G. Landsbergiui neramu dėl būsimos koalicijos darbų
Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis tei­gia įžvel­giąs daug prie­lai­dų, kad Sei­mo rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) su­da­ry­tų koa­li­ci­ją su so­cial­de­mo­kra­tais. Ta­čiau ne­ri­mą jam ke­lia, kad iki šio ne­ži­no­ma, koks svar­biau­sias bū­si­mos koa­li­ci­jos tiks­las.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, iš to, kas gir­di­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je, LVŽS ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) po­žiū­ris į val­džią „ga­na vie­nin­gas“. „Tie­sa, nors bu­vo dek­la­ruo­ja­ma, kad bus kal­ba­ma apie dar­bus, to­kios dis­ku­si­jos aš ne­gir­dė­jau. To­kia si­tua­ci­ja su­ku­ria ga­nė­ti­nai grės­min­gą at­mos­fe­rą, kai mes ne­ži­no­me, kas ir apie ką dis­ku­tuo­ja“, – sa­kė jis „Ži­nių ra­di­jui“. Pa­sak po­li­ti­ko, kol kas ne­ži­nia, ar bus stei­gia­mos vals­ty­bi­nės vais­ti­nės, įves­tas al­ko­ho­lio par­da­vi­mo mo­no­po­lis, ke­lia­mi mo­kes­čiai. „Iš pri­nci­po šian­dien bet ku­ris in­ves­tuo­to­jas, be­si­ren­kan­tis in­ves­tuo­ti į Lie­tu­vą, žmo­gus, svars­tan­tis grįž­ti į Lie­tu­vą ar be­si­ren­gian­tis iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos, tu­ri ži­no­ti, kur ta Lie­tu­va ei­na. De­ja, mes to ne­ži­no­me“, – pik­ti­no­si G. Lands­ber­gis. Ver­tin­da­mas ga­li­mos LSDP ir LVŽS koa­li­ci­jos tva­ru­mą, TS-LKD ly­de­ris sa­kė ma­tan­tis ke­lis sce­na­ri­jus. „Di­džiau­sia prob­le­ma, kad ne­ži­no­me, koks pa­grin­di­nis tos koa­li­ci­jos tiks­las. Jei­gu tai bū­tų per­mai­nų koa­li­ci­ja, kaip mes va­di­no­me mū­sų ga­li­mą koa­li­ci­ją, tuo­met mes kal­bė­tu­me apie ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, la­bai aiš­kius re­for­mų taš­kus ir kri­te­ri­jus bei ko­kių šian­dien re­for­mų Lie­tu­vai la­biau­siai rei­kia. So­cial­de­mo­kra­tai nė­ra ta par­ti­ja, ku­ri la­biau­siai lin­ku­si į re­for­mas ar per­mai­nas. Tai jei­gu jie stab­dy­tų „vals­tie­čių-ža­lių­jų“ ver­ty­bi­nes re­for­mas ir ne­leis­tų joms įvyk­ti, tuo­met tva­ru­mas ga­li bū­ti lai­ki­nas. Vis dėl­to, jei koa­li­ci­ja yra dėl val­džios, dėl pos­tų, at­ly­gi­ni­mų ar Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, tva­ru­mas ga­li bū­ti ne toks ir pra­stas, kaip mes ir ma­tė­me per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus, kai sau­giai iš­si­da­li­nus pos­tus, ne­prik­lau­so­mai nuo kom­pe­ten­ci­jos, ne­prik­lau­so­mai, kad nie­kas ne­vy­ko, tva­ru­mą ket­ve­rius me­tus pa­vy­ko iš­lai­ky­ti“, – ko­men­ta­vo G. Lands­ber­gis.

Nors vi­suo­me­nė ti­kė­jo­si TS-LKD ir LVŽS koa­li­ci­jos, ta­čiau, ža­dė­jo jis, net ir dir­bant opo­zi­ci­jo­je po­kal­biai dėl bend­ro dar­bo bus tę­sia­mi. „LVŽS pa­ti pa­si­rin­ko de­ry­bas su so­cial­de­mo­kra­tais, nors Sau­liaus Skver­ne­lio lū­po­mis tei­gė su­pran­tan­tys, jog vie­nu me­tu de­ry­bos su dviem par­tne­riais ne­tu­rė­tų vyk­ti. Ta­čiau tol, kol de­ry­bos ne­si­bai­gė, kol Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­pas­pau­dė ran­kos Ra­mū­nui Kar­baus­kiui, mes sa­ko­me, kad esa­me pa­si­ruo­šę de­ry­boms, jei­gu to­kios bū­tų“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Kar­tu par­ti­jos ly­de­ris pra­ne­šė „la­bai ak­ty­viai dė­lio­jąs veik­los žings­nius, jei­gu TS-LKD lik­tų opo­zi­ci­jo­je“. „Mes tu­ri­me la­bai stip­rią prog­ra­mą. Da­bar tu­ri­me lū­kes­čių vers­ti „Nau­ją pla­ną Lie­tu­vai“ tei­sės ak­tais ir in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie tai, ką mes ga­li­me nu­veik­ti net ir bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, ko­kius tei­sės ak­tus ga­lė­tu­me pa­teik­ti val­dan­tie­siems, spaus­ti, kad jie bū­tų pri­im­ti, gal­būt ne­tgi su vi­suo­me­nės pa­gal­ba. Ki­tas žings­nis – mes pra­dė­jo­me at­si­nau­ji­ni­mą prieš pu­san­trų me­tų ir, ma­nau, kad tai bu­vo vie­na iš pir­mo­jo tu­ro sėk­mių. Nau­ji vei­dai, at­vi­res­nė par­ti­ja, dau­giau nau­jų idė­jų par­ti­jo­je – tai tu­ri tęs­tis ir mes to­liau ei­si­me tuo ke­liu, klau­sy­si­me žmo­nių, trauk­si­me žmo­nes ir į vi­di­nius par­ti­jos pro­ce­sus, ra­gin­si­me pri­si­dė­ti prie idė­jų kū­ri­mo“, – var­di­jo G. Lands­ber­gis.