G. Landsbergis: „valstiečiai“ desperatiškai blaškosi
Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad po Sei­mo rin­ki­mų tu­rė­tų bū­ti su­for­muo­ta tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­ja, nors vie­niems iš po­ten­cia­lių par­tne­rių – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai – iš­sa­ko kri­ti­kos dėl ne­nuo­sek­lu­mo.

„Čia toks des­pe­ra­tiš­kas blaš­ky­ma­sis, man re­gis, yra tai, ką da­bar ma­to­me, ma­tyt, yra di­de­lė pa­ni­ka dėl to, kaip at­ro­dys si­tua­ci­ja po rin­ki­mų. Iš­ties pra­ktiš­kai kas­dien mes vis gir­di­me nau­jus rei­ka­la­vi­mus, nau­jas rau­do­nas li­ni­jas brai­žo­mas. Jau net su­nku su­sek­ti, ko dar ne­no­ri ma­ty­ti nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je, ko­kių dar nau­jų įdo­mių idė­jų at­si­ne­ša vals­tie­čiai ir ža­lie­ji prie dar kol kas bū­si­mo de­ry­bų sta­lo“, – Ži­nių ra­di­jui penk­ta­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

„Va­kar lai­do­je iš­gir­dau, kad ir nau­ji ka­pi­ta­lo mo­kes­čiai bus, ir len­kai koa­li­ci­jo­je bus, ir įvai­rių ki­tų da­ly­kų – at­ro­do kū­ry­ba lai­ke vyks­ta. At­ro­do, kad prog­ra­ma vie­na par­ašy­ta bu­vo kaž­ka­da, o da­bar ra­šo­ma nau­ja – pa­sku­ti­nių die­nų de­ba­tų prog­ra­ma. Aš, tie­są sa­kant, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip ta par­ti­ja ke­ti­na ir įsi­vaiz­duo­ja sa­ve de­ry­bo­se“, – svars­tė Tė­vy­nės są­jun­gos – lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat tei­gė, kad kal­bė­da­ma­sis su „vals­tie­čių“ są­ra­šo ly­de­riu Sau­liu­mi Skver­ne­liu ma­to nu­si­tei­ki­mą de­ry­boms ir jo to­nas – aki­vaiz­džiai ki­toks nei par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio.

„Nuo­mo­nės ski­ria­si ne tik tarp Sau­liaus Skver­ne­lio ir Ra­mū­no Kar­baus­kio, bet aki­vaiz­du, kad par­ti­jo­je pas juos yra dar dau­giau nuo­mo­nių skir­tu­mų“, – ti­ki­no kon­ser­va­to­rius.

G.Lands­ber­gis tei­gė, kad no­rė­tų su­da­ry­ti tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­ją – ne tik kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“, bet ir Li­be­ra­lų są­jū­džio. R.Kar­baus­kis yra sa­kęs, kad ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ja li­be­ra­lų bū­si­mo­je koa­li­ci­jo­je.

„Aš vis dėl to koa­li­ci­jo­je ma­tau tris par­ti­jas, man yra svar­bus ir li­be­ra­lų da­ly­va­vi­mas koa­li­ci­jo­je, aš ma­nau, kad aš kvie­siu mū­sų bi­čiu­lius iš Li­be­ra­lų są­jū­džio bū­tent pra­dė­ti dis­ku­si­jas, po­kal­bius, jų ra­cio­na­lus pro­tas ir ra­cio­na­lūs spren­di­mai yra svar­būs Lie­tu­vai, aki­vaiz­du, tą rin­kė­jai iš­sa­kė, pa­si­ti­kė­da­mi jais po ko­rup­ci­jos skan­da­lo, ku­ris juos iš­ti­ko“, – kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

Li­be­ra­lus įver­ti­nęs už ra­cio­na­lu­mą, vals­tie­čių kai ku­riuos rei­ka­la­vi­mus jis api­bū­di­no kaip su­nkiai su­vo­kia­mus pro­tu.

R.Kar­baus­kis BNS penk­ta­die­nį ti­ki­no, kad „vals­tie­čiai“ yra vie­nin­gi, o blaš­ky­mą­si ir des­pe­ra­ci­ją įžvel­gia pa­čių kon­ser­va­to­rių gre­to­se.

„Šian­dien ban­dy­da­mas kaž­kaip kom­pen­suo­ti tai, kad va­kar bu­vo vi­siš­kas fias­ko, jis pra­de­da šne­kė­ti, kad kaž­kas ne­ge­rai su mu­mis. Su mu­mis vis­kas yra ge­rai, jūs nė vie­no Sei­mo na­rio ne­ras­tu­mė­te iš mū­sų jau iš­rink­tų ar an­to­jo tu­ro na­rių, ku­ris pa­sa­ky­tų, kad tu­ri ko­kią nors abe­jo­nę mū­sų vie­ny­be ar­ba mū­sų ver­ty­bė­mis“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis, tu­rė­da­mas gal­vo­je ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sią prieš­rin­ki­mi­nius de­ba­tus LRT „Fo­ru­me“.

„Mū­sų frak­ci­ja bus pa­ti stip­riau­sia. Ži­no­te, kas bus: mums reiks la­bai daug pa­stan­gų ati­tin­ka­mai at­rem­ti no­rą ki­tų par­ti­jų žmo­nių no­rą at­ei­ti į mū­sų frak­ci­ją po Sei­mo rin­ki­mų. Ir ga­li bū­ti, kad ir iš kon­ser­va­to­rių bus“, – pri­dū­rė R.Kar­baus­kis.

Per pir­mą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą dau­giau­siai man­da­tų iš­ko­vo­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, an­tra li­ko ne­daug at­si­li­ku­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

An­tras rin­ki­mų tu­ras vyks sek­ma­die­nį.