G.Landsbergis: Valdančioji koalicija neveiksni, konservatoriai atviri deryboms
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­ja yra ne­veiks­ni, ma­no opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gi.

Jis sa­vo ruo­žtu drą­si­na prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį ne­šti svar­biau­sius dar­bus į Sei­mą ir čia ti­kė­tis opo­zi­ci­jos par­amos.

„Aš ma­nau, kad ji (koa­li­ci­ja – BNS) yra ne­veiks­ni. (...). Pir­miau­sia kreip­da­ma­sis į S.Skver­ne­lį tu­riu pa­sa­ky­ti, kad jam ne­tu­ri pri­trūk­ti drą­sos ne­šti įsta­ty­mus į Sei­mą. Tie­siog ne­šti tuos da­ly­kus, ku­rie Lie­tu­vai svar­biau­si, pa­si­ti­kė­ti Sei­mo iš­min­ti­mi ir tų bal­sų, ma­nau, su­rink­si­me“, – žur­na­lis­tams Sei­me pir­ma­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis pir­mi­nė, kad kon­ser­va­to­riai jau prieš ke­lias sa­vai­tes yra par­eiš­kę, jog rems svar­biau­sias pert­var­kas, jei jos bus de­ri­na­mos ir su jais – urė­di­jų, aukš­to­jo moks­lo, ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių bei ki­tas.

„Ne­kal­bu apie jo­kią koa­li­ci­jos griū­tį, čia ti­krai koa­li­ci­jos rei­ka­las ir jų vi­di­nės prob­le­mos, ku­rias jie pa­tys tu­ri iš­sisp­ręs­ti ir sau at­sa­ky­ti, kaip jie tvar­ky­sis tuos dar­bus ir juos da­rys to­liau. (...) Mes esa­me at­vi­ri de­ry­boms įvai­riems ga­li­miems bend­ra­dar­bia­vi­mo bū­dams, į val­džią ne­si­ver­žia­me, pos­tų ne­pra­šo­me, svar­biau­sia, kad po­ky­čiai Lie­tu­vo­je vyk­tų ir mes pa­si­ren­gę par­em­ti“, – kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

Ver­tin­da­mas Vy­riau­sy­bės pir­mų­jų šim­to die­nų veik­lą, kon­ser­va­to­rių va­do­vas tei­gė pa­si­gen­dąs am­bi­ci­jos, pro­ver­žio ir aiš­ku­mo įvar­di­jant pri­ori­te­ti­nius dar­bus.

Pa­sta­ruo­ju me­tu konf­lik­tas tarp val­dan­čių­jų pa­aš­trė­jo dėl urė­di­jų pert­var­kos, svars­tant ją Sei­me pro­jek­to ne­pa­lai­kė nė vie­nas so­cial­de­mo­kra­tas.

Prem­je­ras S.Skver­ne­lis pir­ma­die­nį sa­kė, kad kol kas koa­li­ci­jos su­tar­tis yra ga­lio­jan­ti, ta­čiau jei su so­cial­de­mo­kra­tais ne­bus ras­ta su­ta­ri­mo dėl es­mi­nių klau­si­mų, ga­li bū­ti svars­to­mas jun­gi­ma­sis ir su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis. Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius at­kir­to, kad „vals­tie­čiai“ taip pat ne­si­lai­ko iš anks­to de­rin­tų su­si­ta­ri­mų, o kai ku­riuos prem­je­ro prie­kaiš­tus so­cial­de­mo­kra­tams pa­va­di­no po­pu­lis­ti­niais.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vo tei­gi­mu, pa­grin­di­niai val­džios sver­tai po rin­ki­mų yra te­kę Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, tad ši par­ti­ja pir­miau­sia spren­džia, su kuo ji su­da­ro koa­li­ci­ją, su kuo da­li­ja­si at­sa­ko­my­be ir kaip vei­kia to­liau.

Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­ti „vals­tie­čių“ frak­ci­ja tu­ri 56 bal­sus par­la­men­te (ne­skai­čiuo­jant frak­ci­jai ne­prik­lau­san­čio Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio), koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri 19 at­sto­vų Sei­me. Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai – 31 na­rio frak­ci­ją.

Po Sei­mo rin­ki­mų pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį „vals­tie­čiai“ bu­vo par­eiš­kę, kad dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos no­rė­tų de­rė­tis ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ir su kon­ser­va­to­riais. Ta­čiau po kon­sul­ta­ci­jų dėl val­džios ran­ko­mis ga­liau­siai su­kir­to vals­tie­čiai ir so­cial­de­mo­kra­tai. Kon­ser­va­to­riai pa­sis­kel­bė opo­zi­ci­ja.