G. Nagulevičius: žemės įsigijimo įstatymas gina ne žemės savininkus, o ūkininkus
Po pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 1 die­ną pri­im­to Že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo kri­to ne tik že­mės par­da­vi­mo san­do­rių kie­kis, bet ir že­mės kai­nos. Taip tvir­ti­na Lie­tu­vos že­mės sa­vi­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Na­gu­le­vi­čius ir pri­du­ria, kad dėl to kal­ti per griež­ti įsta­ty­mo sau­gik­liai, gi­nan­tys ne že­mės sa­vi­nin­kus, o ūki­nin­kus. Sa­vo ruo­žtu po­li­ti­kai ti­ki­na, kad dras­tiš­kų po­ky­čių Lie­tu­vos rin­ko­je ne­bu­vo, ir sau­gik­liai vei­kia tin­ka­mai, nors dar ga­li bū­ti to­bu­li­na­mi.

„Jei­gu kaž­ku­rio­se zo­no­se že­mės sa­vi­nin­kai su­si­du­ria su že­mės rea­li­za­vi­mo prob­le­mo­mis, tai daž­nai bū­na prob­le­ma, kad že­mė siū­lo­ma vie­to­vė­se, ku­rios yra ne­der­lin­gos. Ten pir­kė­ją aps­kri­tai su­nku su­ras­ti, ne­pai­sant to, ar Lie­tu­vos rin­ko­je bū­tų už­sie­nie­čiai, ar ne­bū­tų. Jie ir­gi ne­no­ri to­se že­mė­se nie­ko da­ry­ti, nes ta veik­la ne­ren­ta­bi­li“, – sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 1 d. nuo­sa­vy­bės tei­sę į že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę įgi­jo 216 už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čių. Bend­ras jų įsi­gy­tos že­mės plo­tas sie­kia 753 ha. Dau­gu­ma už­sie­nio ša­lių pi­lie­čių že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pus įgi­jo pa­vel­dė­ji­mo bū­du. Pir­ki­mo san­do­riais dir­ba­mą že­mę per pa­sta­ruo­sius me­tus įsi­gi­jo 67 ki­tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bę tu­rin­tys fi­zi­niai as­me­nys. Bend­ras jų nu­pirk­tos že­mės plo­tas su­da­ro 134 ha.

Sei­mo na­rys: ti­kruo­sius re­zul­ta­tus tu­rė­si­me tik ki­tais metais

Sei­mo na­rio Ka­zio Star­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 1 d. že­mę Lie­tu­vo­je įsi­gi­jo tik 67 ki­tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bę tu­rin­tys fi­zi­niai as­me­nys, nes vei­kia sau­gik­liai. Jis pa­brė­žia, kad to­kiu bū­du bu­vo už­kirs­tas ke­lias spe­ku­lia­ci­joms, o ne že­mę pirk­ti ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiams.

„Svar­biau­sia – bu­vo už­kirs­tas ke­lias ga­li­mam spe­ku­lia­vi­mui. Mū­sų pa­ja­mos ir už­sie­nio pi­lie­čių, ku­rie ruo­šia­si pirk­ti že­mę, pa­ja­mos šian­die­ną nė­ra ly­gios. Svar­biau­sia bu­vo ap­sau­go­ti ūki­nin­kus, kad jie ga­lė­tų to­liau ūki­nin­kau­ti, di­din­ti sa­vo plo­tus, kon­so­li­duo­ti. Pra­ktiš­kai šian­die­ną tai vyks­ta sklan­džiai“, – ti­ki­na K. Star­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, iš opo­nen­tų bu­vo daug kri­ti­kos, kad, pri­ėmus įsta­ty­mą, su­ma­žės že­mės pir­ki­mas, bet sta­tis­ti­ka esą ro­do, jog ne­bu­vo nei di­de­lių pir­ki­mo, nei kai­nų kri­ti­mo.

„Rin­ka for­muo­ja­si ir ki­tais me­tais jau tu­rė­si­me ti­kruo­sius re­zul­ta­tus, nes dar rei­kia įver­tin­ti tai, kad pra­ėju­siais me­tais iki ge­gu­žės 1 d. bu­vo pir­ki­mo bu­mas, nes dau­ge­lis ne­ži­no­jo, kaip tas įsta­ty­mas veiks ir sku­bė­jo pirk­ti že­mę“, – aiš­ki­na Sei­mo na­rys.

