G. Landsbergis: „Tai, kas vyksta, – chaosas“
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ste­bi­si val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­si­kur­to­mis prob­le­mo­mis bei pri­im­tais spren­di­mais.

„Ne­ži­nau, ne­ži­nau kaip rei­kės su­lauk­ti tų mis­tiš­kų, le­gen­do­mis api­pin­tų šim­to die­nų. Ne­ži­nau, ku­rio­je vie­to­je ga­li­ma at­ras­ti tuos gar­siuo­sius pro­fe­sio­na­lus, ar kur yra tas nau­jas „ga­lios ir pres­ti­žo“ cen­tras, grį­žęs į Sei­mą. Kol kas tai, kas vyks­ta, ga­li­ma api­bū­din­ti vie­nu žo­džiu – chao­sas“, – sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo TS-LKD ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas. Kon­ser­va­to­rius at­krei­pia dė­me­sį į nau­jau­sius val­dan­čių­jų spren­di­mus, su­kė­lu­sius prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.

Pir­mas – Dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos. „Su­kel­ta mil­ži­niš­ka su­maiš­tis sie­kiant kuo sku­biau pa­teik­ti pa­tai­sas, kad jos spė­tų įsi­ga­lio­ti nuo sau­sio pir­mo­sios. Ki­lus vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mui, pa­teik­tos ki­tos pa­tai­sos, ku­rios jau net ne­bea­tė­jo iki Sei­mo. Gal ir ge­rai. Da­bar nuo sau­sio pir­mo­sios įsi­ga­lio­ja įsta­ty­mas, o rei­kia­mas pa­tai­sas bus ga­li­ma teik­ti su­de­ri­nus su vi­suo­me­ne. Grei­tuo­ju bū­du jau ne­be­pa­vyks, nes ga­li grės­ti krei­pi­mu­si į teis­mą dėl pa­žeis­tų tei­sė­tų lū­kes­čių“, – pa­ste­bi G. Lands­ber­gis.

An­tras spren­di­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos dėl šmeiž­to prieš vie­šus as­me­nis. „Daug vis­ko jau pa­sa­ky­ta apie tai vie­šo­jo­je erd­vė­je, bet man tai pa­na­šiau­sia į įsis­kau­di­nu­sių po­li­ti­kų kerš­tą ži­niask­lai­dai. To­kių tarp val­dan­čių­jų da­bar daug ir, ne­abe­jo­ju, kad dar dau­gės. Ta­čiau šian­dien šios pa­tai­sos griū­na nuo pre­zi­den­tės cou­pe de gra­ce. Aiš­ku, Sei­me dar rei­kės ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ti, kas bus su pre­zi­den­tės ve­to. Pa­žiū­rė­si­me, ar Ra­mū­nas Kar­baus­kis bal­suos taip, kaip ža­dė­jo prieš ka­me­ras, ar at­si­trauks prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio link“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius.

Nau­jau­sias spren­di­mas – 10 pro­cen­tų iš­aug­sian­čios šil­dy­mo kai­nos vi­siems, gy­ve­nan­tiems dau­gia­bu­čiuo­se. „Gal ir ne­tei­sin­ga ta leng­va­ta, gal tai ir soc­de­mų pa­lik­ta „bom­ba“, kaip sa­kė S. Skver­ne­lis. Bet pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui su­kel­ti kai­nas? Na, ger­bia­mie­ji, čia jau ti­krai fan­ta­zi­jos rei­kia tu­rė­ti pla­čios. R. Kar­baus­kis blaš­ko­si – po­rą kar­tų pa­kei­tė nuo­mo­nę. Iki šian­dien dar bu­vo su S. Skver­ne­liu leng­va­tos nai­kin­to­jų pu­sė­je. Ry­toj, ma­nau, jau bus ki­to­je“, – iro­ni­zuo­ja G. Lands­ber­gis klaus­da­mas, ar čia ir yra svar­biau­si spren­di­mai, pro­fe­sio­na­lu­mas ir žings­nių ap­gal­vo­ji­mas? „Leis­ki­te jums pri­min­ti – „leng­vi“ lai­kai, ne kri­zė, ban­kų ne­rei­kia na­cio­na­li­zuo­ti, pen­si­jų ne­rei­kia kar­py­ti. Čia vi­si spren­di­mai, ku­riuos jūs pa­tys sau už­si­kro­vėt ant gal­vos, nes ne­su­gal­vo­jo­te nie­ko ge­riau. Gal ti­krai, kol su­gal­vo­si­te, ei­ki­te ko­kių tau­ti­nių dra­bu­žių siū­ti?“ – siū­lo G. Lands­ber­gis.