G. Nausėda: „valstiečiai“ gali primesti savo darbotvarkę
Rin­ki­mus di­de­le pers­va­ra lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­lės pri­mes­ti sa­vo eko­no­mi­nę dar­bot­var­kę ir kel­ti klau­si­mus dėl di­des­nio vals­ty­bės ki­ši­mo­si į eko­no­mi­ką, sa­ko eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Ta­čiau jis ti­ki­si, kad vals­ty­bės mo­no­po­lis nė­ra pri­nci­pi­nė vals­tie­čių-ža­lių­jų nuo­sta­ta.

„Pir­miau­sia tai reiš­kia, kad vals­tie­čiai-ža­lie­ji įgy­ja ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti sa­vo koa­li­ci­jos par­tne­riams ne tik sa­vo po­li­ti­nę die­not­var­kę, bet net ir įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes. Jei­gu, sa­ky­ki­me, bū­tų bal­sai pa­sis­kirs­tę apy­ly­giai, be jo­kios abe­jo­nės, vi­sos par­ti­jos steng­tų­si sa­vo tiks­lus įgy­ven­din­ti, bū­tų ieš­ko­tas komp­ro­mi­sas. Da­bar vals­tie­čių ryš­kus do­mi­na­vi­mas par­la­men­te lei­džia jiems pri­mes­ti ne tik pa­grin­di­nes vi­zi­jas įvai­riais gy­ve­ni­mo klau­si­mais, bet ir sa­ky­ti, kad mie­lie­ji, su­ti­ki­te su prie­mo­nė­mis, kaip mes ke­ti­na­me tai pa­da­ry­ti“, – BNS sa­kė SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas G.Nau­sė­da.

„Vals­tie­čiai“ rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ža­dė­jo, kad su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu ko­vos, steig­da­mi vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lį, vais­tų kai­nas siū­lė ma­žin­ti, stei­giant vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, o re­gio­nus plė­to­ti, įku­riant vals­ty­bės val­do­mą ban­ką. G.Nau­sė­da at­krei­pia dė­me­sį, kad vals­ty­bės ka­pi­ta­las tu­rė­tų bū­ti prie­mo­nė, o ne tiks­las.

„Aš ne­ži­nau, kiek vals­ty­bi­nė nuo­sa­vy­bė kaip ins­ti­tu­tas yra bran­gi šiai par­ti­jai. Ar vis dėl to jie įsi­vaiz­duo­ja, kad ge­riau­sia pa­siek­ti tam ti­krų tiks­lų, su­ma­ži­nant al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, vais­tų kai­nas, ge­riau ap­tar­nau­jant re­gio­nų plė­trą ir re­gio­nus, ar vis dėl to vals­ty­bi­nė nuo­sa­vy­bė čia tik sver­tas, ar ji kaž­kaip yra idea­li­zuo­ja­ma? Aš ti­krai ma­nau, kad pir­ma­sis va­rian­tas“, – BNS tei­gė eko­no­mis­tas.

Ta­čiau jis at­krei­pė dė­me­sį, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai tu­rė­tų bū­ti pri­nci­pin­gi vals­ty­bės ka­pi­ta­lo klau­si­mu.

„Daug kas pri­klau­sys nuo koa­li­ci­jos su­dė­ties, bet ku­riuo at­ve­ju an­tra­sis koa­li­ci­jos par­tne­ris tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai pri­nci­pin­gas tais klau­si­mais, ku­rie yra vi­siš­kai iš es­mės ne­ati­tin­kan­tys jo įsi­vaiz­da­vi­mo ir vi­zi­jos. Tu­rė­tų pa­sa­ky­ti, kad tuo klau­si­mu ne­su­tik­si­me ir bū­tų ge­rai, kad tai nu­tik­tų dar iki koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo, kad po to to­kia si­tua­ci­ja ne­des­ta­bi­li­zuo­tų Lie­tu­vos po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo“, – kal­bė­jo G.Nau­sė­da.

Jo tei­gi­mu, di­de­lių nuo­mo­nės skir­tu­mų tarp o „vals­tie­čių“ ir ki­tų par­ti­jų nė­ra mo­kes­čių po­li­ti­ko­je. Nors rin­ki­mus lai­mė­ju­sios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne kar­tą kal­bė­jo apie ga­li­mus prog­re­si­nius mo­kes­čius, G.Nau­sė­dos ma­ny­mu, dėl to ne­bus sku­ba­ma.

