G. Landsbergis: senoms valtims – nauji vairininkai
Kon­ser­va­to­rius aud­ri­na nau­jo­jo par­ti­jos ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­skelb­ta „švie­žio krau­jo“ po­li­ti­ka. Šiuo me­tu ais­tros kais­ta dėl dė­lio­ja­mų pre­ten­den­tų į bū­si­mą­jį Sei­mą pa­var­džių.

Kar­tų kai­tą iš­gy­ve­nan­ti di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) lap­kri­čio 7 die­ną ke­ti­na tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius kan­di­da­tų į nau­ją­jį Sei­mą są­ra­šus. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ga­li bū­ti ir tam ti­krų siurp­ri­zų“, – va­kar LŽ sa­kė G. Lands­ber­gis. Jo nuo­mo­ne, dau­gu­ma TS-LKD sky­rių vien­man­da­ti­nin­kus rin­ko pa­gal par­ti­jos sky­rių pa­teik­tas iš­anks­ti­nes re­ko­men­da­ci­jas. Ge­riau­sias pa­vyz­dys, pa­sak ly­de­rio, yra Kau­nas, kur iš aš­tuo­nių apy­gar­dų še­šio­se rung­sis vi­siš­kai nau­ji kon­ser­va­to­rių po­li­ti­kai. Kiek ki­taip pa­dė­tis klos­to­si sos­ti­nė­je.

Pir­mi­nin­ko pla­nuo­se – V. Kernagis

TS-LKD Žir­mū­nų sky­rius ne­iš­ra­šė „ke­lia­la­pio“ į Sei­mą nau­ja­jam par­ti­jos na­riui Vy­tau­tui Ker­na­giui jau­nes­nia­jam, nors to la­bai pa­gei­da­vo G. Lands­ber­gis. „Pak­vie­tęs V. Ker­na­gį pri­si­dė­ti prie par­ti­jos, no­rė­čiau jį ma­ty­ti nau­jo­je Sei­mo frak­ci­jo­je. Tai ma­no es­mi­nis no­ras ir sie­kis. Ban­dy­siu su ko­le­go­mis kal­bė­tis, kad to­kia ga­li­my­bė at­si­ras­tų, ir V. Ker­na­gis ko­vo­tų dėl žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo“, – pla­nų ne­slė­pė TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Žirmūnų konservatoriai neišrašė “kelialapio” į Seimą naujajam partijos nariui Vytautui Kernagiui jaunesniajam, nors to labai pageidavo Gabrielius Landsbergis. / Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Pri­min­si­me, kad Žir­mū­nų kon­ser­va­to­riai li­ko iš­ti­ki­mi jau ne pir­mą kar­tą šio­je apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čiai, nors ir ne vi­suo­met lai­min­čiai Vi­li­jai Alek­nai­tei-Ab­ra­mi­kie­nei. Tris sa­vo kon­ku­ren­tus ji įvei­kė ne­men­ka pers­va­ra. „Su­si­rin­ki­mo me­tu bu­vo kvo­ru­mas, dau­giau kaip 60 pa­lai­kė Vi­li­ją, 9 – Vy­tau­tą, 5 – Vi­dą Ur­bo­na­vi­čių, 2 – Gied­rių Gra­žu­lį“, – LŽ pa­tvir­ti­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Ne­rin­ga Lau­ri­na­vi­čiū­tė.

G. Lands­ber­gis pa­ti­ki­no ger­bian­tis TS-LKD sky­rių va­lią. Kar­tu pri­pa­ži­no, kad po­kal­bių bei dis­ku­si­jų dėl kan­di­da­tų šan­sų nu­ga­lė­ti, ge­riau at­sto­vau­ti vie­nai ar ki­tai apy­gar­dai par­ti­jo­je bū­ta ne kar­tą. „Ta­čiau vie­nas­me­niš­ko spren­di­mo ti­krai ne­bus. Tai bū­tų ne­bent pre­zi­diu­mo ar ta­ry­bos va­lia. Jei iš­kil­tų ko­kių nors abe­jo­nių, bū­tų pa­teik­ta sva­rių ar­gu­men­tų, pa­si­kei­ti­mų ga­li įvyk­ti. Bet ti­krai ne apie Žir­mū­nus kal­bu“, – sa­kė G. Lands­ber­gis. Jis ti­ki­no kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, ar V. Ker­na­giui bus ras­ta apy­gar­da, ar jis bus „są­ra­ši­nis“. „Su­ta­rė­me, kad dar po­rą sa­vai­čių pa­žiū­rė­si­me, kaip at­ro­dys vi­sas Lie­tu­vos že­mė­la­pis, ta­da bus aiš­ku. Dau­giau ar ma­žiau ga­lu­ti­nis vaiz­das, par­ody­sian­tis, kaip tas že­mė­la­pis dė­lio­ja­si, bus po lap­kri­čio 7 die­nos, kai vyks ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me tvir­tin­si­me dau­gu­mą vien­man­da­čių kan­di­da­tų“, – tei­gė par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Nau­ja tvarka

Jis pri­mi­nė, kad pre­ten­den­tų pa­ieš­kos sky­riuo­se vyks­ta pa­gal nau­ją vien­man­da­ti­nin­kų kė­li­mo tvar­ką, nu­ma­tan­čią ke­lis kri­te­ri­jus. Tarp jų – po­li­ti­ko ži­no­mu­mas, ga­li­my­bė lai­mė­ti, at­si­nau­jin­ti ir t. t. „Jei pre­zi­diu­mas ma­ty­tų, kad sky­rius vi­sai ne­krei­pia dė­me­sio į tuos kri­te­ri­jus, tuo­met, iš­sis­ky­rus nuo­mo­nėms, ga­li bū­ti ki­to kan­di­da­to siū­ly­mas“, – aiš­ki­no G. Lands­ber­gis.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, TS-LKD sky­riai ga­na no­riai at­siž­vel­gia į mi­nė­tas re­ko­men­da­ci­jas. „Ma­ne džiu­gi­na, kad par­ti­ja su­pran­ta, jog rei­kia at­si­nau­jin­ti, per­žiū­rė­ti kai ku­riuos pri­nci­pus, pri­pa­žin­ti klai­das, ku­rios bu­vo anks­čiau pa­da­ry­tos, ir ieš­ko­ti ge­res­nių spren­di­mų. Jau­čiu pa­lai­ky­mą“, – ne­slė­pė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris. Jis pri­pa­ži­no, kad dėl vyks­tan­čių per­mai­nų par­ti­jo­je yra įvai­rių nuo­mo­nių. Ta­čiau tei­gė sten­gią­sis „kiek ga­lė­da­mas ako­mo­duo­ti įvai­rias emo­ci­jas, ras­ti bend­rą kal­bą su žmo­nė­mis, ne­prik­lau­so­mai nuo jų am­žiaus“. „Par­ti­ja tu­ri pa­brėž­ti, kad ge­ba at­vers­ti nau­ją la­pą, ir tai ne tik pir­mi­nin­ko iš­rin­ki­mas. Jei ma­to­me, kad to­je apy­gar­do­je ne­lai­mi­me, tu­ri­me ieš­ko­ti iš­ei­ties, o ne lip­ti į tą pa­čią val­tį ir kar­to­ti ne­pa­si­tei­si­nu­sį spren­di­mą“, – įsi­ti­ki­nęs G. Lands­ber­gis.