G. Landsbergis: rinkimų rezultatai rodo valdančiųjų fiasko
Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ro­do val­dan­čių­jų fias­ko, pir­ma­die­nio nak­tį sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Tai fias­ko vi­sų tri­jų par­ti­jų – aš taip žiū­riu. Lie­tu­vos vi­suo­me­nė mies­tuo­se, kai­muo­se, mies­te­liuo­se pa­sa­kė, kad jie ne­be­no­ri kri­mi­na­li­nės koa­li­ci­jos. Jie ne­be­no­ri ne­skaid­ru­mo, jie ne­no­ri gra­ma­ti­nių klai­dų, ku­rias pa­lik­da­vo švie­ti­mo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Tie­siog tai yra vi­siš­kas nu­šla­vi­mas – pra­dė­ti iš nau­jo“, – pa­aiš­kė­jus, kad Dar­bo par­ti­ja ne­per­žen­gia rin­ki­mų bar­je­ro, BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

Ne­ga­lu­ti­niais re­zul­ta­tais, rin­ki­muo­se pir­mau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, su­rin­ku­si 21,8 proc. bal­sų ir pre­ten­duo­jan­ti į 20 man­da­tų. An­tro­je vie­to­je – TS-LKD su 21,38 proc. ir 19 man­da­tų. Šią Sei­mo ka­den­ci­ją val­dan­čią­ja bu­vu­si So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja su 14,51 proc. ir 13 man­da­tų li­ko tre­čia.

Ki­ta val­dan­čio­ji par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­rin­ko 5,4 proc. rin­kė­jų bal­sų ir yra pa­sku­ti­nė iš par­ti­jų, pa­ten­kan­čių į Sei­mą. Dar­bo par­ti­ja, tuo tar­pu, ne­per­žen­gė rin­ki­mų bar­je­ro ir su­rin­ko 4,76 pro­cen­to bal­sų.

G.Lands­ber­gis pa­brė­žė, kad to­kie rin­ki­mų re­zul­ta­tai yra ženk­las ki­toms par­ti­joms, jog at­ėjo me­tas at­si­nau­jin­ti.

„Y­ra la­bai su­nki įti­kin­ti, ypač jau­ną­ją kar­tą, ku­ri at­ei­na ir sto­vi po tris va­lan­das prie ur­nos ir no­ri įmes­ti sa­vo bal­są“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.