G. Landsbergis: rinkėjai nusivylę valdžia
Ma­žes­nis rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ro­do nu­si­vy­li­mą da­bar­ti­ne val­džia, už­si­da­rius rin­ki­mų apy­lin­kėms par­eiš­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Dis­ku­tuo­jant su žmo­nė­mis, ypač ku­rie tra­di­ciš­kai gal­būt pa­lai­ky­da­vo šios val­džios par­ti­jas, jie tie­siog nu­si­vy­lė aps­kri­tai val­džia, jie gal­būt pa­si­rin­ko ne­atei­ti į rin­ki­mus to­kiu bū­du pro­tes­tuo­da­mi prieš val­džios ne­kom­pe­ten­ci­ja ir ko­rup­ci­jos skan­da­lus“, – žur­na­lis­tams par­ti­jos rin­ki­mų šta­be Vil­niu­je sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis sa­kė, kad TS-LKD ti­ki­si 40–45 man­da­tų Sei­me, o svar­biau­sios sri­tys kon­ser­va­to­riams bū­tų ūkis ir švie­ti­mas.

Par­ti­jos va­do­vas taip pat kri­ti­ka­vo Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK), o ga­li­mą rin­kė­jų duo­me­nų nu­te­kė­ji­mą pa­va­di­no skan­da­lin­gu.

„Ne­ži­nau, ko­kie yra ga­lu­ti­niai duo­me­nys dėl nu­te­kė­ji­mo as­me­ni­nių duo­me­nų, bet tai yra skan­da­lin­ga. Jau­ni žmo­nės mū­sų klau­sia, ką da­ry­si­me su elek­tro­ni­niu bal­sa­vi­mu, o mes ne­su­ge­ba­me duo­me­nų ap­sau­go­ti žmo­nių, ku­rie tie­sio re­gis­truo­ja­si, duo­me­nis pa­lie­ka in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je. Aki­vaiz­du, kad VRK su sa­vo va­do­vu ne­su­ge­bė­jo 20-ame am­žiu­je pri­sis­ta­ty­ti pa­si­ren­gę vi­siš­kai. Kaip ke­li­nin­kai – daž­nas da­ly­kas, kai jie žie­mą su­tin­ka ne­pa­si­ruo­šę snie­gui, taip Ze­no­nas (VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas – BNS) pa­si­ti­ko rin­ki­mus ne­pa­si­ruo­šęs rin­ki­mus“, – žur­na­lis­tams sa­kė jis.

G.Lands­ber­gis ne­at­me­tė, kad po rin­ki­mų bū­tų svars­to­ma ir Z.Vai­gaus­ko at­sa­ko­my­bė.

„Te­gu bai­gia skai­čiuo­ti ir po rin­ki­mų grįž­ta­me žiū­rė­ti, ką da­ry­ti su at­sa­ko­my­be. Ne­at­me­tu, kad ga­lė­tų bū­ti svars­to­ma“, – sa­kė jis.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) per pra­ėju­sius 2012-ųjų Sei­mo rin­ki­mus ga­vo 33 man­da­tus, trys iš jų – Ari­man­tas Dum­čius, Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė bei Egi­di­jus Va­rei­kis per ka­den­ci­ją pa­li­ko TS-LKD frak­ci­ją par­la­men­te.

Jis sa­ko, kad dėl bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je de­rė­sis su vi­sais, pa­tvir­ti­no, kad dar penk­ta­die­nį bu­vo su­si­ti­kęs su Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo ly­de­riu Eu­ge­ni­ju­mi Gent­vi­lu ir kal­bė­jo apie rin­ki­mus. Jis už­si­mi­nė, kad de­ry­bos ne­vyk­tų ne­bent su Dar­bo par­ti­ja, su ku­rios at­sto­vais „san­ty­kiai iš­ėjus iš Eu­ro­pos Par­la­men­to ge­ro­kai nu­to­lo“.

VRK skel­bia­mi duo­me­nys už­si­da­rius rin­ki­mų apy­lin­kėms ro­do, kad ša­ly­je Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 49,9 proc. rin­kė­jų – tri­mis pro­cen­ti­niais punk­tais ma­žiau, nei 2012-ai­siais.