G. Landsbergis siūlo neskubėti skirti naują sveikatos apsaugos ministrą
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­ma­no, kad rei­kė­tų sku­bė­ti pa­skir­ti nau­ją svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą, kol Vy­riau­sy­bė ne­išsk­lai­dė abe­jo­nių dėl jos skaid­ru­mo.

„Aš dve­jo­ju, ar bū­tų pra­smin­ga ir pro­tin­ga da­bar tvir­tin­ti svei­ka­tos ap­sau­gos nau­ją mi­nis­trą tol, kol nė­ra iš­pil­dy­ta pre­zi­den­tės są­ly­ga – skaid­res­nis Vy­riau­sy­bės dar­bas. Prem­je­ras ati­dė­lio­ja, jis su­da­rė kaž­ko­kią dar­bo gru­pę, ji ti­kri­na Kęs­tu­tį Tre­čio­ką, kaž­ko­kius at­neš at­sa­ky­mus... aš ma­nau, kad la­bai aiš­kus tu­ri bū­ti at­sa­ky­mas pre­zi­den­tei: taip, jūs iš­kė­lė­te są­ly­gą, kad tu­ri bū­ti skaid­riau, mes pa­da­rė­me a, b, c – da­bar Vy­riau­sy­bė yra skaid­res­nė, da­bar pra­šau tvir­tin­ti mū­sų nau­ją mi­nis­trą. Nie­kas nė­ra pa­da­ry­ta“, – penk­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, dar ke­lios sa­vai­tės be mi­nis­tro ne­pa­kenk­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, nes „iš es­mės nie­ko ne­vy­ko šio­je sri­ty­je tiek me­tų, aš ne­ma­nau, kad kas nors at­si­tiks nau­jo“.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­sa­kė kri­ti­ką Vy­riau­sy­bei po to, kai du mi­nis­trai – tuo­me­ti­nė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Rim­tan­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė su­lau­kė kri­ti­kos dėl vie­šo pri­si­pa­ži­no­mo, jog yra da­vu­si ky­šį me­di­kams. Ji taip pat bu­vo apk­laus­ta ty­ri­me dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas ir Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas apk­laus­ti spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tos įta­kos įtei­si­nant va­di­na­mą­jį Vi­jū­nė­lės dva­rą ku­ror­te. Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas, kai tei­sė­sau­ga tu­ri duo­me­nų apie ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau jų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams par­eikš­ti. Šia­me ty­ri­me liu­dy­to­ju apk­laus­tas ir pats prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.