G. Nausėda: reikėtų pirma pažiūrėti, kaip veikia naujasis Darbo kodeksas
Mo­kes­čių re­for­ma, nau­jas Dar­bo ko­dek­sas ir dė­me­sys re­gio­nų plė­trai pa­gy­vin­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­ką bei ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas, sa­ko eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Jis siū­lo ne­ati­dė­ti Dar­bo ko­dek­so ir vi­so nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mo.

„Tur­būt tai ga­lė­tų bū­ti mo­kes­čių re­for­ma, įtrau­kiant vie­ną la­bai svar­bų ele­men­tą, tai yra nu­li­nį pro­cen­tą rein­ves­tuo­tam pel­nui – tai ne­pap­ras­tai svar­bu, ma­no aki­mis. To pa­ties Dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mas – jo tai­sy­mas ei­go­je ir žiū­rė­ji­mas, kaip jis vei­kia. Tai tik­tai su­duo­tų stip­rų im­pul­są mū­sų in­ves­ti­ci­niam pa­trauk­lu­mui. Ir tre­čias as­pek­tas – re­gio­nai, rei­kia įžieb­ti gy­vy­bės ra­jo­nuo­se per žmo­nių mo­bi­lu­mą ir in­ves­ti­ci­jų į re­gio­nus ska­ti­ni­mą“, – pir­ma­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas G.Nau­sė­da.

Jis ra­gi­no ne­ati­dė­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mo pra­džios ir ne­pra­dė­ti jo „o­pe­ruo­ti“, dar jam ne­pra­dė­jus veik­ti.

„Pir­miau­sia rei­kė­ti pa­žiū­rė­ti, kur jis iš ti­krų­jų yra silp­nas. Nei jūs, nei aš, nei Kar­baus­kis („vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis – BNS), nei kaž­kas ki­tas ne­ga­li a pri­ori pa­sa­ky­ti, ar do­ku­men­tų rin­ki­nys vei­kia tin­ka­mai, jei­gu jis net ne­pra­de­da veik­ti“, – tei­gė G.Nau­sė­da.

Pa­sak jo, kai ma­ty­sis Dar­bo ko­dek­so silp­no­sios vie­tos, jį bū­tų ga­li­ma „tai­sy­ti kur kas adek­va­čiau su­sik­los­čiu­siai si­tua­ci­jai“.

Bai­gian­tis ka­den­ci­ją Sei­mas nuo sau­sio tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti Dar­bo ko­dek­są lap­kri­čio pra­džio­je šiek tiek pa­tai­sė. Ta­čiau nau­ji val­dan­tie­ji sa­ko, kad jo bei vi­so so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pa­ke­to įsi­ga­lio­ji­mą ati­dės bent jau pus­me­čiui ar­ba me­tams.