R. Kar­baus­kis: re­fe­ren­du­mo rei­kė­jo, kad bū­tų pri­im­tas sprendimas

Vie­nas iš re­fe­ren­du­mo dėl drau­di­mo že­mę par­duo­ti už­sie­nie­čiams ini­cia­to­rių R. Kar­baus­kis at­krei­pia dė­me­sį, kad už­sie­nie­čiai per ju­ri­di­nius as­me­nis ir iki sau­gik­lių įsi­pa­rei­go­ji­mo pirk­da­vo, ir iki šiol per­ka že­mę Lie­tu­vo­je.

„Tik bu­vo su­stab­dy­tos spe­ku­lia­ci­jos že­me. Da­bar įmo­nės, ku­rios ne­dir­ba že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės, jos įsi­gy­ti ne­ga­li. To­kiu at­ve­ju, iš­spren­dė­me pa­grin­di­nę prob­le­mą – bu­vo su­stab­dy­ta spe­ku­lia­ci­ja. Šian­dien že­mę įsi­gy­ja tie, ku­rie že­mę dir­ba“, – pa­brė­žia R. Kar­baus­kis.

Anot jo, spren­di­mas bu­vo tei­sin­gas ir sa­va­lai­kis, nors tu­rė­jo bū­ti pri­im­tas anks­čiau. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas taip pat pri­de­da, kad kal­bė­ti, kiek nuo 2014 m. ge­gu­žės 1 d. už­sie­nie­čiai įsi­gi­jo že­mės, ne­ga­li­ma, nes rei­kė­tų at­siž­velg­ti į tai, kiek įmo­nių, įsi­gi­ju­sių že­mės, sa­vi­nin­kų bu­vo už­sie­nie­čiai.

„Šios sta­tis­ti­kos Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me. Fi­zi­nių as­me­nų skai­čių pa­mi­nė­jo­te. Vis­kas pa­pras­ta. Bet anks­čiau [...] ju­ri­di­niai as­me­nys bu­vo stei­gia­mi už­sie­nie­čių. Ir da­bar taip yra. Tik jie ti­kriau­siai vis dėl­to že­mę dir­ba, nes rei­ka­la­vi­mai yra la­bai griež­ti“, – svars­to R. Kar­baus­kis.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, re­fe­ren­du­mas bu­vo rei­ka­lin­gas, kad pri­vers­tų Sei­mą pa­da­ry­ti spren­di­mus, apie ku­riuos bu­vo kal­ba­ma dau­giau kaip 20 me­tų. Pa­sak R. Kar­baus­kio, ne­priė­mus to­kio spren­di­mo, Lie­tu­vai grė­sė pa­vo­jus pa­kliū­ti į si­tua­ci­ją ku­rio­je, anot LRT Ra­di­jo pa­šne­ko­vo, šiuo me­tu yra Lat­vi­ja – dau­giau kaip pu­sė ge­res­nės dir­ba­mos že­mės Lat­vi­jo­je pri­klau­so už­sie­nie­čiams.

G. Na­gu­le­vi­čius: ga­lin­čių par­duo­ti – 1 mln., ga­lin­čių pirk­ti – 300 tūkst.

Re­fe­ren­du­mo svar­bą mi­ni ir Lie­tu­vos že­mės sa­vi­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas G. Na­gu­le­vi­čius, ku­ris pri­pa­žįs­ta, kad ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų įsi­ga­lio­ję sau­gik­liai ar ki­ti ap­ri­bo­ji­mai. Ta­čiau jis pa­brė­žia, kad šiuo me­tu tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai bu­vo pri­im­ti per sku­biai ir yra per griež­ti. G. Na­gu­le­vi­čius pa­brė­žia, kad dėl to­kios tvar­kos, prieš­in­gai nei tvir­ti­no K. Star­ke­vi­čius, že­mės par­da­vi­mo san­do­rių kie­kis ir že­mės kai­nos kri­to.

