G.Paluckas ragina A.Skardžių stabdyti narystę partijoje
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad Ar­tū­ras Skar­džius tu­rė­tų stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba.

Nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt pa­skel­bus, kad A.Skar­džius ga­lė­jo at­sto­vau­ti vė­jo ener­ge­ti­kų in­te­re­sams iš to tu­rė­da­mas as­me­ni­nės nau­dos, G.Pa­luc­kas tei­gia be­si­ti­kin­tis, kad šeš­ta­die­nį po­sė­džiau­sian­ti so­cial­de­mo­kra­tų Eti­kos ko­mi­si­ja pa­siū­lys po­li­ti­kui lai­ki­nai trauk­tis iš par­ti­jos. Pa­sak par­ti­jos pir­mi­nin­ko, A.Skar­džius tu­rė­tų stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je, net jei ban­dys įro­dy­ti esąs ne­tei­sin­gai ap­kal­tin­tas.

„Jis yra pa­si­ruo­šęs tai įro­di­nė­ti jam prie­ina­mo­mis tei­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis, bet aš ma­nau, kad ly­giai tą pa­tį jis ga­lė­tų da­ry­ti su­stab­dęs na­rys­tę par­ti­jo­je, nes, tie­są sa­kant, tai me­ta še­šė­lį par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai taip pat“, – sa­kė G.Pa­luc­kas.

LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba taip pat pra­ne­šė, kad So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja Sei­me A.Skar­džiui stab­dy­ti na­rys­tės frak­ci­jo­je ne­siū­lo.

„Pats bu­vau pra­ei­tą ka­den­ci­ją Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­riu, pa­tį A.Skar­džių ver­tin­ti kaip ti­krai kom­pe­ten­tin­gą ener­ge­ti­kos sri­ty­je, dėl jo re­gis­truo­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų ir­gi ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad jie bu­vo dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo“, – sa­kė LSDP frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro A.Skar­džiaus šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų – bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“, ku­ri nuo­mo­ja že­mę iš Ši­lu­tės ra­jo­no, Čiū­te­lių kai­mo skly­pų sa­vi­nin­kų, įskai­tant ir A.Skar­džiaus šei­mą, ir per­nuo­mo­ja juos 17-os jė­gai­nių par­ką val­dan­čiai bend­ro­vei „Nau­jo­ji ener­gi­ja“. Pa­sak por­ta­lo, šių bend­ro­vių ak­ci­nin­kai yra tie pa­tys ar­ba su­si­ję gi­mi­nys­tės ry­šiais, da­lis jų da­ly­va­vo 2009-ai­siais įkur­tos Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­jos (LAIEA) veik­lo­je, aso­cia­ci­jai va­do­va­vo tuo­met į Sei­mą ne­pa­te­kęs A.Skar­džius.

Par­la­men­ta­ras A.Skar­džius ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Ket­vir­ta­die­nį mi­nė­tas nau­jie­nų por­ta­las pa­skel­bė, kad A.Skar­džiaus pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją teik­tas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­dė­jo re­gis­truo­ti šiuo me­tu vė­jo ener­ge­ti­kams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Pa­ulius Ko­ve­ro­vas.