G. Nausėda įžvelgė Konfucijaus įtaką
Eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, į nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą pa­žvel­gęs iš sta­tis­ti­kos „kam­po“, pa­ste­bė­jo, kad jo­je esa­ma ir „fi­lo­so­fi­nio gy­lio“.

Pa­sak G. Nau­sė­dos, XVII Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos leit­mo­ty­vas – dar­nios vi­suo­me­nės ir eko­no­mi­kos su­kū­ri­mas. „Žiups­ne­lis sta­tis­ti­kos – ei­lės tvar­ka iš­dės­ty­ti žo­džiai, pa­si­kar­to­jan­tys prog­ra­mo­je daž­niau­siai:

1) „Siek­si­me“ – 212 kar­tų,

2) „Ska­tin­si­me“ – 179 kar­tai,

3) „Už­ti­krin­si­me“ – 60 kar­tų,

4) „Stip­rin­si­me“ – 56 kar­tai,

…..............

14) „Į­gy­ven­din­si­me“ – 27 kar­tai.

Man­ding, su­da­rant prog­ra­mą ne­ap­siei­ta be kon­fu­cio­niz­mo įta­kos. Kaip sa­kė Kon­fu­ci­jus, „aš ži­nau, kad nie­ko ne­ži­nau“. Di­dy­sis mąs­ty­to­jas mo­kė my­lė­ti ne pa­tį tiks­lą, o sie­ki­mo, mo­ky­mo­si ir ty­ri­nė­ji­mo pro­ce­są dėl pa­ži­ni­mo džiaugs­mo. Žmo­giš­ko­jo gy­ve­ni­mo pa­skir­tį Kon­fu­ci­jus sie­jo su žmo­gaus ir su­pan­čio pa­sau­lio dar­nos įtei­si­ni­mu. Vis dar yra ne­pa­ten­kin­tų, kad mū­sų po­li­ti­ko­je trūks­ta fi­lo­so­fi­nio gy­lio?“ – sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book re­to­riš­kai klau­sia eko­no­mis­tas.