„Gi­na­mi žem­dir­bių – že­mę dir­ban­čių ūki­nin­kų – in­te­re­sai. Že­mės sa­vi­nin­kų in­te­re­sų, de­ja, šis įsta­ty­mas ne­gi­na. Šiuo me­tu sa­vi­nin­kams yra ki­lu­si prob­le­ma par­duo­ti že­mę. Ūki­nin­kui pirk­ti – prob­le­mos nė­ra. Par­duo­ti – yra, nes kai­na kri­to dėl pa­klau­sos. Pirk­ti ga­li tik apie 300 tūkst. Lie­tu­vo­je esan­čių gy­ven­to­jų, o tu­rin­čių že­mę ir ga­lin­čių ar­ba no­rin­čių par­duo­ti bū­tų apie 1 mln. žmo­nių“, – nu­ro­do Lie­tu­vos že­mės sa­vi­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Jo tvir­ti­ni­mu, ga­li­ma iš da­lies su­tik­ti, kad san­do­rių skai­čius su­ma­žė­jo, nes prieš pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 1 d. bu­vo ki­lęs že­mės pir­ki­mo bu­mas.

„No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, te­ko gir­dė­ti, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ini­cia­vo pa­žei­di­mų pro­ce­dū­rą prieš Lie­tu­vą dėl šio įsta­ty­mo. Jei­gu pa­tys ne­ga­li­me su­sit­var­ky­ti, tai pa­dės su­tvar­ky­ti ko­le­gos“, – ak­cen­tuo­ja G. Nau­gu­le­vi­čius.

Sau­gik­lius tai­ko ir se­no­sios ES šalys

G. Na­gu­le­vi­čiui prieš­ta­rau­jan­tis K. Star­ke­vi­čius ti­ki­na, kad EK Lie­tu­vos ti­krai ne­nu­baus. Esą tai bū­tų bu­vę ga­li­ma pa­da­ry­ti, jei­gu įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas po 2014 m. ge­gu­žės 1 d. Jo tei­gi­mu, že­mės par­da­vi­mo sau­gik­lius tai­ko ir se­no­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja, Da­ni­ja.

„Nie­ko nau­jo mes ne­iš­ra­do­me, tik ap­sau­go­jo­me mū­sų ūki­nin­kus nuo spe­ku­lia­ci­jų. Vi­si tai pa­ste­bi. Dėl kai­nų kri­ti­mo – ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai kur kai­nos net pa­ki­lo“, – su G. Nau­gu­le­vi­čiaus tei­gi­niais ne­su­tin­ka K. Star­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, kai kur kai­nos šiek tiek nu­kri­to, bet dras­tiš­ko kri­ti­mo nė­ra. „Vis dėl­to rin­ka vei­kia, ūki­nin­kai, ku­rie su­kau­pė pi­ni­gų, kon­so­li­duo­ja že­mę. Yra įspė­ja­mi kai­my­nai, kad že­mė par­duo­da­ma, ir jie per­ka. Ži­no­ma, per­ka tos vie­to­vės rin­kos kai­na“, – dės­to Sei­mo na­rys.

Jam an­tri­na ir R. Kar­baus­kis, ku­rio tei­gi­mu, kai­nos rin­ko­je šiuo me­tu yra pa­na­šios į kai­nas, vy­ra­vu­sias iki pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 1 d. Jo nuo­mo­ne, jei­gu kaž­ku­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se ne­no­ri­ma pirk­ti že­mės, tam įta­kos ga­li tu­rė­ti jos der­lin­gu­mas.

„Jei­gu kaž­ku­rio­se zo­no­se že­mės sa­vi­nin­kai su­si­du­ria su že­mės rea­li­za­vi­mo prob­le­mo­mis, tai daž­nai bū­na prob­le­ma, kad že­mė siū­lo­ma vie­to­vė­se, ku­rios yra ne­der­lin­gos. Ten pir­kė­ją aps­kri­tai su­nku su­ras­ti, ne­pai­sant to, ar Lie­tu­vos rin­ko­je bū­tų už­sie­nie­čiai, ar ne­bū­tų. Jie ir­gi ne­no­ri to­se že­mė­se nie­ko da­ry­ti, nes ta veik­la ne­ren­ta­bi­li“, – sa­ko R. Kar­baus­kis.

Ver­tin­da­mas ga­lio­jan­čius ap­ri­bo­ji­mus, jis pri­pa­žįs­ta, kad jie ga­li bū­ti to­bu­li­na­mi, nes, pa­šne­ko­vo nuo­mo­ne, nė­ra nė vie­no to­bu­lo įsta­ty­mo. Sa­vo ruo­žtu G. Na­gu­le­vi­čius tvir­ti­na, kad pa­kak­tų ri­bo­ji­mo po įsi­gi­ji­mo, kad že­mę bū­ti­na dirb­ti, nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį, nes kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai esą per griež­ti.