra ver­ty­bė ir jos ne­rei­kė­tų nu­ra­šy­ti“, – sa­kė bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

„Nie­kas jam nė­ra prieš­as, ta­me tar­pe ir aš. (...) Jam vis tiek rei­kės ieš­ko­ti da­ly­ki­nių san­ty­kių su frak­ci­ja, nes Sei­mo na­rių ne­pa­kei­si. Su jais rei­kės su­si­tar­ti, šne­kė­tis ir už­si­ti­krin­ti pa­lai­ky­mą“, – kal­bė­jo jis.

Vyks­tant so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­jai G.Pa­luc­kas taip pat ža­dė­jo į Lie­tu­vos po­li­ti­ką su­grą­žin­ti kai­rią­ją dar­bot­var­kę.

Jis pa­si­sa­ko už di­des­nį pers­kirs­ty­mą per vals­ty­bės biu­dže­tą, ma­žes­nį dar­bo jė­gos ir di­des­nį ka­pi­ta­lo ap­mo­kes­ti­ni­mą. Po­li­ti­kas ma­no, kad Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti įves­ti prog­re­si­niai mo­kes­čiai, o vals­ty­bė tu­rė­tų pri­siim­ti dau­giau vie­šų­jų pa­slau­gų.

G.Pa­luc­ko tei­gi­mu, leng­va­ti­nis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fas cen­tra­li­zuo­tam ši­lu­mos tie­ki­mui tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas vi­sam lai­kui. Jis pa­lai­ko ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą ir pa­si­sa­ko prieš abor­tų drau­di­mą.

„Aš esu tra­di­ci­nis, eu­ro­pie­tiš­kas, va­ka­rie­tiš­kas so­cial­de­mo­kra­tas su vi­so­mis iš to iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis“, – sa­kė G.Pa­luc­kas.

Po­li­to­lo­gas R.Lo­pa­ta sa­ko, kad G.Pa­luc­ko rin­ki­mų pa­ža­dai yra ne­įgy­ven­di­na­mi.

„Jis su­pran­ta, kad ei­li­niai par­ti­jos na­riai yra ig­no­ruo­ja­mi, ne­sau­gūs, pik­ti, no­ri kerš­to. To­dėl G.Pa­luc­kas drą­siai ža­da tai, ko nie­ka­da ne­ga­lės įgy­ven­din­ti. Bet ar de­ma­go­gi­jai svar­bu, kaip bus? Svar­bu tik bet ko­kia kai­na lai­mė­ti“, – ra­šė eks­per­tas.

Žve­jy­ba ir krepšinis

G.Pa­luc­kas su kny­gų lei­dy­ba vai­kams už­sii­man­čia žmo­na Il­ma san­tuo­ko­je gy­ve­na sep­ty­ne­rius me­tus. Jis kal­ba ang­lų ir ru­sų kal­bo­mis.

Po­li­ti­kas sa­ko daž­nai mėgs­tan­tis iš­nau­do­ti sa­vo 190 cen­ti­me­trų ūgį krep­ši­nio aikš­te­lė­je: „Kaž­ka­da se­niai žai­džiau leng­vo­jo kraš­to puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je. Da­bar jau esu su­nku­sis kraš­tas, mėgs­tu pa­sis­tum­dy­ti nu­ga­ra į krep­šį. Kaip ve­te­ra­nas“.

Jis iki šiol ne­pa­mirš­ta ir pa­aug­lys­tė­je pa­mėg­tos žve­jy­bos.

„Ver­tin­giau­sias ma­no lai­mi­kis, ku­rį esu pa­ga­vęs, tai ark­ti­nė pa­li­ja. Tai ne­di­de­lė, bet la­bai spal­vin­ga, re­ta, gra­ži kal­nų eže­rų žu­vis. Ten jau rei­kė­jo va­žiuo­ti ir pa­sis­teng­ti“, – sa­kė G.Pa­luc­kas.