„Aš ma­nau, kad mo­kes­čių po­li­ti­kos klau­si­mais – ir tai, man at­ro­do, net šioks toks par­adok­sas – su­ta­ri­mą su­ras­ti bū­tų, ko ge­ro, ne­tgi leng­viau­sia. Jei­gu pa­skai­ty­tu­me ati­džiau, vals­tie­čių-ža­lių­jų prog­ra­mo­je ra­šo­ma apie prog­re­sy­vu­mą, ta­čiau ra­šo­ma ga­nė­ti­nai at­sar­giai ir ti­krai skai­tant šias ei­lu­tes ne­su­si­da­ro įspū­dis, kad jie pra­dės nuo to sa­vo dar­bą“, – BNS tei­gė G.Nau­sė­da. Pa­sak jo, vi­suo­me­nė ga­na su­sis­kal­džiu­si prog­re­si­nių mo­kes­čių klau­si­mu, tad var­gu, ar bus sie­kia­ma su­kel­ti konf­lik­tą.

Jis prog­no­za­vo, kad pir­miau­sia bus im­ta­si ki­tų mo­kes­ti­nių klau­si­mų, dėl ku­rių su­ta­ria įvai­rios po­li­ti­nės jė­gos.

„Y­ra daug ki­tų klau­si­mų, ku­riais bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti ju­dė­ti iš kar­to – NPD di­di­ni­mas, dėl ku­rio su­ta­ria be­veik vi­sos par­ti­jos. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir darb­da­vio so­cia­li­nio drau­di­mo įna­šo su­jun­gi­mas į vie­ną ir pri­sky­ri­mas dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čiui ir skai­čia­vi­mas mo­kes­čių nuo jo. Tai ir­gi yra klau­si­mas, dėl ku­rio su­ta­ria net Li­be­ra­lų są­jū­dis su vals­tie­čiais-ža­liai­siais. Pa­ga­liau net po­žiū­ris į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, au­to­mo­bi­lių mo­kes­tį, ne­ma­tau dia­me­tra­liai skir­tin­gų įsi­vaiz­da­vi­mų“, – aiš­ki­no G.Nau­sė­da.

Eko­no­mis­tas sa­kė, kad pir­mie­ji nau­jo­sios dau­gu­mos dar­bai ti­kriau­siai ne­bus reikš­min­gi, ka­dan­gi ki­tų me­tų biu­dže­tas jau par­eng­tas, tad ja­me ne­bus erd­vės di­de­liems po­ky­čiams. Ta­čiau G.Nau­sė­da tei­gė, kad ga­li­ma ti­kė­tis spren­di­mų dėl PVM šil­dy­mo leng­va­tų pa­nai­ki­ni­mo ar­ba al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mo.

„Gal­būt toks klau­si­mas, kaip PVM leng­va­tos šil­dy­mui nai­ki­ni­mas ar ne­nai­ki­ni­mas, ga­lė­tų bū­ti įtvir­tin­tas, kom­pen­suo­jant ma­žiau­sias pa­jams tu­rin­tiems už ši­lu­mą, gal­būt al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mas, pra­de­dant ne iš kar­to nuo par­duo­tu­vių, bet dėl di­des­nio rek­la­mos, dar­bo lai­ko ri­bo­ji­mo. O an­trą­jį veik­los pus­me­tį pra­si­dės 2018-ųjų biu­dže­to svars­ty­mas ir ga­li at­si­ras­ti koks nors da­ri­nys, pra­dė­sian­tis mo­kes­čių sis­te­mos re­for­mą. Kai ku­rie dar­bai ga­li bū­ti tie­siog ren­gi­ma­sis spren­di­mus įgy­ven­din­ti“, – sa­kė SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, LVŽS Sei­me tu­rės 54 na­rius. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko įvar­di­ja­mi po­ten­cia­lūs koa­li­ci­jos par­tne­riai Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai už­si­ti­kri­no 31 vie­tą Sei­me, ki­ti ga­li­mi par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.