G. Landsbergis: „Vienybės ardymas negali neturėti pasekmių“
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­la­men­ta­rės Vi­dos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės spren­di­mą pa­lik­ti par­ti­ją sie­ja su jos nu­trū­ku­siu ry­šiu su kon­ser­va­to­rių bend­ruo­me­ne.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, po­li­ti­kės vie­ša­me par­eiš­ki­me iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai dėl de­mo­kra­ti­jos trū­ku­mo bei nau­jų­jų par­ti­jos va­do­vų veik­los ne­ati­tin­ka ti­kro­vės. Jis ma­no, kad TS-LKD pa­li­ku­sios V. M. Čig­rie­jie­nės ver­ti­ni­mai la­biau nu­lem­ti prieš­rin­ki­mi­nių emo­ci­jų. „Džiau­giuo­si, kad par­ti­jo­je įvy­ko de­mo­kra­ti­niai rin­ki­mai sky­riuo­se, tai bu­vo ma­no rin­ki­mi­nis pa­ža­das sie­kiant pir­mi­nin­ko pos­to. Nė­ra ki­to bū­do par­ti­jai at­si­nau­jin­ti, kaip tik kvie­čiant vi­sus žmo­nes da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Tas pro­ce­sas ne­leng­vas, kar­tais skaus­min­gas, bet jis vie­nin­te­lis už­ti­kri­na, kad ir par­ti­ja gy­vuos, ir žmo­nės bus įtrauk­ti, ir bus už­ti­krin­ta kar­tų kai­ta“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė G. Lands­ber­gis. Jo tei­gi­mu, taip jau at­si­ti­ko, kad vie­toj V. M. Čig­rie­jie­nės sky­rius pa­si­rin­ko ki­tą žmo­gų. „Vi­sa­da ger­biau ir gerb­siu Vi­dos Ma­ri­jos įdir­bį mū­sų par­ti­jo­je, ji il­gą lai­ką el­gė­si gar­bin­gai. Ti­kiuo­si, kad ir at­ei­ty­je ra­si­me bend­rą kal­bą ko­kiais nors for­ma­tais“, – sa­kė TS-LKD ly­de­ris.

Ger­bia vyresniuosius

G. Lands­ber­gis ne­ma­no, kad par­ti­jo­je vyks­tant kar­tų kai­tai va­do­vams pri­trū­ko to­le­ran­ci­jos bend­rau­jant su vy­res­nio am­žiaus na­riais. „Pats as­me­niš­kai la­bai ger­biu mū­sų vy­res­niuo­sius, esu taip mo­ky­tas, taip au­gin­tas, ki­taip ne­ga­lė­čiau. Juo­lab, kad sa­vo bend­ruo­me­nė­je tu­ri­me la­bai svar­bią da­lį – po­li­ti­nius ka­li­nius ir trem­ti­nius, ku­rie ti­krai yra svar­būs, įne­ša stu­bu­ro tie­su­mo, mū­sų po­li­ti­nį kom­pa­są ly­gi­nant tei­sin­ga link­me. Man tas ne­pap­ras­tai svar­bu“, – tei­gė TS-LKD va­do­vas. Pa­sak jo, po­ky­čiai niek­da nė­ra leng­vas da­ly­kas, nie­kam nė­ra leng­va pri­im­ti pra­lai­mė­tus rin­ki­mus, kar­tais ieš­ko­ma kal­tų ne to­je vie­to­je, kur jie iš ti­krų­jų yra. „Rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti, ar vi­si dar­bai, ku­riuos at­li­kai, bu­vo tei­sin­gi. V. M. Čig­rie­jie­nė daž­nai bal­suo­da­vo ne taip, kaip mū­sų par­ti­ja. Su­pran­tu de­mo­kra­ti­nius pro­ce­sus – žmo­gus tu­ri lais­vę bal­suo­ti taip, kaip no­ri. Bet žmo­nės tą pa­ste­bi. Ir mū­sų ati­di bend­ruo­me­nė tą ste­bi, žiū­ri, klau­so pa­si­sa­ky­mų ir už­duo­da klau­si­mą – ar iš tie­sų šis žmo­gus, daž­nai pa­si­rink­da­mas bal­suo­ti taip, kaip, pa­vyz­džiui, so­cial­de­mo­kra­tai, yra tei­sin­gai pa­si­rin­kęs bend­ruo­me­nę? Gal jis nie­ka­da ne­si­jau­tė ti­kras TS-LKD na­rys? To­dėl pir­miau­sia prie­žas­ties ieš­ko­čiau pra­ras­ta­me ry­šy­je su mū­sų bend­ruo­me­ne“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Jau­čia bendrumą

Par­ti­jos ly­de­ris pri­pa­ži­no, kad gal ir ne­bū­tų bau­dęs bu­vu­sių par­tie­čių už tai, kad šie, ne­pak­lu­sę TS-LKD frak­ci­jos va­liai, Sei­mo sa­lė­je li­ko gie­do­ti him­no. Ta­čiau, pa­sak jo, ne­ma­ža da­lis par­ti­jos na­rių jau­tė­si įskau­din­ta dėl vie­ny­bės su­ar­dy­mo. „Tai bu­vo skau­dus mo­men­tas mū­sų frak­ci­jai, par­ti­jai. Ži­nau, kad bu­vo dis­ku­si­ja ir bu­vo nu­spręs­ta tu­rė­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją. O ke­li žmo­nės tu­rė­jo at­ski­rą nuo­mo­nę. Ti­kiu at­ski­ros nuo­mo­nės ga­li­my­be, bet vėl­gi – ne­rei­kia ti­kė­tis, kad nuo­la­ti­nis vie­ny­bės ar­dy­mas ne­tu­rės pa­sek­mių. Žmo­nės no­ri jaus­tis bend­ruo­me­nė­je – tam mes ir esa­me frak­ci­ja, par­ti­ja, gru­pė žmo­nių, ku­rie jau­čia­si bend­ra­min­čiai. Jei nuo­lat sa­ve at­ski­ri, ne­si­lai­kai su­si­ta­ri­mo, bū­ni sau – gal rei­kia pa­sieš­ko­ti ki­tos bend­ruo­me­nės, in­di­vi­dua­lios erd­vės, kas ir­gi vi­siš­kai su­pran­ta­mas da­ly­kas“, – kal­bė­jo G. Landb­ser­gis. Va­ka­rykš­čio Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mo, kad him­ną gie­do­ti at­si­sa­kiu­si TS-LKD frak­ci­ja pa­siel­gė ne­etiš­kai, par­ti­jos ly­de­ris tei­gė ne­su­reikš­mi­nąs. Jis tei­gė kar­tais abe­jo­jąs, „ar ta in­si­tu­ci­ja ati­tin­ka de­mo­kra­ti­jos for­mas. „Man ji daž­nai pri­me­na spau­di­mo įran­kį ne­pa­ran­kiems opo­zi­ci­jos na­riams. To­dėl ne­su nu­ste­bęs“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas.